Quyết định 387/QĐ-UBND

Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 387/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Ngoại vụ Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 387/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 103/TTr-SNgV ngày 25 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục KSTTHC (VPCP);
- TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Bạn PC HĐND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, DL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết (ngày làm việc)

Địa điểm giải quyết

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực cấp hộ chiếu, công hàm

1.

Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước.

09 ngày

Sở Ngoại vụ Khánh Hòa

Địa chỉ: 42 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Khánh Hòa

- Thông tư số 219/2016/TT- BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

- Hợp đồng số 29710/CPN ngày 29 tháng 07 năm 2010 giữa Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh bưu điện và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính.

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

- Thông tư số 219/2016/TT- BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

2.

Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước.

09 ngày

Sở Ngoại vụ Khánh Hòa

Địa chỉ: 42 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Khánh Hòa

- Thông tư số 219/2016/TT- BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

- Hợp đồng số 29710/CPN ngày 29 tháng 07 năm 2010 giữa Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh bưu điện và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính.

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

- Thông tư số 219/2016/TT- BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú ti Việt Nam

3.

Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan trong nước.

09 ngày

Sở Ngoại vụ Khánh Hòa

Địa chỉ: 42 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Khánh Hòa

- Thông tư số 219/2016/TT- BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Hợp đồng số 29710/CPN ngày 29 tháng 07 năm 2010 giữa Công ty Cổ phn Chuyển phát nhanh bưu điện và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính.

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cp thị thực.

- Thông tư số 219/2016/TT- BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

4.

Thủ tục cấp công hàm tại các cơ quan trong nước.

06 ngày

Sở Ngoại vụ Khánh Hòa

Địa chỉ: 42 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Khánh Hòa

- Thông tư số 219/2016/TT- BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

- Hợp đồng số 29710/CPN ngày 29 tháng 07 năm 2010 giữa Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh bưu điện và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính.

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

- Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.

- Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

II. Lĩnh vực chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

5.

Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước.

09 ngày

Sở Ngoại vụ Khánh Hòa theo ủy quyền của Bộ Ngoại giao tại Quyết định số 3578/QĐ-BNG ngày 17/12/2012

Địa chỉ: 42 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Khánh Hòa

- Thông tư số 157/2016/TT- BTC ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự.

Hợp đồng số 29710/CPN ngày 29 tháng 07 năm 2010 giữa Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh bưu điện và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính.

- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Quyết định số 3578/QĐ-BNG ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ Ngoại giao về việc ủy quyền cho Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả tại địa phương;

- Quyết định số 1061/QĐ-BNG ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Ngoại giao về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực lãnh sự thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao.

6.

Thủ tục chứng nhận xuất trình giy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước.

09 ngày

Sở Ngoại vụ Khánh Hòa theo ủy quyền của Bộ Ngoại giao tại Quyết định số 3578/QĐ-BNG ngày 17/12/2012

Địa chỉ: 42 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang, Khánh Hòa

- Hợp đồng số 29710/CPN ngày 29 tháng 07 năm 2010 giữa Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh bưu điện và Cục Lãnh sự, BNgoại giao về việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính.

- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hp pháp hóa lãnh sự;

- Quyết định số 3578/QĐ-BNG ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ Ngoại giao vviệc ủy quyền cho Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả tại địa phương;

- Quyết định số 1061/QĐ-BNG ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Ngoại giao về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực lãnh sự thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 387/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu387/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2018
Ngày hiệu lực01/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 387/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 387/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Ngoại vụ Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 387/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Ngoại vụ Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu387/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Duy Bắc
        Ngày ban hành01/02/2018
        Ngày hiệu lực01/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 387/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Ngoại vụ Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 387/QĐ-UBND 2018 danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền Sở Ngoại vụ Khánh Hòa

            • 01/02/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực