Quyết định 3877/QĐ-UBND

Quyết định 3877/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3877/QĐ-UBND 2017 quản lý hoạt động du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3877/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRONG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 557/TTr-SDL ngày 10/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

Điều 2. Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc như đã nêu tại Quy chế kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Y tế, Công Thương, Ngoại vụ, Giao thông Vận tải; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước; Chủ tịch UBND huyện Phù Cát; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRONG KHU KINH TẾ NHƠN HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3877/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể trách nhiệm phối hợp quản lý một số hoạt động du lịch tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, khu, điểm du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc tỉnh và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong và ngoài nước, các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp quản lý nhà nước dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành, UBND các huyện Tuy Phước, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn; UBND các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Tuy Phước, Phù Cát và thành phố Quy Nhơn (gọi tắt là UBND các cấp) đảm bảo đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, thống nhất trong công tác quản lý, kiểm soát hoạt động du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

2. Sở Du lịch có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (viết tắt là Ban Quản lý KKT) và các ngành có liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch trong phạm vi Khu kinh tế Nhơn Hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo phân cấp của UBND tỉnh.

3. Các cơ quan quản lý chuyên ngành của tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Du lịch thực hiện công tác quản lý nhà nước về các hoạt động chuyên ngành của đơn vị mình có liên quan đến lĩnh vực du lịch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo phân cấp của UBND tỉnh.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Xử lý các vấn đề phát sinh khi có khiếu nại, tố cáo, phản ánh của tổ chức, cá nhân, khách du lịch liên quan đến hoạt động của các khu, điểm du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

2. Tổ chức phối hợp thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của các khu, điểm du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội, nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các ngành tham gia phối hợp.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành.

3. Phối hợp xử lý các vấn đề vụ việc phát sinh liên quan đến hoạt động của các khu, điểm du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP QUẢN LÝ

Điều 5. Quản lý tài nguyên du lịch

1. Ban Quản lý KKT có trách nhiệm phối hợp với UBND các cấp và các ngành liên quan tổ chức quản lý, bảo vệ các tài nguyên du lịch tại các khu, điểm du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

2. Đối với các di tích cấp quốc gia, di tích cấp tỉnh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc UBND tỉnh giao cho một tổ chức quản lý nhưng nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội thì tổ chức đó có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý KKT, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch quản lý, bảo vệ, khai thác nhằm phát huy giá trị di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa, Luật Du lịch và các văn bản quy định hiện hành theo phân cấp quản lý.

3. Trong trường hợp cần sử dụng tài nguyên du lịch tự nhiên trong khu kinh tế Nhơn Hội để tổ chức các hoạt động, sự kiện vì mục đích chung, UBND tỉnh có quyết định trưng dụng cụ thể; Ban Quản lý KKT, các ngành có liên quan và các tổ chức được giao quản lý phải chấp hành theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Điều 6. Quản lý, khai thác các khu, điểm du lịch và các di tích lịch sử.

1. Sở Du lịch có trách nhiệm: Phối hợp với Ban Quản lý KKT, UBND các cấp và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh quyết định công nhận các khu, điểm du lịch, tuyến du lịch nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội; đồng thời, tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng, khả năng đầu tư hạ tầng, đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch tại các khu, điểm du lịch báo cáo UBND tỉnh có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ thúc đẩy công tác đầu tư và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ ở các điểm đến du lịch.

2. Ban Quản lý KKT có trách nhiệm phối hợp với UBND các cấp và các ngành liên quan: Tổ chức, giới thiệu, đàm phán xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch vào Khu kinh tế; xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào khu kinh tế; xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch vào Khu kinh tế trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời, hướng dẫn các tổ chức đang quản lý các khu, điểm du lịch thành lập Ban quản lý, Tổ quản lý để thực hiện quản lý có hiệu quả các hoạt động du lịch trong khu, điểm du lịch.

Sau khi thực hiện cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi các dự án du lịch trong khu kinh tế từ các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh du lịch, Ban Quản lý KKT phải sao gửi văn bản đến các cơ quan liên quan để theo dõi, phối hợp quản lý.

3. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm: Bố trí, sắp xếp nhân viên thuyết minh viên tại các di tích lịch sử đã được công nhận: di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia… trong Khu kinh tế Nhơn Hội. Phối hợp với các ngành có liên quan bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nhằm tu bổ, tôn tạo di tích văn hóa, lịch sử, bổ sung các dịch vụ phù hợp với di tích để phục vụ du lịch.

4. Các tổ chức, cá nhân được giao quản lý khu, điểm du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội chịu trách nhiệm: Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong phạm vi quản lý; Ban hành nội quy, tổ chức kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch; đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống vệ sinh đạt chuẩn để phục vụ khách du lịch; mở rộng đường giao thông tại các khu, điểm du lịch; xây dựng bãi đậu xe tập trung tại một điểm cố định và bố trí xe điện để đưa rước khách du lịch. Bảo đảm an toàn cho khách du lịch, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường du lịch; tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời kiến nghị của khách du lịch trong phạm vi quản lý.

Điều 7. Quản lý quy hoạch, thiết kế, xây dựng các công trình du lịch.

1. Ban quản lý KKT có trách nhiệm:

a. Phối hợp với Sở Du lịch, UBND các cấp và các ngành liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch - dịch vụ trong Khu kinh tế Nhơn Hội phù hợp với quy hoạch chung Khu kinh tế; đồng thời cắm mốc giới theo quy hoạch, bàn giao mốc giới quy hoạch chi tiết các khu chức năng được phê duyệt cho chính quyền địa phương quản lý;

b. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định xây dựng đối với các dự án du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội nói chung và việc xây dựng các dự án du lịch ven biển nói riêng như: chỉ giới, mật độ, chiều cao, tỷ lệ cây xanh, ranh giới đất phía mặt biển…

c. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng thẩm định các dự án du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng theo Quyết định số 13/QĐ- TTg ngày 23/02/2012 của Chính phủ về ban hành quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.

d. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đối với các dự án xây dựng công trình du lịch… thông qua công tác thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng khu du lịch, thẩm định dự án đầu tư xây dựng du lịch, dự án công trình du lịch để đảm bảo nâng cao hiệu quả về quy hoạch sử dụng đất dự án du lịch, bảo vệ nâng cấp không gian kiến trúc cảnh quan các khu vực phát triển du lịch.

đ. Giám sát, theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành các dự án du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội đúng theo quy định của pháp luật; đề xuất UBND tỉnh thu hồi đất đối với các dự án đầu tư không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi được nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm: Phối hợp với Ban Quản lý KKT, Sở Du lịch và các ngành liên quan có ý kiến tham gia, thẩm định về mặt quốc phòng các dự án du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội theo Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 29/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 23/02/2012 của Chính phủ về ban hành quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.

3. Trách nhiệm của các tổ chức quản lý khu, điểm du lịch có trách nhiệm: Trong thời hạn thuê đất, nếu ngừng hoạt động kinh doanh du lịch hoặc không còn nhu cầu sử dụng, các tổ chức, cá nhân phải có văn bản báo cáo Ban Quản lý KKT để xem xét giải quyết.

Điều 8. Quản lý khách du lịch

1. Quản lý khách tham quan:

a. Các đơn vị kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên du lịch có trách nhiệm phối hợp với UBND các cấp và các ngành có liên quan bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản đối với khách du lịch nội địa và quốc tế khi tham gia các chương trình tham quan do đơn vị tổ chức tại các khu, điểm du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

b. Trong phạm vi quản lý của mình, UBND các cấp và các tổ chức đang quản lý khu, điểm du lịch có trách nhiệm hướng dẫn khách du lịch nội địa và quốc tế thực hiện các quy định pháp luật có liên quan, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn; khi nhận được thông tin khách du lịch nội địa và quốc tế bị tai nạn, xâm hại tính mạng, tài sản phải thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chế thiệt hại và liên hệ ngay với Ban Quản lý KKT và các ngành có liên quan để hỗ trợ việc cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu khi xảy ra sự cố.

2. Quản lý khách nước ngoài:

Ban Quản lý KKT có trách nhiệm: Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, Công an tỉnh, UBND các cấp và các ngành có liên quan có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa và kịp thời xử lý các vấn đề gây mất an ninh, an toàn, xâm hại tính mạng, tài sản đến khách du lịch có yếu tố là người nước ngoài; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động, kinh doanh du lịch và khách du lịch là người nước ngoài cư trú, làm việc, hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Khu kinh tế Nhơn Hội thực hiện đúng quy định về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú và các quy định khác liên quan đến an ninh, trật tự.

Sở Ngoại vụ có trách nhiệm: phối hợp với Sở Du lịch, Công an tỉnh, Ban Quản lý KKT, UBND các cấp và các ngành có liên quan có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa và kịp thời xử lý các vấn đề gây mất an ninh, an toàn, xâm hại tính mạng, tài sản đến khách du lịch có yếu tố là người nước ngoài.

Điều 9. Quản lý Quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, Phòng cháy và chữa cháy.

1. Ban Quản lý KKT có trách nhiệm:

a. Là cơ quan chủ trì trong công tác phối hợp cùng với các cơ quan, ban ngành, chính quyền, công an địa phương trong việc đảm bảo tình hình an ninh, trật tự xã hội đối với các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác tại các khu, điểm du lịch trong phạm vi Khu kinh tế Nhơn Hội.

b. Cung cấp thông tin, tài liệu cho Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành liên quan về tình hình an ninh trật tự, đầu tư, kinh doanh, bảo vệ môi trường du lịch của các doanh nghiệp; tình hình hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trên lĩnh vực du lịch vào Khu kinh tế Nhơn Hội để phối hợp với các cơ quan quản lý hoạt động của người nước ngoài ở các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, đặc biệt là người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động trái mục đích, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu.

c. Chỉ đạo các tổ chức đang quản lý, khai thác tại các khu, điểm du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội chủ động có kế hoạch bảo vệ an toàn về người, tài sản, bí mật Nhà nước, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường… xây dựng đơn vị an toàn về an ninh trật tự; quan tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a. Phối hợp với Sở Du lịch, Ban Quản lý KKT, UBND các cấp và các ngành liên quan ban hành hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản thể chế hóa các quy định về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội. Tham gia thẩm định các dự án, công trình đầu tư về du lịch có liên quan đến an ninh, trật tự.

b. Thông báo cho Ban Quản lý KKT, Sở Du lịch, UBND các cấp và các ngành liên quan về tình hình âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm; các nội dung yêu cầu trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt là công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật Nhà nước… nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm trong việc góp phần bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

c. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và UBND các cấp thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo vệ trật tự an toàn giao thông ở các khu, điểm du lịch khi diễn ra các sự kiện du lịch; quản lý chặt chẽ số lượng phương tiện tham gia vận chuyển khách du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện không đảm bảo các điều kiện vận chuyển khách du lịch, đặc biệt khi khách tham gia du lịch biển đảo tại các địa phương.

d. Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động du lịch; xử lý kịp thời các trường hợp khách du lịch gặp tai nạn, bị xâm hại tài sản, tính mạng, các hành vi gây rối trật tự công cộng của khách du lịch; hỗ trợ khách du lịch trong các vấn đề liên quan thuộc lĩnh vực quản lý (mất giấy tờ, tài sản, hộ chiếu…).

2. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh có trách nhiệm: Phối hợp với Ban Quản lý KKT và các ngành liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đang quản lý các khu, điểm du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội tập trung chỉ đạo xây dựng, kiện toàn lực lượng phòng cháy và chữa cháy theo đúng quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định nhà nước về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy cho các lực lượng cơ sở.

3. Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh có trách nhiệm: Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và các Đồn Biên phòng phối hợp với Ban quản lý KKT và các ngành liên quan trong quản lý, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại các khu, điểm du lịch trong khu vực biên giới biển theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, trong quản lý người nước ngoài làm việc, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu, điểm du lịch trong Khu kinh tế thuộc khu vực biên giới biển hoặc có một phần địa giới hành chính nằm trong khu vực biên giới biển; thực hiện kiểm tra, kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú đối với người nước ngoài trong Khu kinh tế, khu vực cửa khẩu cảng biển theo quy định pháp luật.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm: phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định của Nhà nước về quốc phòng có liên quan đến hoạt động du lịch, để không làm ảnh hưởng đến thế trận quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh.

5. UBND các cấp có trách nhiệm: Kiểm tra, xử lý hoạt động buôn bán hàng rong, hành vi cò mồi, tranh giành, chèn ép khách du lịch ở các khu di tích, khu, điểm du lịch. Tổ chức tập trung các đối tượng lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn quản lý. Phối hợp với các ngành thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn, văn minh tại các khu, điểm du lịch và các di tích văn hóa - lịch sử.

6. Sở Du lịch có trách nhiệm:

a. Khi tổ chức các sự kiện lễ hội, hoạt động du lịch có tập trung đông người tại các khu, điểm du lịch, thông báo bằng văn bản cho Công an tỉnh, Ban Quản lý KKT và các ngành liên quan về: nội dung, chương trình, quy mô tổ chức, số lượng, thành phần tham gia… để phối hợp đảm bảo an ninh trật tự.

b. Thường xuyên trao đổi thông tin với Công an tỉnh, Ban Quản lý KKT, UBND các cấp và các ngành liên quan về các khu, điểm du lịch trong Khu kinh tế đã được công nhận, xếp hạng; đồng thời, thông báo những kiến nghị của các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác tại các khu, điểm du lịch và khách du lịch cho các ngành liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

7. Các tổ chức đang quản lý khu, điểm du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội có trách nhiệm: thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ bí mật nhà nước; tổ chức lực lượng bảo vệ, xây dựng ban hành nội quy bảo vệ và các quy định khác liên quan đến an ninh, trật tự đối với đơn vị mình quản lý.

Điều 10. Quản lý an toàn giao thông đường bộ, đường thủy

1. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm:

a. Phối hợp với Ban Quản lý KKT và các ngành liên quan quản lý dự án đầu tư liên quan đến hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy theo thẩm quyền trong phạm vi Khu kinh tế Nhơn Hội.

b. Phối hợp với Ban quản lý KKT, Công an tỉnh, Sở Du lịch, UBND các cấp và các ngành liên quan theo dõi quản lý hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy nội địa; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa.

c. Phối hợp với Sở Du lịch, Ban quản lý KKT và các ngành liên quan tổ chức gắn biển báo, biển hướng dẫn tại các vị trí giao thông thuận lợi và các khu, điểm du lịch (theo phân cấp quản lý, bảo trì đường bộ); phối hợp với UBND các cấp phân luồng giao thông bảo đảm để các phương tiện đường thủy, đường bộ vận chuyển khách du lịch dừng, đỗ đúng nơi quy định.

2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm: Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, các Đồn Biên phòng phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND các cấp và các ngành liên quan tổ chức các trạm kiểm soát cố định, lưu động để kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện ra, vào hoạt động tại các khu, điểm du lịch trong khu vực biên giới biển; giám sát biên phòng đối với tàu thuyền trong khu vực biên giới biển theo quy định pháp luật.

3. Sở Du lịch có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch; nghiệp vụ du lịch cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe ô tô vận chuyển khách du lịch theo quy định.

4. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm: phối hợp với Ban Quản lý KTT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Du lịch, Sở Giao thông Vận tải, UBND các cấp và các ngành có liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ thể thao mô tô nước trên biển thực hiện các quy định, điều kiện về vùng hoạt động mô tô nước, bến bãi neo đậu, nhân viên chuyên môn… đồng thời, phối hợp với các ngành có liên quan quản lý và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động mô tô nước theo quy định của pháp luật, tổ chức tập huấn nghiệp vụ bơi an toàn và phòng chống đuối nước cho nhân viên phục vụ và người lái phương tiện thủy nội địa.

Điều 11. Quản lý môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Ban quản lý KKT có trách nhiệm: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các cấp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc thực hiện các thủ tục, quy định nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu di tích, khu, điểm du lịch theo quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện và xử nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Sở Y tế có trách nhiệm: Phối hợp với Ban Quản lý KKT, UBND các cấp và các ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các khu, điểm du lịch trong Khu kinh tế.

3. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm: Chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở triển khai, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử. Đặc biệt là các di tích thường xuyên có khách đến tham quan, phải thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo quy định. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, vận động các tổ chức, cá nhân sinh sống, hoạt động kinh doanh dịch vụ bên ngoài khu di tích thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đưa nội dung quy định bảo vệ môi trường và trách nhiệm bảo vệ môi trường của du khách vào tài liệu hướng dẫn di tích.

4. Sở Du lịch có trách nhiệm: Phối hợp với Ban Quản lý KKT, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các cấp và các ngành liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trên lĩnh vực du lịch theo quy định của Luật Du lịch và Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

5. UBND các cấp có trách nhiệm: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch ở địa phương; việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các tổ chức, cá nhân bán thức ăn, thức uống phục vụ khách du lịch ở các khu, điểm du lịch tại địa phương.

Điều 12. Quản lý thuế, giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ du lịch

1. Ban Quản lý KKT có trách nhiệm: Phối hợp với Sở Du lịch, Sở Tài chính, UBND các cấp và các ngành liên quan hướng dẫn các tổ chức đang quản lý các khu, điểm du lịch lập phương án giá phù hợp với chất lượng dịch vụ của từng loại hình tại các khu, điểm du lịch báo cáo UBND tỉnh trước khi triển khai thực hiện.

2. Sở Du lịch có trách nhiệm: Phối hợp với Ban Quản lý KKT, Sở Tài chính và các ngành liên quan giám sát các ban quản lý, chủ các khu, điểm du lịch trong việc công khai niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; đồng thời, yêu cầu công bố số điện thoại đường dây nóng và phân công các bộ phận chức năng có trách nhiệm trực 24/24 giờ để tiếp nhận và giải quyết kịp thời những phản ánh, yêu cầu, kiến nghị của khách du lịch và các vấn đề phát sinh; lập sổ theo dõi thống kê các sự việc đã xử lý để rút kinh nghiệm và báo cáo cơ quan chức năng kiểm tra khi được yêu cầu.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm:

a. Phối hợp với Ban Quản lý KKT, Sở Du lịch tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định mức thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

b. Phối hợp với Cục thuế tỉnh, Sở Du lịch và các ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng các loại phí và lệ phí trong lĩnh vực du lịch; kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết trong lĩnh vực kinh doanh du lịch phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước;

4. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm: Chỉ đạo các cơ quan thuế ở địa phương thực hiện kiểm tra việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn của các tổ chức kinh doanh du lịch, tiến hành kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chế độ sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh và kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh du lịch.

5. Sở Công Thương có trách nhiệm: Chỉ đạo các lực lượng chức năng của ngành kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hàng hóa theo quy định… đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

Điều 13. Quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch khác.

1. Sở Du lịch có trách nhiệm: Phối hợp với Công an tỉnh, UBND các cấp quản lý các hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa, kinh doanh lữ hành quốc tế; hoạt động hướng dẫn viên du lịch và một số hoạt động du lịch khác tại khu, điểm du lịch theo luật định.

2. Sở Y tế có trách nhiệm: Theo dõi, quản lý các điều kiện hoạt động của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phục vụ khách du lịch; quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định, đối với những tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch ở các khu, điểm du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

3. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm: Theo dõi, quản lý các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa phục vụ khách du lịch ở các khu, điểm du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

4. UBND các cấp có trách nhiệm: Quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại địa phương như: nhà hàng, quán ăn, dịch vụ thuê xe ô tô, mô tô; cho thuê phao bơi ở các bãi tắm ven biển; bán hàng rong ở các khu, điểm du lịch…

Điều 14. Công tác thanh tra, kiểm tra

1. Công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ.

a. Để tránh chồng chéo, trùng lắp về đối tượng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với khu, điểm du lịch theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2943/UBND-NC ngày 12/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và văn bản số 3035/BVHTTDL-TTr ngày 18/7/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ được thực hiện thanh tra, kiểm tra không quá 01 lần/1 năm đối với doanh nghiệp. Riêng công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành và hướng dẫn viên du lịch tại các khu, điểm du lịch được thực hiện thường xuyên và liên tục, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, đảm bảo các quyền lợi cho khách du lịch.

Giao Sở Du lịch là cơ quan đầu mối, tổng hợp kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm của các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đến khu, điểm du lịch, để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành hàng năm trên lĩnh vực Du lịch; đồng thời, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

b. Các sở, ban, ngành, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế này có trách nhiệm thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra của đơn vị mình cho Sở Du lịch. Thời hạn gửi kế hoạch vào ngày 10 tháng 11 hàng năm.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất

Trường hợp phát hiện các khu, điểm du lịch có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước tiến hành thanh tra hoặc kiểm tra theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh Bình Định, đồng thời thông tin cho Sở Du lịch biết, theo dõi.

Trong trường hợp cần thiết, đơn vị chủ trì việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền liên lạc trực tiếp với các đơn vị có liên quan cử cán bộ tham gia phối hợp xử lý theo quy định.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các cấp, các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trong khu kinh tế Nhơn Hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Sở Du lịch có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, có các nảy sinh, vướng mắc, Sở Du lịch, Ban Quản lý KKT, UBND các cấp và các cơ quan có liên quan cùng bàn bạc, đề xuất các biện pháp tháo gỡ. Trường hợp các vấn đề nảy sinh ngoài thẩm quyền giải quyết của các đơn vị thì cùng thống nhất đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3877/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3877/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực19/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3877/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3877/QĐ-UBND 2017 quản lý hoạt động du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3877/QĐ-UBND 2017 quản lý hoạt động du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3877/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Tuấn Thanh
        Ngày ban hành19/10/2017
        Ngày hiệu lực19/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3877/QĐ-UBND 2017 quản lý hoạt động du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội Bình Định

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3877/QĐ-UBND 2017 quản lý hoạt động du lịch trong Khu kinh tế Nhơn Hội Bình Định

          • 19/10/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 19/10/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực