Quyết định 3874/QĐ-UBND

Quyết định 3874/QĐ-UBND năm 2008 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2009 do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3874/QĐ-UBND năm 2008 Kế hoạch cải cách hành chính 2009 Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3874/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2009 CỦA TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07/11/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2009 của tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công xây dựng Kế hoạch hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2009 của ngành, địa phương báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/01/2009.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện tốt kế hoạch này.

Điều 4. Kinh phí để thực hiện Kế hoạch này do Sở Nội vụ dự toán trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- VPCP, BNV;
- TTTU, TTHĐND, UBMTTQ tỉnh;
- Bộ TLQK9, BCĐTNB;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Website, Công báo tỉnh;
- TT BCĐ PCTN tỉnh;
- Tổ công tác ĐA 30;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3874/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3874/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực10/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3874/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3874/QĐ-UBND năm 2008 Kế hoạch cải cách hành chính 2009 Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3874/QĐ-UBND năm 2008 Kế hoạch cải cách hành chính 2009 Tiền Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3874/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Trung
        Ngày ban hành10/12/2008
        Ngày hiệu lực10/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3874/QĐ-UBND năm 2008 Kế hoạch cải cách hành chính 2009 Tiền Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3874/QĐ-UBND năm 2008 Kế hoạch cải cách hành chính 2009 Tiền Giang

            • 10/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực