Quyết định 3830/QĐ-UBND

Quyết định 3830/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề cương và dự toán lập Phương án rà soát, điều tra xác định diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu chuyển sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 3830/QĐ-UBND 2017 xác định diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3830/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN LẬP PHƯƠNG ÁN RÀ SOÁT, ĐIỀU TRA XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT, RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN ÍT XUNG YẾU CHUYỂN SANG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN RỪNG SẢN XUẤT GẮN VỚI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 134/2016/QH13 của Quốc Hội về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối năm (2016 - 2020) cấp Quốc gia và văn bản số 1927/TTg-KTN ngày 2/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 24/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chuyển đổi rừng phòng hộ, đặc dụng được quy hoạch sang rừng sản xuất và ngược lại;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BNN ngày 04/5/2013 của Bộ Nông nghiệp.và Phát triển nông thôn quy định cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất;

Căn cứ Văn bản số 8418/KH-BNN-TCLN ngày 13/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch rà soát diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu điều chỉnh sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất;

Căn cứ Quyết định số 845/QĐ-BNN-TCLN ngày 16 tháng 03 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bộ tiêu chí rà soát diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu chuyển sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất;

Căn cứ Quyết định số 4920/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bình Định; Căn cứ Văn bản số 496/UBND-TH ngày 15 tháng 2 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Định về chủ trương xây dựng phương án rà soát, điều tra xác định diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu chuyển sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 3006/SNN-KH ngày 23/8/2017 và đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2772/STC-TCHCSN ngày 04/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dự toán lập Phương án rà soát, điều tra xác định diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu chuyển sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bình Định với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Phương án rà soát, điều tra xác định diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu chuyển sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bình Định.

2. Nội dung

a. Chuyển đổi từ đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất.

b. Điều chỉnh đất, rừng từ quy hoạch lâm nghiệp ra ngoài lâm nghiệp.

c. Điều chỉnh đất, rừng từ ngoài quy hoạch lâm nghiệp vào quy hoạch lâm nghiệp.

3. Khối lượng thực hiện

a. Diện tích dự kiến phải rà soát: 47.852,8 ha; trong đó:

- Đất, rừng phòng hộ chuyển sang quy hoạch rừng sản xuất: 33.590,6 ha;

- Đất, rừng quy hoạch lâm nghiệp đưa ra ngoài lâm nghiệp: 13.962,3 ha;

- Đất rừng ngoài lâm nghiệp đưa vào quy hoạch lâm nghiệp: 299,9 ha.

b. Số xã phải rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng: 139 xã.

4. Dự toán kinh phí:

a. Thực hiện theo Quyết định 690/QĐ-BNN-TCCB ngày 01/04/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành định mức kinh tế kỹ thuật điều tra rừng được hướng dẫn tại công văn số 10121/BNN-TCLN ngày 30/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b. Thực hiện theo Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức Chính trị - xã hội và hội. Mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng;

c. Thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

d. Kinh phí lập phương án: 1.969.854.000 đồng (Một tỷ, chín trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm năm mươi tư nghìn đồng).

5. Nguồn vốn: Bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2018.

6. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Đại diện chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm.

8. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp nông thôn.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH





Trần Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3830/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3830/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2017
Ngày hiệu lực17/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3830/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3830/QĐ-UBND 2017 xác định diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3830/QĐ-UBND 2017 xác định diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3830/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành17/10/2017
        Ngày hiệu lực17/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3830/QĐ-UBND 2017 xác định diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3830/QĐ-UBND 2017 xác định diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn Bình Định

         • 17/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực