Quyết định 384/QĐ-BTNMT

Quyết định 384/QĐ-BTNMT phê duyệt Danh mục dự án, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện theo hình thức đấu thầu, đặt hàng năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 384/QĐ-BTNMT năm 2014 dự án nhiệm vụ thực hiện đấu thầu đặt hàng Bộ TNMT


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN THỰC HIỆN THEO HÌNH THỨC ĐẤU THẦU, ĐẶT HÀNG NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế về đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trường các Vụ: Kế hoạch. Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các dự án, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện theo hình thức đấu thầu, đặt hàng năm 2014 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm 10 dự án, nhiệm vụ, trong đó: 01 dự án, nhiệm vụ thực hiện theo hình thức đấu thầu và 09 dự án, nhiệm vụ thực hiện theo hình thức đặt hàng. Chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị chủ trì dự án nhiệm vụ tiến hành xây dựng dự án chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước 15 tháng 4 năm 2014 làm căn cứ phê duyệt nội dung tổ chức đấu thầu, đặt hàng của từng dự án, nhiệm vụ để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

 

DANH MỤC

DỰ ÁN, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN THEO HÌNH THỨC ĐẤU THẦU, ĐẶT HÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 384/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Tên dự án, nhiệm vụ

Ghi chú

 

TỔ CHỨC ĐẤU THẦU

 

I

Sự nghiệp kinh tế

 

1

Bộ phim thứ 2 "Lịch sử của biển, đảo Việt Nam" thuộc dự án "sản xuất phim tài liệu, khoa học biển đảo Việt Nam - tiềm năng, lịch sử và tương lai của chúng ta"

 

 

TỔ CHỨC ĐẶT HÀNG

 

I

Sự nghiệp kinh tế

 

2

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 các vùng kinh tế - xã hội giai đoạn II vùng Đông Nam Bộ; Miền núi và Trung du Bắc Bộ

 

3

Đo đạc bổ sung và hoàn thiện địa hình lòng dẫn hệ thống sông Hồng phục vụ dự báo, cảnh báo lũ và phòng tránh thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu

 

4

Điều tra, thống kê và lập danh mục công trình khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước trên các sông liên tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

 

5

Điều tra, đánh giá tiềm năng kaolin và felspat vùng Tân Thịnh - Bằng Doãn, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Yên Bái

 

6

Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở liệu về địa giới hành chính

 

II

Sự nghiệp môi trường

 

7

Xây dựng mô hình thí điểm thu gom, xử lý và quản lý rác thải sinh hoạt lưu vực sông Cầu, áp dụng thử nghiệm tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Kạn

 

8

Xây dựng mô hình thí điểm thu gom, xử lý và quản Iý rác thải sinh hoạt vùng duyên hải Bắc Trung Bộ, áp dụng thử nghiệm cho tỉnh Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế

 

9

Xây dựng mô hình quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các đảo, áp dụng thí điểm cho huyện đảo Lý Sơn - tỉnh Quảng Ngãi

 

10

Xây dựng mô hình quản lý, xử lý chất thải rắn tổng hợp cho một số làng nghề

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 384/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu384/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2014
Ngày hiệu lực18/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 384/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 384/QĐ-BTNMT năm 2014 dự án nhiệm vụ thực hiện đấu thầu đặt hàng Bộ TNMT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 384/QĐ-BTNMT năm 2014 dự án nhiệm vụ thực hiện đấu thầu đặt hàng Bộ TNMT
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu384/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành18/03/2014
        Ngày hiệu lực18/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 384/QĐ-BTNMT năm 2014 dự án nhiệm vụ thực hiện đấu thầu đặt hàng Bộ TNMT

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 384/QĐ-BTNMT năm 2014 dự án nhiệm vụ thực hiện đấu thầu đặt hàng Bộ TNMT

            • 18/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực