Quyết định 3848/QĐ-BCT

Quyết định 3848/QĐ-BCT năm 2010 ban hành Kế hoạch về công tác cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp cho lao động nông thôn do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3848/QĐ-BCT công tác cung cấp thông tin


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3848/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2010 VỀ CÔNG TÁC CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA, HỖ TRỢ VIỆC TIÊU THỤ SẢN PHẨM TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch năm 2010 về công tác cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp cho lao động nông thôn thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ có liên quan và Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Các Bộ: LĐTBXH, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

KẾ HOẠCH

NĂM 2010 VỀ CÔNG TÁC CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA, HỖ TRỢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3848/QĐ-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương)

Ngày 27 tháng 11 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Ngày 10 tháng 5 năm 2010, Bộ Tài chính có Công văn số 5781/BTC-NSNN về việc bổ sung dự toán chi năm 2010 để thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có Công văn số 888/TCDN-KHTC ngày 09 tháng 6 năm 2010 về việc sử dụng kinh phí bổ sung và Kế hoạch ngày 28/6/2010 hướng dẫn công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn năm 2010 - 2020.

Căn cứ vào các văn bản trên Bộ Công thương xây dựng Kế hoạch trong năm 2010 về công tác cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp cho lao động nông thôn đến cấp xã để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

I. MỤC TIÊU:

- Xác định nhu cầu nội dung cung cấp thông tin thị trường hàng hóa hỗ trợ cho việc tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, xây dựng kế hoạch chi tiết và các chương trình thông tin quảng bá giới thiệu sản phẩm đến cấp xã.

- Triển khai công tác cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, quảng bá thương hiệu sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của các địa phương đến các thị trường trong và ngoài nước.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

TT

Nội dung công việc

Thời gian dự kiến

Đơn vị, chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Chỉ số đánh giá

1

Lập dự toán kinh phí năm 2010 cho các hoạt động thực hiện Đề án

Tháng 07/2010 hoàn thành

Vụ Tổ chức cán bộ

- Cục Xúc tiến thương mại;

- Trung tâm thông tin Thương mại và Công nghiệp;

- Tạp chí Công nghiệp.

Dự toán kinh phí được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, gửi Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính tổng hợp

2

Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg

Tháng 7/2010 hoàn thành

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Tài chính

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo được Bộ trưởng ký ban hành

3

Lập kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động năm 2010 của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg

Tháng 7/2010 hoàn thành

Vụ Tổ chức cán bộ

Các thành viên BCĐ, Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ

Kế hoạch và dự toán được Lãnh đạo Bộ phê duyệt

4

Lập các dự toán chi tiết kinh phí hoạt động trong năm 2010 của Bộ Công thương thực hiện các hoạt động của Đề án

Tháng 7/2010 đến tháng 8/2010

- Cục Xúc tiến thương mại;

- Trung tâm thông tin Thương mại và Công nghiệp;

- Tạp chí Công nghiệp.

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ

Các dự toán được Lãnh đạo Bộ phê duyệt

5

Cung cấp thông tin thị trường hàng hóa cho lao động nông thôn đến cấp xã; điều tra, khảo sát và quảng bá tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đến cấp xã tại một số địa phương (dự kiến khoảng 50 xã)

Tháng 7/2010 đến tháng 11/2010

Vụ Tổ chức cán bộ

- Cục Xúc tiến thương mại;

- Trung tâm thông tin Thương mại và Công nghiệp;

- Tạp chí Công nghiệp.

- Tổ chức khảo sát, tìm hiểu thị trường để xác định nhu cầu cung cấp thông tin, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm;

- Cung cấp được tài liệu tuyên truyền, xử lý được kết quả điều tra, xác định được nhu cầu;

- Tổng hợp được nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, cung cấp được thông tin thị trường đến cấp xã

6

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị trong Bộ được giao nhiệm vụ thực hiện theo Quyết định 1956/QĐ-TTg 

Tháng 7/2010 đến tháng 12/2010

Ban Chỉ đạo; Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, đại diện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

- Công văn đôn đốc;

- Các đợt kiểm tra, giám sát các đơn vị thuộc Bộ;

- Báo cáo đánh giá các đợt kiểm tra kết quả thực hiện.

7

Hướng dẫn các đơn vị báo cáo đánh giá kết quả công tác cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm

Tháng 10/2010 hoàn thành

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ

Văn bản được Lãnh đạo Bộ ký, ban hành

8

Tổng hợp kết quả công tác cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm năm 2010, Xây dựng kế hoạch triển khai các năm tiếp theo

Tháng 12/2010 hoàn thành

Ban Chỉ đạo

Vụ Tổ chức cán bộ

Hoàn thành việc tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2010, xây dựng xong kế hoạch triển khai các năm tiếp theo của Đề án

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Cục Xúc tiến thương mại đầu mối phụ trách các xã tại khu vực các tỉnh miền Nam;

- Trung tâm thông tin Thương mại và Công nghiệp đầu mối phụ trách các xã tại khu vực các tỉnh miền Bắc;

- Tạp chí Công nghiệp đầu mối phụ trách các xã tại khu vực các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện;

Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định 1956/QĐ-TTg Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Công thương theo nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ thời gian quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3848/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3848/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2010
Ngày hiệu lực20/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3848/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 3848/QĐ-BCT công tác cung cấp thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3848/QĐ-BCT công tác cung cấp thông tin
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3848/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýĐỗ Hữu Hào
       Ngày ban hành20/07/2010
       Ngày hiệu lực20/07/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3848/QĐ-BCT công tác cung cấp thông tin

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3848/QĐ-BCT công tác cung cấp thông tin

           • 20/07/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực