Quyết định 3870/2005/QĐ-UB

Quyết định 3870/2005/QĐ-UB về chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở trong tỉnh Long An

Quyết định 3870/2005/QĐ-UB chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở đã được thay thế bởi Quyết định 04/2010/QĐ-UBND chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 3870/2005/QĐ-UB chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3870/2005/QĐ-UB

Tân An, ngày 12 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ CHI HỖ TRỢ CHO TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

 Căn cứ Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở ngày 25/12/1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

 Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định 160/1999/NĐ-CP ngày 18/10/1999 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 63/2005/TT.BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lí và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 29/9/2005 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII-kỳ họp thứ 7,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về chế độ chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở trong tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp Giám đốc Sở Tài chính và Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, xã, phường, thị trấn thi hành Quyết định nầy.

Quyết định nầy có hiệu lực từ ngày 01/01/2006./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU,TT.UBMTTQ tỉnh;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT và UV.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NCTH (2b);
- Lưu : VT, Ut.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3870/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3870/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2005
Ngày hiệu lực01/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3870/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 3870/2005/QĐ-UB chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3870/2005/QĐ-UB chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3870/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýDương Quốc Xuân
        Ngày ban hành12/10/2005
        Ngày hiệu lực01/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3870/2005/QĐ-UB chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3870/2005/QĐ-UB chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở