Quyết định 387/QĐ-UBND

Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 387/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 387/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BDANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên.

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thường xuyên rà soát, kịp thời đề xuất Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố điều chỉnh, bổ sung danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết đnh này, bảo đảm phù hợp với quy định của Trung ương và của tỉnh và đăng tải công khai danh mục trên Cng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đăng tải công khai các danh mục thủ tục hành chính nêu trên trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm công khai các danh mục thủ tục hành chính nêu trên tại trụ sở của Trung tâm bằng phương tiện đin tử hoặc bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục hành chính trong danh mục này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn ph
òng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Hưng Yên, Đài PT - TH Hưng Yên;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm TH - CB tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT
Th

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THUỘC UBND TỈNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN H SƠ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CHUNG CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THUỘC UBND TỈNH

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực tư pháp

1.

Cấp bản sao từ sgốc

Lĩnh vực ni vụ

1.

Thi tuyển viên chức

2.

Xét tuyển viên chức

3.

Xét tuyển đặc cách viên chức

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT RIÊNG CỦA TỪNG SỞ, BAN, NGÀNH THUỘC UBND TỈNH

I. SỞ TƯ PHÁP

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực lý lịch tư pháp

1.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

2.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)

3.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

Lĩnh vực chứng thực

1.

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Lĩnh vực quốc tịch

1.

Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam.

2.

Nhập quốc tịch Việt Nam

3.

Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

4.

Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam trong nước

5.

Thông báo có quốc tịch nước ngoài

6.

Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

Lĩnh vực bi thường nhà nước

1.

Phục hồi danh dự

2.

Xác định cơ quan giải quyết bồi thường

3.

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

4.

Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

Lĩnh vực nuôi con nuôi

1.

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

2.

Giải quyết việc người nước ngoài trường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật

1.

Công nhận báo cáo viên pháp luật tnh

2.

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh

Lĩnh vực trợ giúp pháp lý

1.

Yêu cầu trợ giúp pháp lý

2.

Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

3.

Lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư

4.

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

5.

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

6.

Cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

7.

Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý

8.

Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

Lĩnh vực đấu giá tài sản

1.

Cấp thẻ đấu giá viên

2.

Thu hồi thẻ đấu giá viên

3.

Cấp lại thẻ đấu giá viên

4.

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

5.

Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

6.

Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

7.

Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác

8.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

9.

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

10.

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

11.

Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

12.

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

Lĩnh vực hòa giải thương mại

1.

Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

2.

Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp

3.

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

4.

Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

5.

Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

6.

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

7.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

8.

Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

9.

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

10.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

11.

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa gii thương mại nước ngoài tại Việt Nam

12.

Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

13.

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực Công chứng

1.

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

2.

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

4.

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

5.

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

6.

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

7.

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

8.

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

9.

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

10.

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

11.

Cấp lại Thẻ công chứng viên

12.

Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

13.

Thành lập Văn phòng công chứng

14.

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

15.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

16.

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

17.

Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

18.

Hợp nhất Văn phòng công chứng

19.

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

20.

Sáp nhập Văn phòng công chứng

21.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

22.

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

23.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

24.

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

25.

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

26.

Thành lập Hội công chứng viên

Lĩnh vc Luật sư

1.

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

2.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

3.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

4.

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

5.

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

6.

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

7.

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

8.

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

9.

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

10.

Hợp nhất công ty luật

11.

Sáp nhập công ty luật

12.

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

13.

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

14.

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

15.

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

16.

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

17.

Giải thể Đoàn luật sư

18.

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

19.

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

20.

Cấp lại Giy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Lĩnh vực Trọng tài thương mại

1.

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

2.

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

3.

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

4.

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

5.

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

6.

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

7.

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

8.

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

9.

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

10.

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

11.

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tnh, thành phố trực thuộc trung ương

12.

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

13.

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

14.

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

15.

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

16.

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

17.

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

18.

Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

19.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

1.

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

2.

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

3.

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

4.

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản

5.

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

6.

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

7.

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

8.

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

9.

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

10.

Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

11.

Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

12.

Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Lĩnh vực Giám định tư pháp

1.

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

2.

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

3.

Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

4.

Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

5.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

6.

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

7.

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

8.

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

9.

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

10.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng

11.

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

Lĩnh vực tư vấn pháp luật

1.

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

2.

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

3.

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

4.

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

5.

Chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giy đăng ký hoạt động

6.

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

7.

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

8.

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

9.

Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

10.

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

Lĩnh vực Thừa phát lại

1.

Thành lập Văn phòng Thừa phát lại

2.

Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

3.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại

4.

Bổ nhiệm Thừa phát lại

5.

Cấp thẻ Thừa phát lại

II. SỞ CÔNG THƯƠNG

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

1.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

2.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

3.

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân.

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

1.

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

2.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

3.

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

4.

Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

5.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

6.

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

7.

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

8.

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

9.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

10.

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

11.

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

12.

Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

13.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

14.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

15.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

16.

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

17.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

18.

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

19.

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

20.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

21.

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

22.

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

23.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

24.

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

25.

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

26.

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

1.

Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

2.

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

3.

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

4.

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

5.

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

Lĩnh vực Giám định thương mại

1.

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

2.

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Lĩnh vực Điện

1.

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thm quyền cấp của địa phương

2.

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

3.

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

4.

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

5.

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

6.

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

7.

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

8.

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

9.

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

10.

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

11.

Huấn luyện và Cấp mới thẻ an toàn điện nông thôn

12.

Huấn luyện và Cấp sửa đổi bổ sung thẻ an toàn điện nông thôn

13.

Cấp lại thẻ an toàn điện nông thôn

Lĩnh vực Năng lượng

1.

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

1.

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2.

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3.

Thông báo hoạt động khuyến mại.

4.

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.

5.

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

6.

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam.

Lĩnh vực Thương mại Quốc tế

1.

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

2.

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

3.

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

4.

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

5.

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

6.

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

7.

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn

8.

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí

9.

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

10.

Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

11.

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

12.

Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

13.

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

14.

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thnhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

15.

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

16.

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

17.

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

18.

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini

19.

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

20.

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

21.

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

Lĩnh vực Hóa chất

1.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

2.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

3.

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

4.

Cấp Giấy chng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

5.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

6.

Cấp điều chỉnh Giấy chng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

7.

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

Lĩnh vực Công nghiệp nặng

1.

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rn nhóm B, C

2.

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa)

Lĩnh vực Vật liệu n công nghiệp

1.

Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền Sở Công Thương

2.

Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

3.

Cấp thu hồi Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

4.

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kthuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

5.

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

6.

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn tiền chất thuốc nổ

7.

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn tiền chất thuốc nổ

Lĩnh vực Khoa học công nghệ

1.

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Lĩnh vực Công Thương địa phương

1.

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

1.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

2.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

3.

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

4.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

5.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

6.

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

7.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

8.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

9.

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

10.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

11.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

12.

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

Lĩnh vực Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)

1.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

2.

Cấp lại Giấy chứng nhn đủ điều kin thương nhân kinh doanh mua bán LNG

3.

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kin thương nhân kinh doanh mua bán LNG

4.

Cấp Giấy chứng nhn đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.

5.

Cấp lại Giấy chứng nhn đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.

6.

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhn đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải.

Lĩnh vực Khí thiên nhiên nén (CNG)

1.

Cấp Giy chứng nhận đủ điều kin thương nhân kinh doanh mua bán CNG.

2.

Cấp lại Giấy chứng nhn đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG.

3.

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG.

4.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải.

5.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải.

6.

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải.

Lĩnh vực Khoáng sản

1.

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản

2.

Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản

3.

Thẩm định thiết kế cơ sở công trình mỏ khoáng sản

4.

Thẩm định thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công) và dự toán công trình mỏ khoáng sản.

III. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Trng trọt

1.

Cấp giấy Công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng (cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm) (Mức độ 3)

2.

Cấp lại giấy Công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng (cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm) (Mức độ 3)

3.

Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống (Mức độ 3)

4.

Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng (Mức độ 3)

5.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón (Mức độ 2)

6.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón (Mức độ 2)

7.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (Mức độ 2)

8.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (Mức độ 2)

9.

Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và đăng ký hội thảo phân bón (Mức độ 2)

Lĩnh vực Chăn nuôi

1.

Cấp Giấy chng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi (Mức độ 3)

2.

Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi (Mức độ 3)

Lĩnh vực Quản lý chất lượng xây dựng công trình

1.

Tiếp nhận hồ sơ về công trình xây dựng (Mức độ 3)

Lĩnh vực quản lý nước và công trình thủy li

1.

Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (Mức độ 3)

2.

Cấp phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh (Mức độ 3)

3.

Cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1,2,6,7,8,10 điều 1 quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (Mức độ 3)

4.

Cấp phép cho các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng tới vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết (Mức độ 3)

5.

Cấp phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW (Mức độ 3)

6.

Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 01 m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (Mức độ 3)

7.

Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương (Mức độ 3)

8.

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy cho phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương (Mức độ 3)

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

1.

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mức độ 3)

2.

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu (Mức độ 3)

3.

Cấp Giấy xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm (Mức độ 3)

4.

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Mức độ 3)

5.

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) (Mức độ 3)

6.

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) (Mức độ 3)

Lĩnh vực Thủy sản

1.

Cấp Giấy Chứng nhận cho các cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh ging thủy sản (Mức độ 3)

2.

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký, ra thông báo tiếp nhận công bố hợp quy (Mức độ 3)

3.

Đăng ký Kiểm tra, xác nhận chất lượng đối với thức ăn thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu, triệu hồi, bị trả lại (Mức độ 3)

4.

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững (Mức độ 3)

5.

Công bố chất lượng giống thủy sản (Mức độ 3)

6.

Đăng ký tàu cá, bè cá và các cấu trúc nổi khác phục vụ cho hoạt động thủy sản (Mức độ 3)

7.

Cấp giấy phép khai thác thủy sản (Mức độ 3)

8.

Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá (Mức độ 3)

9.

Đề nghị đăng ký đóng mới, cải hoán tàu cá (Mức độ 3)

Lĩnh vc Kiểm lâm

1.

Cấp phép vận chuyển gấu đã gắn chíp điện tử (Mức độ 3)

2.

Cấp phép vận chuyển đặc biệt (Mức độ 3)

3.

Cấp phép tiếp nhận gấu (Mức độ 3)

4.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm (nhóm IIB theo Nghị định 32) (Mức độ 3)

5.

Gia hạn Giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã (ĐVHD) thông thường và nhóm IIB (Mức độ 3)

6.

Thu hồi Giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, sinh trường ĐVHD nhóm thông thường và nhóm IIB, giấy chứng nhận trại nuôi Gấu (Mức độ 3)

7.

Thu hồi Giấy chứng nhận trại nuôi Gấu (Đối với trường hợp chủ trại tự nguyện giao nộp gấu, gấu chết, Gấu chuyển đi (Mức độ 3)

8.

Đóng dấu búa kiểm lâm (Mức độ 3)

9.

Xác nhận nguồn gốc gỗ, lâm sản khác ngoài gỗ đã khai thác (Mức độ 3)

10.

Xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thường (Mức độ 3)

11.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường (Mức độ 3)

12.

Thu hồi Giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, sinh trưởng ĐVHD nhóm thông thường và nhóm IIB (Mức độ 3)

13.

Giao nộp Gấu cho Nhà nước (Mức độ 3)

Lĩnh vực Bảo v thực vật

1.

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (Mức độ 3)

2.

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật. (Mức độ 3)

3.

Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật (Mức độ 3)

4.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. (Mức độ 3)

5.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. (Mức độ 3)

Lĩnh vực Thú y

1.

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh

2.

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (Mức độ 3)

3.

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Mức độ 3)

4.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (Mức độ 3)

5.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (Mức độ 3)

6.

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y (Mức độ 3)

7.

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Mức độ 3)

8.

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) (Mức độ 3)

9.

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại (Mức độ 3)

10.

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Mức độ 3)

11.

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Mức độ 3)

12.

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc dưới nước)

13.

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

14.

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

15.

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

16.

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyn ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

17.

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

18.

Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm

Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

1.

Cấp giấy chứng nhận công nhận làng nghề (Mức độ 2)

2.

Cấp giấy chứng nhận công nhận nghề truyền thống (Mức độ 2)

3.

Cấp giấy chứng nhận làng nghề truyền thống (Mức độ 2)

IV. SỞ XÂY DỰNG

Stt

Tên thủ tục hành chính

1

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

2.

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

3.

Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý

4.

Thẩm định dự án/ dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh

5.

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

6.

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

7.

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

8.

Cấp/ nâng hạng/ điều chỉnh, bổ sung chng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

9.

Cấp lại chứng chỉ nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

10.

Cấp/ điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

11.

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

12.

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng (gọi tắt là nhà thầu) thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

13.

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng (gọi tắt là nhà thầu) thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

14.

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyn của UBND cấp tỉnh

15.

Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyn chấp thuận của UBND cấp tỉnh

16.

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt

17.

Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mi (công trình cấp I, II; các công trình do UBND tỉnh chấp thuận địa điểm xây dựng; công trình tôn giáo; công trình quảng cáo (xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20m2 trở lên; bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên); công trình di tích lịch sử-văn hóa, công trình tượng đài, tranh hnh tráng được xếp hạng; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nằm ngoài khu công nghiệp).

18.

Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình.

19.

Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình.

20.

Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp công trình xây dựng có thời hạn.

21.

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng.

22.

Gia hạn Giấy phép xây dựng.

23.

Cấp lại Giấy phép xây dựng.

24.

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

25.

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với các cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh.

26.

Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc (đi với các cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh), văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động.

27.

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đi với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin.

28.

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

29.

Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

30.

Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước

31.

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

32.

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

33.

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND tỉnh quyết định

34.

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

35.

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng

36.

Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chđịnh chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

37.

Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh

V. SỞ K HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

1.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

2.

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

3.

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

4.

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

5.

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

6.

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

7.

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

8.

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

9.

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

10.

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

11.

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

12.

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đi với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyn nhượng toàn bộ vn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

13.

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

14.

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

15.

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

16.

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

17.

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác

18.

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

19.

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

20.

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phn, công ty hợp danh)

21.

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

22.

Thông báo thay đi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

23.

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cphần chưa niêm yết

24.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

25.

Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

26.

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phn, công ty hợp danh)

27.

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phn, công ty hợp danh)

28.

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

29.

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

30.

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

31.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

32.

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

33.

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giy phép đầu tư, Giy chứng nhận đầu tư hoặc các giy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

34.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

35.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

36.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

37.

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

38.

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

39.

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

40.

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

41.

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

42.

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

43.

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

44.

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp

45.

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

46.

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

47.

Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

48.

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

49.

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

50.

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

51.

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

52.

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

53.

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

54.

Giải thể doanh nghiệp

55.

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

56.

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

57.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

58.

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

59.

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

60.

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

61.

Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

62.

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

63.

Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

64.

Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ

65.

Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ

66.

Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội

67.

Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ

68.

Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành doanh nghiệp xã hội

69.

Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã

1.

Đăng ký liên hiệp hợp tác xã

2.

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

3.

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã

4.

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

5.

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

6.

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

7.

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

8.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

9.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị mất)

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

11.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

12.

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

13.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

14.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

15.

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

16.

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

17.

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

18.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã)

19.

Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã

Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

1.

Quyết định chtrương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

2.

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

3.

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giy chứng nhận đăng ký đầu tư)

4.

Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

5.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

6.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

7.

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

8.

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đi với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

9.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tnh

10.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

11.

Chuyển nhượng dự án đầu tư

12.

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

13.

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

14.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

15.

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

16.

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đu tư

17.

Giãn tiến độ đầu tư

18.

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

19.

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

20.

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

21.

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

22.

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tkhác có giá trị pháp lý tương đương

23.

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

24.

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

25.

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực đấu thầu

1.

Thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư

2.

Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia của Nhà đầu tư

Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

1.

Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

Lĩnh vực xuất nhập cảnh

1.

Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

VI. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

1.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ.

2.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

3.

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

4.

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

5.

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

6.

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

7.

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

8.

Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

9.

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

10.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

11.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

12.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

13.

Thm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng nn sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

14.

Đánh giá đồng thời thm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người.

15.

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam

16.

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

17.

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

18.

Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh.

19.

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

20.

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

21.

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

22.

Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu.

23.

Htrợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cu

24.

Mua sáng chế, sáng kiến

25.

Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

26.

Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ

27.

Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ

28.

Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

29.

Xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

30.

Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

31.

Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

32.

Yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ địa phương

Lĩnh vực An toàn bức x ht nhân

1.

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).

2.

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chn đoán trong y tế).

3.

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chn đoán trong y tế).

4.

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế).

5.

Cấp mới và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).

6.

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cbức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế).

7.

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

1.

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám đnh sở hữu công nghiệp

2.

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

3.

Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

4.

Đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

5.

Đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

6.

Đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)

Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1.

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận.

2.

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

3.

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

4.

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

5.

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

6.

Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

7.

Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

8.

Công bố sử dụng dấu định lượng.

9.

Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

10

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

11.

Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

12.

Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

13.

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

14.

Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

15.

Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

16.

Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

17.

Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia

18.

Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

VII. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Đăng kim

1.

Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

2.

Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tất cả các loại phương tiện thủy nội địa

Lĩnh vực đường bộ

1.

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

2.

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ.

3.

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

4.

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý

5.

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ.

6.

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

7.

Cấp giấy phép xe tập lái (B-BGT-285177-TT)

8.

Cấp lại giấy phép xe tập lái (B-BGT-285178-TT)

9.

Cấp lại giấy phép lái xe (B-BGT-285191-TT)

10.

Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp (B-BGT-285197-TT)

11.

Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp (B-BGT-285198-TT)

12.

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp (B-BGT-285199-TT)

13.

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe nước ngoài cấp (B-BGT-285200-TT)

14.

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam (B-BGT-285303-TT)

15.

Cấp Giấy phép Liên vận Việt Nam- Campuchia

16.

Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

17.

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

18.

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

19.

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

20.

Đăng ký khai thác tuyến

21.

Cấp phù hiệu xe nội bộ

22.

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

23.

Cấp phù hiệu xe trung chuyển

24.

Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

25.

Cấp Giấy phép liên vận Việt-Lào đối với phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải)

26.

Cấp Giấy phép liên vận Việt-Lào đối với phương tiện phi thương mại và các phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào

27.

Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công -ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt

28.

Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công - ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bng xe buýt

29.

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

30.

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ, xe của các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao, xe do doanh nhân ngoại quốc tự lái trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội

31.

Gia hạn đối với phương tiện phi thương mại Campuchia lưu trú tại Việt Nam

32.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

33.

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

34.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

35.

Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý

36.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

37.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

38.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

39.

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

40.

Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

41.

Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc

42.

Cấp giấy phép vận tải loại E, loại F,G lần đầu trong năm

43.

Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

44.

Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác

Lĩnh vực đường thủy nội địa

1.

Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng ni với đường thủy địa phương

2.

Chấp thuận điều chỉnh phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng ni với đường thủy địa phương

3.

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

4.

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố đnh đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

5.

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

6.

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

7.

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

8.

Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng ni với đường thủy nội địa địa phương (B-BGT- 284936-TT)

9.

Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đi với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở GTVT

10.

Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải

11.

Cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Cơ sở dạy nghề

12.

Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch

13.

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp bin hiệu hết hiệu lực

14.

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp bin hiệu bị mt hoặc hỏng không sử dụng được

15.

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

16.

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

17.

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

18.

Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

19.

Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

20.

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

21.

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

22.

Đăng ký lại phương tiện trong trường chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

23.

Đăng ký lại phương tiện trong trường chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.

24.

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vhành chính cấp tỉnh khác

25.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

26.

Xóa đăng ký phương tiện

Lĩnh vực đường bộ địa phương

1.

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với đường tỉnh đang khai thác.

2.

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào đường tỉnh.

3.

Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh đang khai thác

4.

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cu hạ tầng giao thông đường tỉnh đang khai thác.

5.

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của đường tỉnh đang khai thác

6.

Cấp phép thi công đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh

7.

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên đường tỉnh đang khai thác

8.

Thẩm định an toàn giao thông đường bộ.

VIII. SỞ VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LỊCH

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Văn hóa

1.

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

2.

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

3.

Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

4.

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

5.

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

6.

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

7.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cvật

8.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

9.

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

10.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ dí tích

11.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

12.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

13.

Cấp giấy phép phổ biến phim

(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở đin ảnh thuc đa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

14.

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

15.

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

16.

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

17.

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

18.

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

19.

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

20.

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khu cho các tổ chức thuộc địa phương

21.

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

22.

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke -4246-

(do Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp)

23.

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

24.

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng- rôn

25.

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

26.

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

27.

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

28.

Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

29.

Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

30.

Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

31.

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

32.

Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

33.

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

34.

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

35.

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hnh tráng

36.

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

37.

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

38.

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

39.

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

40.

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

41.

Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

42.

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

43.

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

44.

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

45.

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

46.

Đăng ký tổ chức lễ hội

47.

Thông báo tổ chức lễ hội

48.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

49.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

50.

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lc gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

51.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

52.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

53.

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

54.

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

55.

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

56.

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

57.

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

58.

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

59.

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

…………………

11.

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lch

12.

Công nhận điểm du lịch

13.

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

14.

Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

15.

Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

16.

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

17.

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

18.

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

19.

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

20.

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

21.

Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

22.

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

23.

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

24.

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

25.

Công nhận điểm du lịch

IX. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực bưu chính

1.

Cấp giấy phép bưu chính

2.

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

3.

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

4.

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

5.

Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính

6.

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

1.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2.

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đim cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

3.

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tcông cộng

4.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

5.

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

6.

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

7.

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

8.

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

9.

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

10.

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

11.

Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

12.

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

13.

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đi thành viên góp vn (hoặc c đông) có phn vn góp từ 30% vn điều lệ trở lên

14.

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

15.

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng vin thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tG2, G3, G4 trên mạng

16.

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dn đến thay đi thành viên góp vn (hoặc cđông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

1.

Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

2.

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

3.

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

4.

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

5.

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

6.

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

7.

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

8.

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

9.

Cấp giấy phép hoạt động in

10.

Cấp lại giấy phép hoạt động in

11.

Đăng ký hoạt động cơ sở in

12.

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

13.

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

14.

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Lĩnh vực báo chí

1.

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

2.

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

3.

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

4.

Cho phép họp báo (trong nước)

5.

Cho phép họp báo (nước ngoài)

X. SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương - BHXH

1.

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

2.

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

3.

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

4.

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

5.

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Lĩnh vực Dạy nghề

1.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

2.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

3.

Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

4.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

5.

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

6.

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)

7.

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp)

8.

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đu tư nước ngoài

9.

Thành lập Hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

Lĩnh vực việc làm - An toàn lao động

1.

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày

2.

Đăng ký hợp đồng cá nhân

3.

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề đ duy trì việc làm cho người lao động

4.

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

5.

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

6.

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

7.

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

8.

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

9.

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

10.

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

11.

Thu hồi giấy phép lao động

12.

Thông báo việc tổ chức làm thêm 200h đến 300h trong một năm

13.

Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - TB&XH)

14.

Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc

15.

Khai báo các máy, thiết bị có yêu cu nghiêm ngặt về an toàn lao động

16.

Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở

17.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

18.

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

19.

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

20.

Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý).

21.

Khai báo tai nạn lao động

22.

Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở

23.

Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

24.

Báo cáo tai nạn lao động của người sử dụng lao động

25.

Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mt an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

26.

Báo cáo công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động

27.

Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

28.

Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

29.

Htrợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

30.

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

Lĩnh vực Người có công

1.

Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

2.

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

3.

Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưng chính sách như thương binh

4.

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

5.

Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

6.

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

7.

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

8.

Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

9.

Giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

10.

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trvề trước không còn giấy tờ

11.

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

12.

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hòan thành nhiệm vụ trong kháng chiến

13.

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

14.

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

15.

Htrợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

16.

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưng chế độ mất sức lao động

17.

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

18.

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trn

19.

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

20.

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

21.

Giám định vết thương còn sót

22.

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

23.

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

24.

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

25.

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

26.

Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

27.

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

28.

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

29.

Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

30.

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

31.

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

32.

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

33.

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1.

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2.

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3.

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

5.

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

6.

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

7.

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

8.

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

9.

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

1.

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

2.

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội

1.

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

2.

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

3.

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

4.

Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

5.

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

XI. SỞ Y TẾ

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Khám chữa bệnh

1.

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe

2.

Phê duyệt Danh mục kỹ thuật bổ sung

3.

Cá nhân, Đoàn khám, chữa bệnh nhân đạo

4.

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận là lương y

5.

Cấp, Cấp lại chứng chhành nghề khám bệnh chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

6.

Cấp bổ sung, thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chhành nghề thuộc thẩm quyền gii quyết của Sở Y tế

7.

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đi họ tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

8.

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sát nhập

9.

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

10.

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

11.

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

12.

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng, đếm mạch, đo huyết áp

13.

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

14.

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xá

15.

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

16.

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

17.

Điều chỉnh cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

18.

Cấp giấy phép đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

19.

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

Lĩnh vực Dược phẩm

1.

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ

2.

Cấp lại, Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

3.

Cấp lần đầu và cấp, Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

4.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ; cơ sở sản xuất thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

5.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho các cơ sở kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất (trừ cơ sở sản xuất được quy định tại Điều 50 của Nghị định 54/2017/NĐ-CP); cơ sở kinh doanh thuc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc, dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền Sở Y tế

6.

Cấp, Cấp lại giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuc

7.

Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã được cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

8.

Cấp Cấp lại giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP)

9.

Cấp Cấp lại giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc (GDP)

Lĩnh vực Mỹ phẩm

1.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

2.

Cấp lại chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

3.

Cấp điều chỉnh chng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

4.

Cấp phiếu công bố sản xuất mỹ phẩm

5.

Cấp giấy chứng nhận quảng cáo mỹ phẩm

Lĩnh vực Y tế dự phòng

1.

Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II

2.

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

3.

Công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm

Lĩnh vực Trang thiết bị và Công trình y tế;

1.

Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

2.

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

3.

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Lĩnh vực Giám đnh Y khoa

1.

Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhim với chất độc hóa học

Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng

1.

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

2.

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

3.

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền sở Y tế

4.

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền sở Y tế

5.

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

6.

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tui

7.

Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

XII. SỞ NỘI VỤ

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Lĩnh vực Công chc, viên chức

1.

Thi tuyển công chức

2.

Xét tuyển công chức

3.

Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

4.

Thi nâng ngạch công chức

5.

Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo him xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

6.

Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên

7.

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

8.

Thi tuyển viên chức

9.

Xét tuyển viên chức

10.

Xét tuyển đặc cách viên chức

Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

1.

Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2.

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

3.

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên

1.

Thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tnh

2.

Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

3.

Xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

Lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành, hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện

1.

Công nhận Ban vận động thành lập Hội

2.

Thành lập Hội

3.

Phê duyệt Điều lệ Hội

4.

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội

5.

Đổi tên Hội

6.

Hội tự giải thể

7.

Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của Hội

8.

Cho phép Hội đặt Văn phòng đại diện

9.

Cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Qu

10.

Công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đng quản lý Qu

11.

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ

12.

Thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ

13.

Cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ

14.

Cho phép Quhoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

15.

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ

16.

Đổi tên Qu

17.

Quỹ tự giải thể

Lĩnh vực chính quyền địa phương

1.

Thành lập thôn mới, tổ dân phmới

Lĩnh vực quản lý nhà nước về Thi đua-Khen thưởng

1.

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

2.

Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh

3.

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

4.

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

5.

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

6.

Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

7.

Tặng thưởng Bằng khen cấp tnh về thành tích đột xuất

8.

Tặng thưởng Bằng khen của UBND tỉnh cho gia đình

9.

Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đi ngoại

Lĩnh vực quản lý nhà nước về Tôn giáo

1.

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động trong tỉnh

2.

Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động trong tỉnh

3.

Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động trong tỉnh

4.

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích

5.

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

6.

Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo trong tỉnh

7.

Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trong tnh

8.

Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động trong tỉnh

9.

Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

10.

Thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

11.

Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động trong tỉnh

12.

Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương

13.

Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

14.

Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

15.

Thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP

16.

Đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động trong tnh

17.

Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trưng hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

18.

Thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

19.

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

20.

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động trong tỉnh

21.

Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

22.

Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động trong tỉnh

23.

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

24.

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đi với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

25.

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đi với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

26.

Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

27.

Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

28.

Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động trong tỉnh

29.

Đăng ký mlớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

30.

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiu huyện trong tỉnh

31.

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện trong tỉnh

32.

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động nhiu huyện trong tỉnh

33.

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện trong tỉnh

34.

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc nhiều tnh

35.

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

Lĩnh vực quản lý nhà nước về Văn thư - Lưu trữ

1.

Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc

2.

Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

3.

Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

XIII. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1.

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

2.

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

3.

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

4.

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

5.

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

6.

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phthông chuyên tư thục

7.

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

8.

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

9.

Sáp nhập chia tách trường trung học phổ thông chuyên

10.

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

11.

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

12.

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

13.

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trở lại

14.

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

15.

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân, thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

16.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

17.

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

18.

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

19.

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

20.

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

21.

Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình giáo dục phổ thông

22.

Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Giáo dục mầm non

23.

Cấp giấy chứng nhận chất lượng đối với trường tiểu học

24.

Cấp giấy chứng nhận chất lượng đối với trường trung học (bao gồm trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thng giáo dục quốc dân)

25.

Cấp giấy chứng nhận chất lượng đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

26.

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

27.

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

28.

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

29.

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

30.

Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

31.

Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

32.

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

33.

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

34.

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

35.

Thủ tục gia hạn đề án liên kết đào tạo với nước ngoài (Đối với hồ sơ liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo)

36.

Cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

37.

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

38.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

39.

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

40.

Xét, cấp học bổng chính sách

41.

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại cơ sở giáo dục

42.

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

43.

Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

44.

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

45.

Cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

46.

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với đối với: Cơ sở đào tạo, bi dưỡng ngn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

47.

Gii thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

48.

Phê duyệt liên kết giáo dục

49.

Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

50.

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

51.

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

52.

Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

53.

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực Văn bằng chứng chỉ

1.

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

2.

Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ từ sổ gốc

3.

Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng ch

XIV. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Đất đai

1.

Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước 01/7/2004

2.

Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo

3.

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đthực hiện dự án đầu tư đi với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

4.

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giy chng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

5.

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đi với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

6.

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

7.

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

8.

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp Nhà nước giao đất để quản lý

9.

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gn lin với đất

10.

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt ltự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

11.

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

12.

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghiệp

13.

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

14.

Tách thửa hoặc hợp tha

15.

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đt

16.

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

17.

Đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyn sở hữu công trình đã cấp

18.

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

19.

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

20.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

21.

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

22.

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

23.

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

24.

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyn đã được cấp Giy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

25.

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sn gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyn sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chng thành của chung vợ và chng: tăng thêm diện tích do nhận chuyn nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận

26.

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

27.

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn lin với đất đthi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

28.

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

29.

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

30.

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

31.

Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

32.

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

33.

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

34.

Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

35.

Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực Bảo vệ môi trường

1.

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

2.

Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

3.

Cấp giấy xác nhận hn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.

4.

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

5.

Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

6.

Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

7.

Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh.

8.

Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp

9.

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

10.

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khu làm nguyên liệu sản xuất (trưng hợp Giấy xác nhận hết hạn)

11.

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phê liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)

12.

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

13.

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thm quyền phê duyệt)

14.

Xác nhận hn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hi môi trường bổ sung đi với hoạt động khai thác khoáng sản

15.

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

16.

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

17.

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

18.

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Lĩnh vực Khoáng sản

1.

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

2.

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

3.

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

4.

Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

5.

Trả lại giấy phép thăm dò hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò

6.

Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản

7.

Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

8.

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

9.

Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

10.

Đề nghị trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

11.

Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

12.

Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

13.

Đề nghị trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

14.

Đóng cửa mỏ khoáng sản

15.

Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản

16.

Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình

Lĩnh vực Tài nguyên nước

1.

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

2.

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

3.

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

4.

Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

5.

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lưng dưới 50.000m3/ngày đêm.

6.

Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công sut lp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm;

7.

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đi với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lưng dưới 3.000m3/ngày đêm đi với các hoạt động khác

8.

Cấp gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép xả nước thải với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

9.

Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

10.

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

11.

Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

12.

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

13.

Lấy ý kiến cấp tnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh

14.

Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi

15.

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

16.

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp phép trước ngày Nghị số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

Lĩnh vực Khí tưng thủy văn

1.

Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

2.

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

3.

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm

1.

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chp quyn sử dụng đất hoặc đăng ký thế chp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gn lin với đất)

2.

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

3.

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

4.

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

5.

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

6.

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

7.

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

8.

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

9

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

XV. SỞ TÀI CHÍNH

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực quản lý giá

1.

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

2.

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

3.

Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

4.

Lập phương án giá tiêu thụ, mức trợ giá

Lĩnh vực quản lý Công sản

1.

Trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước, công ty TNHH một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn quản lý, sử dụng

2.

Chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

3.

Chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước

4.

Quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán s tin thực hiện dự án đầu tư

5.

Thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương

6.

Xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản nhận chuyển giao

7.

Báo cáo kê khai, kiểm tra, lập phương án xử lý đất, tài sản gắn liền với đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời

8.

Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời

9.

Xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ

10.

Hỗ trợ ngừng việc, nghỉ việc cho người lao động tại đơn vị phải di dời

11.

Hỗ trợ ngừng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp phải di dời

12.

Hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp phải di dời

13.

Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp phải di dời

14.

Hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới cho đơn vị phải di di

15.

Ứng trước vốn cho đơn vị phải di dời thuộc địa phương quản lý

16.

Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

17.

Báo cáo kê khai công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

18.

Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

19.

Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

20.

Chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

21.

Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

22.

Thực hiện giao việc bảo trì tài sản hạ tầng đường bộ cho nhà thầu thi công xây dựng

23.

Thanh toán, quyết toán kinh phí bảo trì tài sản hạ tng đường bộ

24.

Báo cáo kê khai tài sản hạ tầng giao thông đường bộ

25.

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng giao thông đường bộ

26.

Xác lập sở hữu nhà nước đối với tài sản hạ tầng giao thông đường bộ

27.

Điều chuyển tài sản hạ tầng giao thông đường bộ

28.

Thanh lý tài sản hạ tầng đường bộ

29.

Bán quyền thu phí sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ

30.

Cho thuê quyền khai thác tài sản hạ tng đường bộ

31.

Chuyển nhượng có thời hạn tài sản hạ tầng đường bộ

32.

Xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc Trung ương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới

33.

Xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới

34.

Báo cáo kê khai tài sản nhà nước

35.

Giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện

36.

Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

37.

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án

38.

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

39.

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

40.

Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đi tác công - tư

41.

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

42.

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại xã điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

43.

Quyết định điều chuyển tài sản công

44.

Quyết định bán tài sản công

45.

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

46.

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

47.

Quyết định thanh lý tài sản công

48.

Quyết định tiêu hủy tài sản công

49.

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

50.

Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

51.

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

52.

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

53.

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

54.

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

55.

Mua quyển hóa đơn

56.

Mua hóa đơn lẻ

57.

Hn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyn sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội

58.

Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý

Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

1.

Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

2.

Phê duyệt phương án cổ phần hóa thuộc thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh

3.

Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

4.

Lập, phân bổ dự toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

5.

Tạm ứng kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

6.

Thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

7.

Quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

8.

Báo cáo định kỳ

9.

Đề nghị hỗ trtiền thuê đất, thuê mặt nước

10.

Tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

11.

Thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

12.

Tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

13.

Thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

14.

Tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

15.

Thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

16.

Tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

17.

Thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

18.

Thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển

19.

Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị thuộc địa phương

Lĩnh vực Đầu tư

1.

Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Lĩnh vực Tin học và Thống kê

1.

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

2.

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách

3.

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư

4.

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư giai đoạn thực hiện dự án

5.

Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

6.

Đăng ký chuyển giai đoạn dự án đầu tư

 

Phần II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC CỦA TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN H SƠ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

I. CÔNG AN TỈNH

Stt

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n và công cụ h trợ

1.

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng

2.

Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

3.

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

4.

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

5.

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao

6.

Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

7.

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

8.

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

9.

Cấp giấy phép trang bị vũ khí thô

10.

Thông báo khai báo vũ khí thô

11.

Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí

12.

Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí

13.

Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng

14.

Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

15.

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

16.

Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

17.

Điều chỉnh Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

18.

Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ

19.

Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

20.

Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

21.

Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

22.

Cấp Giấy xác nhận đăng kí công cụ hỗ trợ

23.

Cấp lại Giấy xác nhận đăng kí công cụ hỗ trợ

24.

Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ

25.

Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ

26.

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ vquản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ

27.

Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa nghệ thuật

28.

Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa nghệ thuật

29.

Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Lĩnh vực quản lý ngành ngh kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

1.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

2.

Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

3.

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

4.

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1)

Lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

1.

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

2.

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy

3.

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

4.

Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

5.

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

6.

Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

7.

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ

8.

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

9.

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

10.

Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

11.

Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

12.

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

13.

Thông báo cam kết về việc bảo đm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP , ngày ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

II. CỤC THU TỈNH

Stt

Tên thủ tục hành chính

1.

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc)

2.

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh

3.

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (bao gồm cả nhà thầu nhận phần lãi được chia), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đại diện nước chủ nhà nhận phần lãi được chia từ các hợp đồng dầu khí

4.

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế

5.

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng hợp tác kinh doanh; tổ chức ủy nhiệm thu

6.

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (trường hợp có hn thuế giá trị gia tăng)

7.

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hn thuế (trừ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam); Các tổ chức không hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ thuế

8.

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác - Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế

9.

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác - Đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập

10.

Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân - Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế

11.

Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân - Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc qua cơ quan chi trả thu nhập

12.

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế

13.

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc) thay đi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý

14.

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ cá nhân kinh doanh - trường hợp cá nhân đăng ký thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập

15.

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý - Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi

16.

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý - Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến

17.

Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với nhà đầu tư khi chuyển nhượng phn vốn góp trong tổ chức kinh tế, chuyển nhượng quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí

18.

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác - Trừ đơn vị trực thuộc

19.

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác - Đối với đơn vị trực thuộc

20.

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đng du khí, nhà thu nước ngoài

21.

Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

22.

Khôi phục mã số thuế

23.

Đăng ký thuế đối với trưng hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/bị sáp nhập/bị hợp nhất

24.

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/hợp nhất

25.

Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đi với tổ chức kinh tế bị tách/nhận sáp nhập

26.

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyn đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) - Đối với đơn vị trước chuyển đổi

27.

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại) - Đối với đơn vị sau chuyển đổi

28.

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) - Đối với đơn vị trước chuyn đi

29.

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) - Đối với đơn vị sau chuyển đổi

30.

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyn đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) - Đối với đơn vị trước chuyển đổi

31.

Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyn đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) - Đối với đơn vị sau chuyển đổi

III. BẢO HIM XÃ HỘI TNH

Stt

Tên thủ tục hành chính

1.

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

2.

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyn; cấp sổ bảo him xã hội

3.

Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 387/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu387/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2019
Ngày hiệu lực28/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 387/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 387/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 387/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu387/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành28/01/2019
        Ngày hiệu lực28/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 387/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 387/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Hưng Yên

            • 28/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực