Quyết định 3832/QĐ-UBND

Quyết định 3832/QĐ-UBND năm 2019 điều chỉnh Phụ lục kèm theo Quyết định 2820/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh đối với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 3832/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Quyết định về cơ cấu ngạch công chức Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3832/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHỤ LỤC KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2820/QĐ-UBND NGÀY 18/9/2018 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH THUỘC TỈNH QUẢNG NAM ĐỐI VỚI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và Thông tư số 05/2013/TT- BNV ngày 25/6/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2066/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 301/TTr-SKHCN ngày 06/11/2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2421/TTr-SNV ngày 14/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Phụ lục kèm theo Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh đối với Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể: Tại Mục II, điều chỉnh lại Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, gồm 04 phòng (tương đương) và 01 Chi cục thuộc Sở: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Công nghệ; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh, Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TT TU, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3832/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3832/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2019
Ngày hiệu lực22/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(26/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3832/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3832/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Quyết định về cơ cấu ngạch công chức Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3832/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Quyết định về cơ cấu ngạch công chức Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3832/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýHuỳnh Khánh Toàn
       Ngày ban hành22/11/2019
       Ngày hiệu lực22/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 tháng trước
       (26/12/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3832/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Quyết định về cơ cấu ngạch công chức Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3832/QĐ-UBND 2019 điều chỉnh Quyết định về cơ cấu ngạch công chức Quảng Nam

           • 22/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực