Quyết định 3878/2006/QĐ-UBND

Quyết định 3878/2006/QĐ-UBND về đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông nhàn tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Quyết định 3878/2006/QĐ-UBND đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều đã được thay thế bởi Quyết định 2409/2009/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 421/2009/QĐ-UBND điều chỉnh tạm t và được áp dụng kể từ ngày 28/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 3878/2006/QĐ-UBND đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3878/2006/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ VÀ CHẾ ĐỘ DỰ TOÁN CÔNG TÁC TU BỔ ĐÊ ĐIỀU SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NÔNG NHÀN TỈNH THANH HÓA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ v/v điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Thông tư số 15/2001/TT/BNN-PCLB ngày 23/02/2001 hướng dẫn lập đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông nhàn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 65/2003/QĐ-BNN ngày 02/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức dự toán trong công tác xây dựng, tu sửa đê, kè;

Xét đề nghị của sở Xây dựng, tại Tờ trình số: 1963 /SXD-KTKH ngày 07 tháng 12 năm 2006 và văn bản thẩm định số 1727/STP-VB ngày 29/11/2006 của Sở Tư pháp về việc đề nghị ban hành đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều sử dụng lao động nông nhàn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành đơn giá công tác tu bổ đê điều (bao gồm cả công việc duy tu, bảo dưỡng) đê, kè, cống, thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá là 20.000 đồng /01 ngày công (Hai mươi nghìn đồng).

Định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng đối với khối lượng xây dựng tu bổ đê điều, sử dụng ngày công lao động nông nhàn áp dụng như hướng dẫn tại Thông tư 15/2001/TT/BNN-PCLB ngày 23/02/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong khi chờ chính sách mới về lao động công ích cho phép áp dụng đơn giá này cho công tác: Đào, đắp đất trong tu bổ, nâng cấp kênh mương công trình thuỷ lợi; đào, đắp đất trong các công trình thuỷ lợi phục vụ thuỷ sản mà không thi công bằng cơ giới được.

Điều 2. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đơn giá này; giải quyết kịp thời những vấn đề cụ thể trong quá trình thực hiện; báo cáo kịp thời về UBND tỉnh khi có sự biến động về giá và thay đổi ch ính sách, chế độ của nhà nước.

Điều 3. Đơn giá này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế đơn giá quy định tại văn bản 2021/UB-TCTN ngày 06/8/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để B/C);
- Bộ Xây dựng (để B/C);
- Bộ Nông nghiệp &PTNT (để B/C);
- Bộ Tư Pháp (để B/C);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTC.
QĐCĐ 6025

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3878/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3878/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2006
Ngày hiệu lực07/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3878/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3878/2006/QĐ-UBND đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3878/2006/QĐ-UBND đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3878/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Văn Lợi
        Ngày ban hành28/12/2006
        Ngày hiệu lực07/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3878/2006/QĐ-UBND đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3878/2006/QĐ-UBND đơn giá và chế độ dự toán công tác tu bổ đê điều