Quyết định 385/QĐ-UBND

Quyết định 385/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 385/QĐ-UBND 2017 dự án cơ chế đặc thù Chương trình mục tiêu quốc gia Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 385/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC LOẠI DỰ ÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG CƠ CHẾ ĐẶC THÙ THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 60/TTr-SKHĐT ngày 29/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2017-2020 theo biểu chi tiết đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình xây dựng mới đã ban hành cho phù hợp; ban hành bổ sung thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình: đường trục xã, khu thu gom rác thải tập trung xã; phòng học trường mầm non.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương thực hiện áp dụng cơ chế đặc thù; hướng dẫn các thủ tục quyết toán đối với các dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo hướng đặc thù rút gọn.

3. UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các xã thực hiện nghiêm việc áp dụng cơ chế đặc thù, thiết kế mẫu, thiết kế điển hình theo đúng quy định; khuyến khích người dân tham gia thực hiện và giám sát công trình đgiảm thiểu chi phí trung gian không cần thiết.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo dõi, đôn đốc đối với các công trình, dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù của Chương trình.

5. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới và việc thực hiện xây dựng các công trình theo cơ chế đặc thù.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Văn phòng Điều phi nông thôn mới tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TH.
Bản điện tử:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP;
+ KT; CNN; KGVX; GT-XD; TKC
T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Linh

 

BIỂU DANH MỤC LOẠI DỰ ÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG CƠ CHẾ ĐẶC THÙ THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIAI ĐOẠN 2017-2020

(Kèm theo Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh)

STT

Danh mục loại dự án

Tiêu chí dự án

1

Đường trục xã

Áp dụng theo quy định tại Điều 2, Nghị định số: 161/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016- 2020

2

Đường trục chính nội đồng

3

Đường ngõ, xóm

4

Đường trục thôn, liên thôn

5

Kênh mương nội đồng

6

Khu thu gom rác thải tập trung xã

7

Điểm thu gom rác thải tập trung thôn, bản (hoặc Điểm tập kết, trung chuyn rác thải thôn, bản)

8

Nghĩa trang nhân dân

9

Khu (sân) thể thao thôn, bản

10

Khu (sân) thể thao xã

11

Nhà văn hóa thôn, bản

12

Nhà văn hóa xã

13

Phòng học trường Mầm non (theo quy định tại Kết luận số 43-KL/TU ngày 11/5/2017 của Tỉnh ủy Bắc Giang)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 385/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu385/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2017
Ngày hiệu lực10/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 385/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 385/QĐ-UBND 2017 dự án cơ chế đặc thù Chương trình mục tiêu quốc gia Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 385/QĐ-UBND 2017 dự án cơ chế đặc thù Chương trình mục tiêu quốc gia Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu385/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành10/07/2017
        Ngày hiệu lực10/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 385/QĐ-UBND 2017 dự án cơ chế đặc thù Chương trình mục tiêu quốc gia Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 385/QĐ-UBND 2017 dự án cơ chế đặc thù Chương trình mục tiêu quốc gia Bắc Giang

            • 10/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực