Quyết định 3838/QĐ-UBND

Quyết định 3838/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 3838/QĐ-UBND 2017 Danh mục kế hoạch thanh tra kiểm tra doanh nghiệp An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3838/QĐ-UBND

An Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 83/TTr-TTT ngày 14 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang (kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân  dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan xây dựng và phê duyệt kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 theo Danh mục đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng NC, KTTH, TH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3838/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3838/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2017
Ngày hiệu lực26/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3838/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3838/QĐ-UBND 2017 Danh mục kế hoạch thanh tra kiểm tra doanh nghiệp An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3838/QĐ-UBND 2017 Danh mục kế hoạch thanh tra kiểm tra doanh nghiệp An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3838/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVương Bình Thạnh
       Ngày ban hành26/12/2017
       Ngày hiệu lực26/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3838/QĐ-UBND 2017 Danh mục kế hoạch thanh tra kiểm tra doanh nghiệp An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3838/QĐ-UBND 2017 Danh mục kế hoạch thanh tra kiểm tra doanh nghiệp An Giang