Quyết định 3835/QĐ-BCT

Quyết định 3835/QĐ-BCT năm 2008 về Quy chế hoạt động của Tổ tổng hợp, giúp việc Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3835/QĐ-BCT 2008 Quy chế Tổ Tổng hợp giúp việc Ban chỉ đạo Dự án thủy điện Sơn La


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3835/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TỔNG HỢP, GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 09/2004/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2004 về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La; Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2004 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (trước đây): Quyết định số 2017/QĐ-TCCB ngày 02 tháng 8 năm 2004 về việc thành lập Tổ Tổng hợp, giúp việc Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La; Quyết định số 572/QĐ-BCN ngày 10 tháng 3 năm 2006, về việc ủy quyền kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện các dự án điện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Tổ trưởng Tổ Tổng hợp Sơn La, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Tổ Tổng hợp, giúp việc Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2966/QĐ-BCĐNN ngày 10 tháng 11 năm 2004 của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhà nước Dự án thủy điện Sơn La, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (trước đây), về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Tổng hợp, giúp việc Ban chỉ đạo nhà nước Dự án thủy điện Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Vụ trưởng - Tổ trưởng Tổ Tổng hợp và các thành viên Tổ Tổng hợp, giúp việc Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo NN (để b/c);
- Các thành viên Ban chỉ đạo NN Dự án thủy điện Sơn La;
- Các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch, Tài chính, Văn hóa Thể thao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng liên đoàn Lao động VN;
- UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Sông Đà;
- Lưu VT, TTH, TCCB.

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Vũ Huy Hoàng

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ TỔNG HỢP, GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 3835/QĐ-BCT ngày 09 tháng 07 năm 2008 của Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La, Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí và chức năng của Tổ Tổng hợp

Tổ Tổng hợp, giúp việc Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La (sau đây gọi tắt là Tổ Tổng hợp) là bộ phận thường trực của Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La, Bộ trưởng Bộ Công Thương theo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo được ban hành kèm theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ Tổng hợp có Văn phòng làm việc tại trụ sở Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội; được sử dụng con dấu của Bộ Công Thương để giao dịch và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ Tổng hợp

a) Làm đầu mối tổng hợp, phối hợp công việc giữa các thành viên Ban chỉ đạo và các Bộ, ngành, địa phương liên quan để tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện Dự án thủy điện Sơn La (sau đây gọi tắt là Dự án);

b) Phối hợp với các vụ chức năng tham mưu chỉ đạo thực hiện các dự án theo Quy hoạch Điện VI và các công việc khác của Bộ;

c) Lập kế hoạch và chương trình công tác của Ban chỉ đạo; chuẩn bị nội dung, tài liệu, ghi biên bản và ra thông báo kết luận các cuộc họp của Ban chỉ đạo;

d) Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện dự án của các đơn vị tham gia; phát hiện những vấn đề vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết để trình Ban chỉ đạo. Đôn đốc các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các Quyết định của Chính phủ và Ban chỉ đạo;

đ) Lập báo cáo hàng tháng về tình hình thực hiện dự án để báo cáo Ban chỉ đạo; định kỳ lập báo cáo của Ban chỉ đạo gửi Thủ tướng Chính phủ; Quản lý, lưu giữ các hồ sơ, tài liệu theo quy định của Ban chỉ đạo;

e) Lập dự toán chi phí cho hoạt động của Ban chỉ đạo trình Phó Trưởng ban thường trực phê duyệt; đảm bảo điều kiện, phương tiện làm việc chung cho hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ Tổng hợp;

g) Thừa lệnh Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực để liên hệ giải quyết công việc với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan (các đơn vị tham gia Dự án) thực hiện chương trình công tác và các kết luận của Ban chỉ đạo; duy trì mối quan hệ, xử lý các thông tin liên quan đến điều hành và nhiệm vụ của Phó trưởng ban thường trực; tổ chức thực hiện các ý kiến của Ban chỉ đạo đối với các đơn vị tham gia dự án để giải quyết công việc, đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án;

h) Phối hợp và đôn đốc Tiểu ban chuyên trách Di dân tái định cư, Tiểu ban chuyên trách Xây dựng của Ban chỉ đạo và các Chủ đầu tư, các đơn vị tham gia Dự án thủy điện Sơn La thực hiện nhiệm vụ được Ban chỉ đạo giao đáp ứng mục tiêu tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

i) Được quyền tham gia các cuộc họp do các đơn vị tham gia thực hiện Dự án tổ chức; được quyền yêu cầu các đơn vị tham gia thực hiện Dự án cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo về Dự án để báo cáo Ban chỉ đạo.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Tổ Tổng hợp

- Lãnh đạo Tổ Tổng hợp, gồm có: Tổ trưởng hàm Vụ trưởng, 02 Tổ phó, trong đó, 01 Tổ phó do Phó Vụ trưởng Vụ Năng lượng kiêm nhiệm.

Tổ trưởng là người đứng đầu Tổ Tổng hợp chịu trách nhiệm trước Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Công Thương về toàn bộ hoạt động của Tổ Tổng hợp.

Tổ phó là người giúp Tổ trưởng, chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về các nhiệm vụ được phân công; khi Tổ trưởng vắng mặt, một Tổ phó được Tổ trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Tổ.

- Các chuyên viên của Tổ Tổng hợp làm việc theo chế độ chuyên trách;

- Biên chế của Tổ Tổng hợp được tính trong tổng biên chế hành chính của cơ quan Bộ Công Thương.

Điều 4. Các thành viên Tổ Tổng hợp được hưởng lương theo chế độ hiện hành của Nhà nước và do quỹ lương của cơ quan Bộ chi trả, các chế độ khác do Ban chỉ đạo Nhà nước quy định. Phụ cấp kiêm nhiệm (nếu có) của thành viên Tổ Tổng hợp do Ban quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La chi trả và được tính trong dự toán chi phí hoạt động của Ban chỉ đạo.

Chương II

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA TỔ TỔNG HỢP

Điều 5. Lập kế hoạch công tác và chuẩn bị các cuộc họp của Ban chỉ đạo

Căn cứ tình hình thực hiện Dự án và đề nghị của các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ Tổng hợp đề xuất nội dung và thời gian dự kiến họp Ban chỉ đạo, báo cáo Trưởng ban chỉ đạo xem xét quyết định. Tổ Tổng hợp thông báo cho các đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo, thời gian và địa điểm làm việc; ghi biên bản cuộc họp, dự thảo kết luận cuộc họp, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo thông qua để ban hành.

Điều 6. Kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện các Quyết định của Chính phủ và của Ban chỉ đạo

Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện dự án của các đơn vị tham gia; phát hiện, tập hợp những vướng mắc, ách tắc và đề xuất biện pháp giải quyết để báo cáo Ban chỉ đạo; phối hợp với các tiểu ban chuyên trách của Ban Chỉ đạo để đôn đốc các Bộ, ngành và cá nhân liên quan thực hiện các quyết định của Ban chỉ đạo;

Điều 7. Tiếp nhận công văn, quản lý tài liệu và lập báo cáo

Các văn bản về dự án đều được chuyển cho Tổ Tổng hợp (bản chính hoặc bản sao) để giải quyết theo nhiệm vụ được giao hoặc phối hợp với các vụ chức năng đôn đốc giải quyết;

Tổ Tổng hợp tập hợp và lưu giữ các tài liệu, hồ sơ có liên quan đến Dự án gồm: Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo, Quyết định và thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành, địa phương và các tài liệu khác có liên quan;

Hàng tháng, Tổ Tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo về tình hình thực hiện các dự án thành phần; định kỳ 6 tháng, năm và theo yêu cầu đột xuất, Tổ Tổng hợp dự thảo báo cáo của Ban chỉ đạo về tình hình thực hiện Dự án để Phó trưởng ban thường trực thông qua, gửi Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

Được yêu cầu các đơn vị tham gia Dự án Thủy điện Sơn La cung cấp thông tin, báo cáo tình hình thực hiện, để lập báo cáo trình Ban chỉ đạo. Nội dung và thời gian yêu cầu cung cấp thông tin và báo cáo do Tổ trưởng Tổ Tổng hợp quy định.

Điều 8. Lập dự toán và thực hiện chi phí hoạt động của Ban chỉ đạo

Tổ Tổng hợp lập dự toán chi phí hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ Tổng hợp; tập hợp dự toán chi phí hoạt động do Tiểu ban Di dân tái định cư và Tiểu ban Xây dựng lập, trình Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phê duyệt. Dự toán chi phí được lập trên cơ sở các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước, đảm bảo sử dụng chi phí đúng mục đích, có hiệu quả và tiết kiệm;

Căn cứ dự toán chi phí hoạt động của Ban chỉ đạo được phê duyệt, Ban quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La chuyển chi phí hoạt động cho các Tiểu Ban và Tổ Tổng hợp để tổ chức thực hiện và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 9. Chế độ họp và phát hành tài liệu

Các thành viên của Tổ Tổng hợp được tham gia các cuộc họp của Ban chỉ đạo; tham dự các cuộc họp giao ban do các đơn vị tham gia Dự án tổ chức để nắm tình hình công việc, truyền đạt ý kiến của Ban chỉ đạo.

Các văn bản do Tổ trưởng và Tổ Phó ký được sử dụng con dấu của Bộ Công Thương, được phát hành và lưu trữ theo đúng quy định.

Điều 10. Trách nhiệm của các thành viên Tổ Tổng hợp

1. Trách nhiệm của Tổ trưởng

a) Tổ chức, phân công nhiệm vụ và chỉ đạo các thành viên trong Tổ thực hiện tốt nhiệm vụ của Tổ được nêu tại chương I và chương II của quy chế này; chủ động tổ chức kiểm tra và đôn đốc các đơn vị tham gia Dự án thực hiện các quyết định của Ban chỉ đạo;

b) Ký các văn bản liên quan đến hoạt động của Tổ và thông báo ý kiến của Ban chỉ đạo về Dự án;

c) Được Bộ trưởng Bộ Công Thương ủy quyền phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện các dự án theo Quy hoạch điện VI và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương kết quả thực hiện các công việc đó.

2. Trách nhiệm của Tổ phó

a) Thực hiện nhiệm vụ do Tổ trưởng phân công và điều hành công việc của Tổ khi được Tổ trưởng ủy quyền;

b) Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các quyết định của Ban chỉ đạo, đề xuất các kiến nghị để kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo.

3. Trách nhiệm của các thành viên

a) Thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin, chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu để lập báo cáo Ban chỉ đạo;

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng phân công.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Vụ trưởng - Tổ trưởng Tổ Tổng hợp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc cần bổ sung sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, Vụ trưởng - Tổ trưởng Tổ Tổng hợp có trách nhiệm báo cáo trực tiếp Bộ trưởng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo để xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3835/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3835/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2008
Ngày hiệu lực09/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3835/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 3835/QĐ-BCT 2008 Quy chế Tổ Tổng hợp giúp việc Ban chỉ đạo Dự án thủy điện Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3835/QĐ-BCT 2008 Quy chế Tổ Tổng hợp giúp việc Ban chỉ đạo Dự án thủy điện Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3835/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýVũ Huy Hoàng
        Ngày ban hành09/07/2008
        Ngày hiệu lực09/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3835/QĐ-BCT 2008 Quy chế Tổ Tổng hợp giúp việc Ban chỉ đạo Dự án thủy điện Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3835/QĐ-BCT 2008 Quy chế Tổ Tổng hợp giúp việc Ban chỉ đạo Dự án thủy điện Sơn La

            • 09/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực