Quyết định 386/QĐ-UBND

Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình xử lý các số điện thoại và chủ thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Quyết định 386/QĐ-UBND 2019 xử lý các số điện thoại chủ thuê bao điện thoại quảng cáo Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 386/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 2 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “QUY TRÌNH XỬ LÝ CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ CHỦ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI QUẢNG CÁO, RAO VẶT SAI QUY ĐỊNH” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13;

Căn cứ Luật quảng cáo số 16/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 14/TTr-STTTT ngày 15 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình xử lý các số điện thoại và chủ thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổng hợp báo cáo UBND tỉnh việc xử lý và theo dõi khắc phục của những thuê bao quảng cáo, rao vặt sai quy định; giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì việc xử lý tạm ngừng hoạt động và khôi phục hoạt động của những thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành và các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TT&TT (B/c);
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh; :
- Báo Đắk Lắk; Đài PT&T
H tnh;
- TTQL Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu
: VT, KGVX (HTN-80b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

QUY TRÌNH

XỬ LÝ CÁC SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ CHỦ THUÊ BAO ĐIỆN THOẠI QUẢNG CÁO, RAO VẶT SAI QUY ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 386/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Điều 1. Giải thích từ ngữ:

Số điện thoại quảng cáo, rao vặt: là số điện thoại được các doanh nghiệp viễn thông hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam cung cấp nhưng dùng thực hiện hoạt động liên quan đến quảng cáo, rao vặt vi phạm các hành vi cấm được quy định tại Khoản 4 và Khoản 16, Điều 8, Luật quảng cáo.

Chủ thuê bao số điện thoại: là người sở hữu số điện thoại do các doanh nghiệp viễn thông hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam cung cấp và có đầy đủ thông tin chủ thuê bao theo quy định của pháp luật.

Hành vi sử dụng số điện thoại cho mục đích quảng cáo, rao vặt sai quy định: là các hình thức in số điện thoại lẫn với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo, tờ rơi, tờ gấp được treo, đặt, dán, vẽ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, công trình xây dựng, nơi công cộng và các hình thức quảng cáo tương tự khác mà không được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Chủ thuê bao số điện thoại phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng số điện thoại của mình theo quy định của pháp luật. Trường hợp chủ thuê bao số điện thoại cho thuê, cho mượn mà để xảy ra hành vi phạm pháp luật liên quan đến số điện thoại đó thì chủ thuê bao vẫn phải chịu trách nhiệm, hoặc liên đới chịu trách nhiệm.

Điều 2. Quy trình thực hiện:

1. Thống kê và lưu giữ chứng cứ về số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định

- Đơn vị thực hiện thống kê số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định (Gọi là đơn vị thống kê) bao gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã và thành phố;

- Đơn vị thống kê tiến hành thống kê, rà soát, thu thập các số điện thoại và chủ thuê bao số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định: chụp ảnh hiện thường vi phạm hoặc thu dữ các tang vật để làm chứng cứ vi phạm (nếu có)

- Đơn vị thống kê thực hiện việc lưu trữ chứng cứ vi phạm đồng thời gửi ảnh chụp hiện trường về Sở Thông tin và Truyền thông để lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin và truyền thông.

2. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã và thành phố

- Căn cứ kết quả thống kê, trong vòng 10 ngày làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND các huyện, thị xã và thành phố gửi thông báo tối thiểu 03 lần/01 số thuê bao số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định đến cơ quan làm việc để làm rõ việc thực hiện hành vi quảng cáo, rao vặt sai quy định theo một trong hai hình thức sau:

+ Hình thức thứ nhất: Gọi điện thoại thông báo, gửi giấy mời. Với hình thức này, đơn vị thống kê cần lưu trữ thông tin về cuộc gọi (ngày, giờ gọi);

+ Hình thức thứ hai: Nhắn tin thông báo. Với hình thức này, đơn vị thống kê sử dụng một số điện thoại có đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu (SMS Brand Name). Chủ thuê bao của các số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định khi nhận được tin nhắn thương hiệu sẽ không bị nhầm lẫn là tin nhắn rác.

- Trường hợp chủ thuê bao đến làm việc theo yêu cầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND các huyện, thị xã và thành phố lập biên bản tham mưu, trình người có thẩm quyền căn cứ theo các văn bản quy định hiện hành ra quyết định xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu có biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ, hoặc xóa bỏ quảng cáo đối với các sản phẩm quảng cáo, rao vặt sai quy định;

- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi có kết quả xử lý vi phạm hành chính của cơ quan chức năng, nếu chủ thuê bao không khắc phục hậu quả theo quy định hoặc chủ thuê bao số điện thoại không đến làm việc theo yêu cầu kể từ thời điểm có thông báo lần thứ 3 (Trừ trường hợp bất khả kháng) và cũng không có thông tin phản hồi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND các huyện, thị xã và thành phố tổng hợp danh sách và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tiếp tục phối hợp, xử lý;

- Công văn đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND các huyện, thị xã và thành phố, đề nghị đính kèm thông tin cá nhân và số điện thoại để liên hệ phối hợp xử lý;

- Danh sách đề nghị của đơn vị thống kê gửi về Sở Thông tin và Truyền thông phải đảm bảo tính pháp lý về hành vi vi phạm của chủ số thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định.

3. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

- Sau khi tiếp nhập danh sách đề nghị của đơn vị thống kê, trong vòng 05 ngày Sở Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành kịp thời văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với những số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định;

- Khi có yêu cầu bằng văn bản của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND các huyện, thị xã và thành phố về khôi phục hoạt động cho các số thuê bao điện thoại đã tạm ngừng hoạt động, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo bằng văn bản cho các doanh nghiệp viễn thông thực hiện khôi phục kịp thời hoạt động cho các số thuê bao điện thoại này theo quy định.

4. Trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông

- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông thực hiện thông báo bằng tin nhắn hoặc gọi điện thoại (tối thiểu 3 lần/01 thuê bao điện thoại) đến chủ thuê bao của các số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định; tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định;

- Khi nhận được thắc mắc của chủ thuê bao, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông hướng dẫn chủ thuê bao liên hệ trực tiếp với đơn vị thống kê số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định để giải quyết (Số điện thoại được đính kèm theo văn bản đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông);

- Khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông thực hiện khôi phục kịp thời việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho các số thuê bao đã bị tạm ngừng cung cấp dịch vụ theo yêu cầu;

- Báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện từng nội dung trên về Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Khôi phục hoạt động của thuê bao vi phạm

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ thực hiện khôi phục hoạt động đối với các số thuê bao điện thoại khi có văn bản đề nghị từ đơn vị thống kê. Hồ sơ đề nghị khôi phục hoạt động đối với các số điện thoại bao gồm:

- Văn bản đề nghị khôi phục hoạt động đối với các số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định của đơn vị thống kê.

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

- Bản cam kết của chủ thuê bao đã khắc phục hậu quả và không tái phạm.

Điều 3. Công tác thông tin tuyên truyền

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài thường xuyên tuyên truyền những quy định của pháp luật về xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong việc quảng cáo, rao vặt sai quy định cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh biết để chấp hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông. Điện thoại/Fax: 0262.3860010 hoặc 0262.3817889; Email: [email protected]./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 386/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu386/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2019
Ngày hiệu lực25/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 386/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 386/QĐ-UBND 2019 xử lý các số điện thoại chủ thuê bao điện thoại quảng cáo Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 386/QĐ-UBND 2019 xử lý các số điện thoại chủ thuê bao điện thoại quảng cáo Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu386/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýNguyễn Tuấn Hà
        Ngày ban hành25/02/2019
        Ngày hiệu lực25/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 386/QĐ-UBND 2019 xử lý các số điện thoại chủ thuê bao điện thoại quảng cáo Đắk Lắk

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 386/QĐ-UBND 2019 xử lý các số điện thoại chủ thuê bao điện thoại quảng cáo Đắk Lắk

            • 25/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực