Quyết định 3865/QĐ-BVHTT

Quyết định 3865/QĐ-BVHTT năm 2003 về ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Quyết định 3865/QĐ-BVHTT ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản đã được thay thế bởi Thông tư 48/2016/TT-BTTTT cấp giấy phép hoạt động báo in báo điện tử xuất bản ấn phẩm và được áp dụng kể từ ngày 15/02/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 3865/QĐ-BVHTT ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản


BỘ VĂN HÓA-THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3865/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP, THU HỒI GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa-Thông tin;
Căn cứ Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành Quy chế xuất bản bản tin;
Căn cứ tình hình thực tế và theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí – Bộ Văn hóa – Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Văn hóa – Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức, pháp nhân Việt Nam thuộc địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các quy định tại Quy chế xuất bản bản tin ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ-BVHTT ngày 04 tháng 9 năm 2003;

Sở Văn hóa – Thông tin chịu trách nhiệm trước Bộ Văn hóa – Thông tin, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin, kiểm tra và xử lý các vi phạm hành chính trong hoạt động xuất bản bản tin của các cơ quan, tổ chức, pháp nhân và cá nhân ở địa phương mình.

Cục Báo chí Bộ Văn hóa – Thông tin có trách nhiệm xem xét cấp giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức, pháp nhân thuộc Trung ương.

Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo định kỳ 6 tháng một lần tình hình cấp, thu hồi giấy phép và hoạt động xuất bản bản tin trên địa bàn địa phương mình cho Bộ Văn hóa – Thông tin (Cục Báo chí).

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này các biểu mẫu:

- Biểu mẫu 1: Đơn xin cấp giấy phép xuất bản bản tin.

- Biểu mẫu 2: Sơ yếu lý lịch người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin.

- Biểu mẫu 3: Giấy phép xuất bản bản tin do Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp.

- Biểu mẫu 4: Giấy phép xuất bản bản tin do Cục Báo chí Bộ Văn hóa – Thông tin cấp.

Điều 3. Cục trưởng Cục Báo chí, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa – Thông tin, Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban TT-VHTW;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VP, Cục BC.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA-THÔNG TIN
Phạm Quang Nghị

 

BIỂU MẪU 1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……., ngày ….. tháng ….. năm ……..

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP
XUẤT BẢN BẢN TIN

Kính gửi: ………………………..

1. Tên cơ quan, tổ chức xin cấp giấy phép xuất bản bản tin ...................................

..................................................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................................................................................

Fax: ..........................................................................................................................

Được thành lập (hoặc cho phép thành lập) theo:

Giấy phép số: ……………………………………… Cấp ngày: ..................................

Cơ quan cấp giấy phép: ..........................................................................................

Số đăng ký kinh doanh (nếu có): ............................................................................

2. Người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin:

Họ và tên: ………………………….. Sinh ngày: ……………… Quốc tịch: ................

Chức danh: ..............................................................................................................

Số CM nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ......................................................................

Nơi cấp: ...................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc: ........................................................................................................

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ? ............................................................................

..................................................................................................................................

3. Tên cơ quan chủ quản (nếu có): ..........................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................................................................................

Fax: ..........................................................................................................................

4. Tên bản tin: ..........................................................................................................

5. Địa điểm xuất bản bản tin: ...................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................................................................................

Fax: ..........................................................................................................................

6. Nội dung thông tin và mục đích thông tin: ............................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

7. Đối tượng phục vụ: ..............................................................................................

8. Phạm vi phát hành: ..............................................................................................

..................................................................................................................................

9. Thể thức xuất bản: ...............................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: ....................................................................................................

- Khuôn khổ: .............................................................................................................

- Số trang: ................................................................................................................

- Số lượng: ...............................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ................................................................................................

10. Nơi in: ................................................................................................................

11. Phương pháp phát hành (qua bưu điện, tự phát hành) ....................................

.................................................................................................................................

12. Số người tham gia thực hiện nội dung bản tin:

Tổng số: ………………… Nam: …………………. Nữ: ...............................................

STT

Họ và tên

Công việc

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Tài chính:

- Số kinh phí một kỳ xuất bản: ....................................................................................

- Nguồn kinh phí: ........................................................................................................

Chúng tôi cam đoan thực hiện đúng các quy định trong Giấy phép xuất bản và các quy định của pháp luật Việt Nam về nội dung thông tin và hoạt động của bản tin.

 

Văn bản kèm theo

Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức
(ký tên, đóng dấu)

 

BIỂU MẪU 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Ảnh 3x4

 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN BẢN TIN

Tên bản tin: ...............................................................................................................

- Họ và tên khai sinh (chữ in): ……………………………. Nam, nữ ..........................

+ Họ và tên thường dùng: ........................................................................................

+ Các bút danh: ........................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................

- Quê quán:

- Nơi ở hiện nay:

- Thành phần: Gia đình …………………………. Bản thân ........................................

- Dân tộc: ………………………………………… Quốc tịch: .......................................

- Tôn giáo: .................................................................................................................

- Đảng viên, Đoàn viên: ............................................................................................

- Trình độ:

+ Văn hóa:

+ Trình độ chuyên môn (ghi tên trường và ngành đào tạo) .......................................

....................................................................................................................................

+ Chính trị: .................................................................................................................

+ Ngoại ngữ: ..............................................................................................................

- Chức danh hiện nay (ghi rõ lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ) .....................................

....................................................................................................................................

- Chức danh được đề nghị bổ nhiệm: ........................................................................

....................................................................................................................................

I- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(ghi rõ thời kỳ học trường, lớp văn hóa, chính trị, ngoại ngữ, chuyên môn, kỹ thuật                     )

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

II- TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Ghi rõ từng thời kỳ làm việc ở đâu)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

III- TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

(ghi rõ từng thời kỳ làm việc, chức danh, ở đâu)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

IV- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

(Hình thức cao nhất)

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

V- LỜI CAM ĐOAN:

Tôi xin cam đoan về những điều khai trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về lời khai của mình trước cơ quan quản lý và trước pháp luật.

 

 

Ngày    tháng     năm
Người khai ký tên

 

 

Xác nhận của cơ quan chủ quản
Ngày    tháng    năm
Thủ trưởng cơ quan chủ quản
(Ký tên, đóng dấu)

 

BIỂU MẪU 3

UBND TỈNH …..
SỞ VĂN HÓA-THÔNG TIN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /GP-XBBT

……., ngày ….. tháng ….. năm 200…..

 

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA – THÔNG TIN

Căn cứ Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin về việc ban hành Quy chế xuất bản bản tin;

Căn cứ Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin về việc ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản bản tin;

Theo văn bản đề nghị của …,

QUYẾT ĐỊNH

CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan, tổ chức xuất bản bản tin:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                           Fax:

- Email:                                                 Website:

2. Tên bản tin:

3. Địa điểm xuất bản bản tin:

4. Nội dung thông tin và mục đích thông tin của bản tin:

5. Đối tượng phục vụ:

6. Phạm vi phát hành chủ yếu:

7. Thể thức xuất bản:

- Kỳ hạn xuất bản:

- Khuôn khổ:

- Số trang:

- Số lượng:

- Ngôn ngữ thể hiện:

8. Nơi in:

9. Phương pháp phát hành:

10. Người chịu trách nhiệm xuất bản:

- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:                                             Fax:

11. Giấy phép hoạt động báo chí có hiệu lực trong năm (5) năm kể từ ngày ký giấy phép.

12. Cơ quan, tổ chức được xuất bản bản tin phải thực hiện đúng các quy định của Quy chế xuất bản bản tin ban hành kèm theo Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong giấy phép xuất bản bản tin.

 

 

Nơi nhận:
- Cơ quan được cấp giấy phép
- Cục Báo chí Bộ VHTT (để b/c);
- Lưu Cục Báo chí

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA-THÔNG TIN

 

BIỂU MẪU 4

BỘ VĂN HÓA-THÔNG TIN
CỤC BÁO CHÍ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /GP-XBBT

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 200...

 

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN

CỤC TRƯỞNG CỤC BÁO CHÍ

Căn cứ Nghị định 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa – Thông tin;

Căn cứ Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin về việc ban hành Quy chế xuất bản bản tin;

Theo văn bản đề nghị của …,

QUYẾT ĐỊNH

CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

1. Tên cơ quan, tổ chức xuất bản bản tin:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                           Fax:

- Email:                                                 Website:

2. Tên bản tin:

3. Địa điểm xuất bản bản tin:

4. Nội dung thông tin và mục đích thông tin của bản tin:

5. Đối tượng phục vụ:

6. Phạm vi phát hành chủ yếu:

7. Thể thức xuất bản:

- Kỳ hạn xuất bản:

- Khuôn khổ:

- Số trang:

- Số lượng:

- Ngôn ngữ thể hiện:

8. Nơi in:

9. Phương pháp phát hành:

10. Người chịu trách nhiệm xuất bản:

- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:                                             Fax:

11. Giấy phép hoạt động báo chí có hiệu lực trong năm (5) năm kể từ ngày ký giấy phép.

12. Cơ quan, tổ chức được xuất bản bản tin phải thực hiện đúng các quy định của Quy chế xuất bản bản tin ban hành kèm theo Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin, các văn bản pháp luật có liên quan và những điều ghi trong giấy phép xuất bản bản tin.

 

 

Nơi nhận:
- Cơ quan được cấp giấy phép
- Lưu Cục Báo chí

CỤC TRƯỞNG CỤC BÁO CHÍ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3865/QĐ-BVHTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3865/QĐ-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2003
Ngày hiệu lực04/11/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3865/QĐ-BVHTT

Lược đồ Quyết định 3865/QĐ-BVHTT ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3865/QĐ-BVHTT ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3865/QĐ-BVHTT
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá và Thông tin
        Người kýPhạm Quang Nghị
        Ngày ban hành04/11/2003
        Ngày hiệu lực04/11/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/02/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3865/QĐ-BVHTT ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3865/QĐ-BVHTT ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép xuất bản