Quyết định 384/QĐ-UBDT

Quyết định 384/QĐ-UBDT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra Ủy ban Dân tộc do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 384/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra Ủy ban Dân tộc đã được thay thế bởi Quyết định 130/QĐ-UBDT chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Thanh tra Ủy ban dân tộc và được áp dụng kể từ ngày 22/03/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 384/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra Ủy ban Dân tộc


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 384/QĐ-UBDT

Hà Nội, 08 ngày 12 tháng 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA ỦY BAN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Nghị định số 10/2006/NĐ-CP ngày 17/012006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra công tác Dân tộc;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Thanh tra Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Thanh tra) là cơ quan của Ủy ban Dân tộc, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) quản lý nhà nước về công tác thanh tra; thực hiện nhiệm vụ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Thanh tra chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Thanh tra có con dấu riêng, được mở tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Hằng năm trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra (bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành), quyết định thanh tra đột xuất. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra và quyết định thanh tra đột xuất của Bộ trưởng, Chủ nhiệm theo quy định.

2. Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; các quy chế về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật khác khi được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phân công.

3. Tham mưu, giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các văn bản qui phạm pháp luật về công tác thanh tra.

4. Thực hiện thanh tra hành chính trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, thực hiện nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban Dân tộc theo quy định, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan Ủy ban Dân tộc.

5. Thực hiện thanh tra chuyên ngành đối với việc chấp hành các quy định về lĩnh vực công tác dân tộc; về thực hiện các chính sách dân tộc tại các Bộ, ngành và địa phương; về thực hiện các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Dân tộc; phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật và đề xuất cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm các biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

6. Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực công tác dân tộc cho thanh tra các Ban Dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc thực hiện qui định của pháp luật về thanh tra.

7. Thường trực công tác tiếp dân; tổ chức tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Ủy ban Dân tộc; giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm xác minh, kết luận, giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Ủy ban Dân tộc theo quy định.

8. Thường trực công tác phòng, chống tham nhũng; phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc phát hiện hành vi tham nhũng; tổ chức thanh tra, kiểm tra đề xuất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các tập thể, cá nhân có hành vi tham nhũng theo quy định.

Lập kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra các Vụ, đợn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc việc thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định.

9. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Ủy ban Dân tộc. Tổng hợp các báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định.

10. Quản lý, phân công, nhận xét, đánh giá, theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức thuộc Thanh tra; quản lý tài sản được Ủy ban giao cho đơn vị. Đề xuất việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc biên chế của Thanh tra, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Thanh tra có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra, các Trưởng, Phó phòng chức năng và các thanh tra viên, chuyên viên, làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ trực tuyến.

Chánh Thanh tra do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm sau khi thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ theo quy định, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm về toàn bộ hoạt động của Thanh tra.

Các Phó Chánh Thanh tra do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Chánh Thanh tra. Phó Chánh thanh tra giúp Chánh Thanh tra phụ trách một số mặt công tác của Thanh tra và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về nhiệm vụ được phân công.

2. Các phòng chức năng:

a) Phòng Tổng hợp - Tiếp dân;

b) Phòng Thanh tra hành chính;

c) Phòng Thanh tra chuyên ngành.

Lãnh đạo phòng có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Chánh Thanh tra, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng theo quy định và theo phân công của lãnh đạo Thanh tra.

3. Chánh thanh tra có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng và xây dựng Quy chế làm việc của Thanh tra trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 233/2003/QĐ-UBDT ngày 16/10/2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Ủy ban Dân tộc.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh thanh tra Ủy ban Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Giàng Seo Phử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 384/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu384/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2008
Ngày hiệu lực08/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/03/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 384/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 384/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra Ủy ban Dân tộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 384/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra Ủy ban Dân tộc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu384/QĐ-UBDT
       Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
       Người kýGiàng Seo Phử
       Ngày ban hành08/12/2008
       Ngày hiệu lực08/12/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/03/2013
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 384/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra Ủy ban Dân tộc

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 384/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thanh tra Ủy ban Dân tộc