Quyết định 384/QĐ-UBND

Quyết định 384/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 384/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính nông nghiệp Ủy ban các xã Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 384/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 05 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 26/TTr-SNNPTNT ngày 27/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trn theo Quyết định số 2519/QĐ-BNN-KHCNL ngày 29/6/2018 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bthủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- UBND cấp xã (UBND cấp huyện sao gửi);
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông;

- Lưu: VT, NL, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 384/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

STT

n thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Đa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

01

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

60 ngày

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn

Không

Điều 25, Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 384/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu384/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2019
Ngày hiệu lực05/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 384/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 384/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính nông nghiệp Ủy ban các xã Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 384/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính nông nghiệp Ủy ban các xã Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu384/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành05/03/2019
        Ngày hiệu lực05/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 384/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính nông nghiệp Ủy ban các xã Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 384/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính nông nghiệp Ủy ban các xã Gia Lai

           • 05/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực