Quyết định 3870/QĐ-UBND

Quyết định 3870/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa nội dung lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Quyết định 3870/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Sở Y tế Thanh Hóa đã được thay thế bởi Quyết định 3855/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính An toàn thực phẩm Sở Y tế Thanh Hóa và được áp dụng kể từ ngày 25/09/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 3870/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Sở Y tế Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3870/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA NỘI DUNG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3904/QĐ-BYT ngày 18/9/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế; Quyết định số 4694/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2113/TTr-SYT ngày 27/9/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1391/STP-KSTTHC ngày 21/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 18 thủ tục hành chính được chuẩn hóa nội dung và 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3870/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

PHẦN I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUN HÓA NỘI DUNG; BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC AN TOÀN THC PHM VÀ DINH DƯỠNG THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYT CỦA SỞ Y T TỈNH THANH HOÁ

1. Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

1

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

2

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thc phm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

3

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hp quy đối với sản phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chng nhận hp quy của tổ chức chứng nhận hp quy được chỉ định (bên thứ ba) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

4

Cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP

5

Cp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thc phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế tỉnh/thành phố

6

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế

7

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

8

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

9

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

10

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

11

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trchế biến thực phẩm (không bao gồm hình thức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện)

12

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

13

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

14

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

15

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 09/2014/TT-BYT trên địa bàn tnh

16

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

17

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

18

Cấp lại giấy xác nhận nội dung qung cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chcủa tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

STT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

 

1

T-THA-024776-TT

Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo

Do được chuẩn hóa nội dung.

2

T-THA-264704-TT

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế.

3

T-THA-264705-TT

Cấp đi Giấy chứng nhận cơ sở đ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế.

4

T-THA-264707-TT

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy dựa trên kết qu chứng nhận hp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba).

5

T-THA-264708-TT

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất).

6

T-THA-264709-TT

Cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

7

T-THA-264710-TT

Cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

8

T-THA-264711-TT

Cấp Giấy đăng ký nội dung hội tho, hội nghị giới thiệu thực phẩm.

9

T-THA-264712-TT

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức.

10

T-THA-264713-TT

Cấp Giấy xác nhận kiến thc về an toàn thực phẩm cho cá nhân.

11

T-THA-264717-TT

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3870/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3870/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2017
Ngày hiệu lực11/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3870/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3870/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Sở Y tế Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3870/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Sở Y tế Thanh Hóa
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3870/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýLê Thị Thìn
       Ngày ban hành11/10/2017
       Ngày hiệu lực11/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/09/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3870/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Sở Y tế Thanh Hóa

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3870/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Sở Y tế Thanh Hóa