Quyết định 383/QĐ-UBND

Quyết định 383/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 11 thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 383/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật quận 11 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 11
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 383/QĐ-UBND

Quận 11, ngày 19 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA KỲ ĐẦU VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 193/TTr-TP ngày 18/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân quận 11 (theo danh mục đính kèm) bao gồm:

- Tập hệ thống hóa văn bản;

- Danh mục tổng hợp các văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa;

- Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ;

- Danh mục các văn bản còn hiệu lực;

- Danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận chịu trách nhiệm niêm yết kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 11 và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 11.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh

 

Mẫu 4

DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1.

Nghị quyết

02/2005/NQ-HĐND ngày 29/6/2005

Về điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất giai đoạn 2005-2010, 2010-2015 và quy hoạch 18 tuyến, đoạn đường dự phóng trên địa bàn quận.

 

Đua ra khỏi danh mục

2

Nghị quyết

07/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007

Về nội dung nhiệm vụ quy hoạch để điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 11 đến năm 2020

 

Đua ra khỏi danh mục

3

Nghị quyết

04/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Về kế hoạch sử dụng đất (2006-2010)

 

Hết hiệu lực

4

Quyết định

1239/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006

Về ban hành quy chế thành lập, tổ chức hoạt động của Tổ cán sự xã hội tình nguyện tại 16 phường thuộc quận 11

05/12/2006

Còn hiệu lực

5

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

Về bãi bỏ văn bản

21/8/2009

Đua ra khỏi danh mục

6

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009

Về công bố văn bản hết hiệu lực

21/8/2009

Đua ra khỏi danh mục

7

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 28/5/2012

Về bãi bỏ Chỉ thị số 02/2006/ CT-UBND ngày 17/01/2006 của UBND quận 11 về việc tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệ.

07/6/2012

Đua ra khỏi danh mục

8

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND 10/9/2012

Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận 11

17/9/2012

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung

9

Ch thị

04/2002/CT-UB ngày 10/6/2002

Về việc đăng ký quản lý nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội theo Nghị định của Chính phủ và tổng điều tra chất lượng quân nhân dự bị năm 2002

 

Đưa ra khỏi danh mục

10

Chỉ thị

01/2006/CT-UBND ngày 17/01/2006

Về tập trung tăng cường thực hiện công tác quốc phòng trên địa bàn quận 11

 

Đưa ra khỏi danh mục

Tổng số: 10 văn bản

 

(Mẫu 5)

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiu lc

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC...

1

Nghị quyết

04/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008

Về kế hoạch sử dụng đất (2006-2010)

Hết thời gian thi hành

Năm 2010

Tổng số: 01 văn bản

 

(Mẫu 6)

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1

Quyết định

1239/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006

Về ban hành quy chế thành lập, tổ chức hoạt động của Tổ cán sự xã hội tình nguyện tại 16 phường thuộc quận 11

05/12/2006

 

2

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012

Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận 11

17/9/2012

 

Tổng s: 02 văn bản

 

(Mẫu 7)

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý/ kiến nghị xử lý; tình hình xây dựng

1

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND 10/9/2012

Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận 11

Sửa đổi, bổ sung

Một số nội dung về rà soát, hệ thống hóa không còn phù hợp với quy định tại Nghị định 16/2013/NĐ-CP

Phòng Tư pháp quận 11

Dự kiến trong Quý 11/2014

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 383/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 383/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/06/2014
Ngày hiệu lực 19/06/2014
Ngày công báo 01/08/2014
Số công báo Số 43
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 383/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 383/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật quận 11 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 383/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật quận 11 Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 383/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Dương Công Khanh
Ngày ban hành 19/06/2014
Ngày hiệu lực 19/06/2014
Ngày công báo 01/08/2014
Số công báo Số 43
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 383/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật quận 11 Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 383/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa kỳ đầu văn bản pháp luật quận 11 Hồ Chí Minh

 • 19/06/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/08/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 19/06/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực