Quyết định 3862/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3862/QĐ-BVHTTDL năm 2009 phê duyệt Tổng dự toán Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm năm 2030" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3862/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Tổng dự toán Đề án Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch đến năm 2030


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3862/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỔNG DỰ TOÁN ĐỀ ÁN " XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;
Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ- BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban soạn thảo và tổ biên tập Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm năm 2030";
Căn cứ Quyết định số 2580/QĐ- BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phân công công tác trong Ban soạn thảo và tổ biên tập và Kế hoạch Xây dựng Đề án số 2383/BVHTTDL- ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Chứng thư Thẩm định giá số 1443/CT- ĐG/KT ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam - Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng dự toán Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm năm 2030", với các nội dung sau:

Tên Đề án:

Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

2. Đơn vị thực hiện:

Vụ Đào tạo - Bộ Văn hoá , Thể thao và Du lịch

3. Nguồn Vốn:

Ngân sách Sự nghiệp Kinh tế trích từ Văn phòng Bộ

4.Tổng dự toán:

1.200.000.000đ (Một tỷ hai trăm triệu đồng)

 phụ lục đính kèm

5.Thời gian thực hiện:

Năm 2009-2010-2011

Điều 2. Văn phòng Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thanh quyết toán các chi phí theo đúng định mức, đơn giá, chế độ nhà nước quy định và chấp hành nghiêm chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Lưu VT, KHTC (2),KD.10
.

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3862/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3862/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2009
Ngày hiệu lực26/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3862/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 3862/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Tổng dự toán Đề án Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch đến năm 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3862/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Tổng dự toán Đề án Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch đến năm 2030
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3862/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Trần Chiến Thắng
        Ngày ban hành26/10/2009
        Ngày hiệu lực26/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3862/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Tổng dự toán Đề án Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch đến năm 2030

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3862/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Tổng dự toán Đề án Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch đến năm 2030

            • 26/10/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực