Quyết định 3879/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3879/QĐ-BVHTTDL năm 2014 phê duyệt Đề án tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3879/QĐ-BVHTTDL 2014 phê duyệt Đề án tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3879/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM MỸ THUẬT VIỆT NAM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4149/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này là Đề án tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Đề án tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 từ các nguồn:

- Kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

- Kinh phí xã hội hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, MTNATL, KT. 16

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vương Duy Biên

 

ĐỀ ÁN

TRIỂN LÃM MỸ THUẬT VIỆT NAM 2015
(Ban hành theo Quyết định số: 3879/QĐ – BVHTTDL ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam – trước đây là Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, được tổ chức 5 năm 1 lần, là triển lãm định kỳ, truyền thống của mỹ thuật Việt Nam. Từ năm 2015 triển lãm được đổi tên là Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm là sự kiện mỹ thuật nhằm tổng kết và đánh giá hoạt động sáng tạo, công bố tác phẩm mỹ thuật Việt Nam trong 5 năm (2010-2015). Triển lãm sẽ tuyển chọn và trưng bày các tác phẩm mỹ thuật gồm các loại hình: hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và các loại hình nghệ thuật đương đại khác, phản ánh toàn diện về hoạt động sáng tạo và về lực lượng họa sĩ, nhà điêu khắc của giới Mỹ thuật Việt Nam

I. CĂN CỨ THỰC HIỆN:

- Căn cứ Quyết định số 4149/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

- Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015 được tổ chức 5 năm/lần là hoạt động công bố, phổ biến tác phẩm lớn nhất của giới mỹ thuật Việt Nam. Với mục đích tổng kết quá trình 5 năm sáng tạo nghệ thuật của giới mỹ thuật, ghi nhận thành tựu sáng tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam.

- Thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển mỹ thuật Việt Nam.

- Tổng kết đánh giá thực trạng lực lượng và năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ sáng tác hiện nay.

- Qua Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam nhà nước có cái nhìn toàn diện về nền mỹ thuật Việt Nam trong năm năm qua. Thông qua đó có chế độ, chính sách phù hợp để thúc đẩy nền mỹ thuật Việt Nam phát triển đúng hướng.

2. Yêu cầu

- Tập hợp được những tác phẩm mỹ thuật xuất sắc, tiêu biểu được sáng tác trong 5 năm (2010-2015);

- Tôn vinh những tác phẩm mới xuất sắc, phát hiện những tác giả mới để quan tâm, bồi dưỡng, phát triển;

- Là sự kiện mỹ thuật lớn, là cơ hội để đông đảo người yêu nghệ thuật nước nhà và bạn bè quốc tế tiếp cận, thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật mới, phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức.

III. NỘI DUNG

1. Tên gọi, quy mô, thời gian, địa điểm

- Tên gọi: “TRIỂN LÃM MỸ THUẬT VIỆT NAM 2015”

- Quy mô: Toàn quốc

- Thời gian: Tháng 11/2015

- Địa điểm: tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh

2. Đơn vị chỉ đạo và tổ chức thực hiện

- Đơn vị chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đơn vị thực hiện: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

- Đơn vị phối hợp:

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố;

+ Hội Mỹ thuật Việt Nam; các trường Mỹ thuật trong cả nước.

3. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, quảng bá về “Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015” trên báo chí, truyền hình, trên các Website để đưa thông tin tới với đông đảo người dân trong nước và nước ngoài.

- Tổ chức đặt bài giới thiệu trên một số báo viết, giới thiệu một số thông tin về “Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015” trên báo Thể thao Văn hóa, báo Thanh niên tuổi trẻ, Tạp chí Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Tạp chí Mỹ thuật, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật.

- In áp phích, pano, quảng bá “Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015” tại các trường Đại học mỹ thuật, Cao đẳng nghệ thuật...trên toàn quốc, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

- Làm chương trình truyền hình về triển lãm

- In vựng tập “Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015”

4. Nội dung Triển lãm:

- Triển lãm được tổ chức tại thủ đô Hà Nội năm 2015 và tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.

- Trưng bày các tác phẩm thuộc các loại hình: Hội họa, đồ họa, điêu khắc, sắp đặt, video art, trình diễn và các loại hình nghệ thuật đương đại khác.

- “Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015” dự kiến sẽ trưng bày khoảng 400-450 tác phẩm chọn lọc được sáng tác trong thời gian 5 năm gần đây.

5. Kinh phí: Từ các nguồn:

- Kinh phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho hoạt động sự nghiệp của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2015;

- Kinh phí xã hội hóa.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo:

- Thứ trưởng phụ trách khối là Trưởng ban; Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm là Phó trưởng ban; Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam làm Phó trưởng ban

- Nhiệm vụ: Chỉ đạo chung các các hoạt động của triển lãm

2. Ban Tổ chức:

- Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm là Trưởng ban; Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam là Phó trưởng ban; Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Đà Nẵng; Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Cán bộ Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, các cơ quan, ban, ngành liên quan tới triển lãm là thành viên.

- Nhiệm vụ, quyền hạn: Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ triển lãm. Dự thảo hoặc ban hành các văn bản về triển lãm theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Ban Chỉ đạo triển lãm.

3. Hội đồng nghệ thuật:

- Là các nhà chuyên môn có năng lực, có uy tín và trình độ nghề nghiệp vững vàng được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đề xuất với Bộ trưởng ra quyết định thành lập.

- Hội đồng nghệ thuật làm việc theo Quy chế, Tiêu chí chọn tác phẩm và chấm giải thưởng của Ban Tổ chức

+ Duyệt chọn tác phẩm trưng bày tại triển lãm (Qua ảnh và xem xét trực tiếp lại qua các tác phẩm đã được duyệt qua ảnh)

+ Chấm chọn giải thưởng

+ Tham gia góp ý dàn dựng trưng bày triển lãm

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

Dự kiến cơ cấu giải thưởng gồm:

03 giải Nhất mỗi giải trị giá 50 triệu đồng;

06 giải Nhì mỗi giải trị giá 20 triệu đồng;

09 giải Ba mỗi giải trị giá 15 triệu đồng;

15 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

* Ngoài các giải thưởng trên Ban tổ chức sẽ vận động các tổ chức và cá nhân trao những giải thưởng khác.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:

STT

Nội dung

Hình thức, quy cách, số lượng chi tiết liên quan

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng các văn bản của triển lãm

- Dự thảo các văn bản trình Bộ ký ban hành.

- Xây dựng Đề án. Phê duyệt Đề án.

- Họp Ban Tổ chức; Ban Chỉ đạo.

Tháng 10/2014

2

Phát động

- Tại Hà Nội: Dự kiến 100 người.

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến 100 người.

Tháng 12/2014

 

3

Gửi thông báo thể lệ

- In ấn 1000 thông báo gửi các Sở, Hội các tỉnh, thành phố, các họa sĩ, nhà điêu khắc trong cả nước theo đường công văn.

- In áp phích tuyên truyền về triển lãm

Tháng 12/2014

4

Xây dựng Quy chế tuyển chọn tác phẩm, Quy chế chấm giải thưởng, Quyết định cơ cấu giải thưởng

 

Tháng 5/2015

5

Nhận ảnh tác phẩm

Trực nhận ảnh, phân loại, lên danh sách

Tháng 7/2015

7

Hội đồng nghệ thuật chấm tác phẩm qua ảnh

 

Tháng 7/2015

8

Thông báo tác phẩm được chọn

 

Tháng 7/2015

9

Thu nhận tác phẩm tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tháng 9/2015

10

Hội đồng nghệ thuật xem xét lại tác phẩm và giới thiệu vào giải ở 03 khu vực

 

Tháng 9/2015

11

- Đóng gói vận chuyển tác phẩm về Hà Nội.

- Trả những tác phẩm bị loại.

 

Tháng 9/2015

12

Thiết kế trưng bày

 

Tháng 9/2015

13

Tuyên truyền báo chí, truyền hình.

 

Tháng 9/2015

14

Chấm giải thưởng

 

Tháng 10/2015

15

Trưng bày tác phẩm

 

Tháng 10/2015

16

Thiết kế, in sách vựng tập và giấy mời, bằng chứng nhận

 

Tháng 10/2015

17

Gửi giấy mời khai mạc triển lãm.

 

Tháng 10/2015

18

- Khai mạc triển lãm.

- Phát vựng tập.

 

Tháng 11/2015

19

Tổ chức mở cửa triển lãm đón khách, bảo vệ

 

Tháng 11/2015

20

Hội thảo Mỹ thuật Việt Nam

(giai đoạn 2011-2015 và định hướng phát triển)

 

Tháng 11/2015

21

- Bế mạc triển lãm.

- Trả tác phẩm, nhuận treo cho các tác giả tham gia theo quy định hiện hành

 

Tháng 11/2015

22

Tuyển chọn tác phẩm triển lãm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tháng 11/2015

23

- Khai mạc triển lãm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tháng 1/2016

24

Tuyên truyền, mở cửa đón khách xem triển lãm tại

Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tháng 1/2016

25

- Bế mạc triển lãm.

- Trả tác phẩm khu vực phía Nam; trả nhuận treo.

- Đóng gói tác phẩm gửi về phía Bắc.

 

Tháng 2/2016

26

- Nhận tác phẩm từ phía Nam về.

- Trả tác phẩm.

- Trả nhuận treo.

 

Tháng 2/2016

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3879/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3879/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2014
Ngày hiệu lực18/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3879/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 3879/QĐ-BVHTTDL 2014 phê duyệt Đề án tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3879/QĐ-BVHTTDL 2014 phê duyệt Đề án tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3879/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Vương Duy Biên
        Ngày ban hành18/11/2014
        Ngày hiệu lực18/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3879/QĐ-BVHTTDL 2014 phê duyệt Đề án tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3879/QĐ-BVHTTDL 2014 phê duyệt Đề án tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015

            • 18/11/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực