Quyết định 387/QĐ-UBND

Quyết định 387/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 387/QĐ-UBND thành lập Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Kon Tum 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 387/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 14 tháng 4 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ ban hành Quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 57/SNN-TCCB ngày 29 tháng 3 năm 2016 và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 114/TTr-SNV ngày 30 tháng 3 năm 2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là Quỹ) trực thuộc y ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Kon Tum có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý hoạt động của Quỹ.

2. Quỹ có cơ quan quản lý Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập. Giám đốc Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bnhiệm, miễn nhiệm, cách chức. Giám đốc Quỹ trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

1. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận;

2. Việc quản lý, sử dụng Quỹ phải đảm bảo đúng mục đích, kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật;

3. Quỹ chịu sự kim tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước theo quy định;

4. Tồn Quỹ cuối năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chức năng

a) Tiếp nhận, quản lý kinh phí đóng góp của các tổ chức và cá nhân cư trú trên địa bàn tỉnh theo quyết định hằng năm của y ban nhân dân tỉnh và các khoản đóng góp tự nguyện của các tchức, cá nhân trong và ngoài nước;

b) Cấp phát kinh phí từ Quỹ chi cho các hoạt động phòng, chống, ứng phó thiên tai theo các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tham mưu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc lập, phê duyệt, thông báo Kế hoạch thu Quỹ hằng năm đối với từng cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và huy động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định;

b) Tổng hợp các trường hợp miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ hằng năm thông qua Ban Chỉ huy phòng chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trình y ban nhân dân tỉnh quyết định vào thời điểm giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ. Trường hợp miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ do ảnh hưởng thiệt hại thiên tai đột xuất gây ra thực hiện theo quy định hiện hành;

c) Chi hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Lập kế hoạch thu, chi Quỹ năm sau gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Sở Tài chính trước ngày 15 tháng 10 năm hiện hành để tham gia ý kiến và Quỹ hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định để triển khai thực hiện trước ngày 10/12 năm hiện hành, đồng thời, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính;

đ) Lập Báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ hàng năm theo chế độ kế toán quy định hiện hành gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính để tổ chức thẩm tra, phê duyệt theo quy định hiện hành. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thu, chi Quỹ hằng năm cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính;

e) Thực hiện công khai kết quả thu, chi Quỹ hàng năm theo quy định của pháp luật hiện hành;

g) Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện thu nộp, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán và công khai nguồn kinh phí Quỹ cấp cho đơn vị, địa phương theo quy định;

g) Cung cấp đầy đủ thông tin về Quỹ cho các cơ quan có thẩm quyền, y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đthực hiện công tác kim tra, giám sát hoạt động của Quỹ theo quy định;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh giao.

Điều 5. Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các thành viên BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- Lưu: VT-TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 387/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu387/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2016
Ngày hiệu lực14/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 387/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 387/QĐ-UBND thành lập Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Kon Tum 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 387/QĐ-UBND thành lập Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Kon Tum 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu387/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành14/04/2016
        Ngày hiệu lực14/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 387/QĐ-UBND thành lập Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Kon Tum 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 387/QĐ-UBND thành lập Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Kon Tum 2016

            • 14/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực