Quyết định 3844/QĐ-UBND

Quyết định 3844/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 3844/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3844/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 09 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH NGƯ­ỜI NGHÈO TỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám chữa bệnh cho ngư­ời nghèo; Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18/10/2013 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám chữa bệnh cho ngư­ời nghèo;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 1045/TTr-SYT ngày 12/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh ngư­ời nghèo tỉnh Quảng Nam gồm các chức danh sau:

I. Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Văn xã.

II. Phó ban trực: Giám đốc Sở Y tế.

III. Phó ban: Giám đốc Sở Tài chính.

IV. Các Ủy viên:

1. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh.

4. Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh.

5. Mời Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia Ủy viên.

V. Tổ giúp việc: Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh ngư­ời nghèo tỉnh Quảng Nam có Tổ giúp việc gồm các chức danh sau:

1. Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách chuyên môn, Tổ trưởng.

2. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế, Tổ phó.

3. Trư­ởng phòng Hành chính – Sự nghiệp, Sở Tài chính, Tổ phó.

4. Trưởng phòng Giám định bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Tổ viên.

5. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, Tổ viên.

6. Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổ viên.

7. Trưởng phòng Lao động – Văn xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ viên.

Và hai cán bộ chuyên trách Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo tỉnh.

Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh ngư­ời nghèo tỉnh Quảng Nam có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để giao dịch. Văn phòng thường trực Quỹ khám chữa bệnh ngư­ời nghèo tỉnh Quảng Nam đặt tại Sở Y tế có 02 định biên chuyên trách chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế kiêm Phó ban trực Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh ngư­ời nghèo tỉnh.

Điều 2. Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh ngư­ời nghèo tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh đúng quy định tại Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg và hướng dẫn của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính tại Thông tư Liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18/10/2013. Xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức quản lý, sử dụng Quỹ khám chữa bệnh ngư­ời nghèo tỉnh Quảng Nam theo đúng quy định.

Các thành viên Ban Quản lý và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban. Tổ giúp việc chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Phó ban trực, có trách nhiệm giúp Ban Quản lý Quỹ trong việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trư­ởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các chức danh có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP phụ trách VX;
- Lưu: VT, VX.
D:\QUANG VX\Năm 2013\Quyết định\
QD- Thanh lap BQL-KCBNN.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3844/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3844/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2013
Ngày hiệu lực09/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3844/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3844/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3844/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3844/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Phước Thanh
        Ngày ban hành09/12/2013
        Ngày hiệu lực09/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3844/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3844/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo Quảng Nam

            • 09/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực