Quyết định 3880/QĐ-UBND

Quyết định 3880/QĐ-UBND năm 2014 duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở tại phường Phú Hữu, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 3880/QĐ-UBND 2014 quy hoạch chi tiết khu nhà ở tại phường Phú Hữu Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3880/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 71/2010/NĐ-CP về Luật nhà ở">16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng về Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND số ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5758/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 9;

Căn cứ Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2005 và số 814/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố, với diện tích đất giao cho Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Công nghệ Môi trường Sài Gòn (EDICO) là 150.000m2;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 2265/TTr-SQHKT ngày 14 tháng 7 năm 2014 về trình duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở tại phường Phú Hữu, Quận 9,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở tại phường Phú Hữu, Quận 9 với các nội dung chính như sau:

1. Địa điểm, ranh giới và diện tích khu vực quy hoạch:

- Địa điểm: phường Phú Hữu, Quận 9.

- Giới hạn khu vực quy hoạch như sau:

+ Phía Đông và phía Bắc: giáp khu nhà ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Phía Tây giáp: giáp rạch Ngọn Ngay.

+ Phía Nam giáp: giáp rạch Bà Cua.

- Diện tích khu đất phù hợp quy hoạch: 150.000 m2.

2. Cơ quan tổ chức lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết: Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Công nghệ môi trường Sài Gòn (EDICO).

3. Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết: Công ty Cổ phần BĐS - KT - XD Thái Bình Dương.

4. Danh mục hồ sơ, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết:

- Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết;

- Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung xây dựng đô thị;

- Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

5. Tính chất, chức năng của khu vực quy hoạch: Nhóm nhà ở thấp tầng, nhóm ở chung cư, công viên tập trung và công trình giáo dục.

6. Quy mô dân số, các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị trong khu vực quy hoạch:

6.1. Quy mô dân số: 2.604 người, trong đó:

- Các nhóm nhà ở riêng lẻ: 1.800 người.

- Nhóm nhà ở chung cư: 804 người.

6.2. Các chỉ tiêu dự kiến về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị trong khu vực quy hoạch:

STT

Loại chỉ tiêu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

Chỉ tiêu sử dụng đất của dự án

1

Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu

m2/người

57,6

2

Đất các nhóm nhà ở. Trong đó:

- Đất nhóm nhà ở riêng lẻ, biệt thự:

- Đất nhóm nhà ở chung cư:

m2/người

m2/người

m2/người

42,58

51,63

22.34

3

Đất ngoài nhóm ở:

m2

39.107,2

 

- Trường trung học cơ sở

m2

14.343

 

- Công viên cây xanh ngoài nhóm ở (bao gồm diện tích mặt nước)

m2

19.469

 

- Cây xanh cách ly tuyến điện

m2

202,7

 

- Giao thông ngoài đơn vị ở

m2

5.092,5

Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị

1

Tiêu chuẩn cấp nước

lít/ng/ngày

180

2

Tiêu chuẩn thoát nước

lít/ng/ngày

180

3

Tiêu chuẩn cấp điện

kwh/ng/năm

2.800

4

Tiêu chuẩn rác thải, chất thải

kg/ng/ngày

1,3

Chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc toàn khu

1

Mật độ xây dựng toàn khu

%

37,0

2

Hệ số sử dụng đất toàn khu

Lần

1,2

3

Tầng cao xây dựng

Tối đa

Tầng

05

Tối thiểu

Tầng

05

Lưu ý: Diện tích đất nhóm ở riêng lẻ, biệt thự, nhóm nhà ở chung cư bao gồm cả đất cây xanh, vườn hoa, đường giao thông, bãi đỗ xe, sân chơi nội bộ nhóm nhà ở (không bao gồm trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở - thuộc cấp đơn vị ở theo QCVN01: 2008/BXD).

7. Nguyên tắc về tổ chức không gian kiến trúc, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch:

Phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu tổ chức phát triển không gian kiến trúc, hạ tầng xã hội và kết nối đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật của dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung tại khu vực, phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Phú Hữu, Quận 9 đã được duyệt. Các nội dung chi tiết sẽ được rà soát cụ thể tại bước đồ án.

8. Yêu cầu đánh giá môi trường chiến lược: Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược căn cứ theo nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược cho đồ án Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch đô thị.

9. Công trình công cộng trong khu vực quy hoạch chi tiết: Trường trung học cơ sở (diện tích 14.343,0 m2).

10. Hồ sơ sản phẩm của đồ án và tiến độ và tổ chức thực hiện:

10.1. Hồ sơ sản phẩm của đồ án (17 bộ):

- Thuyết minh tổng hợp;

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

- Bản đồ hiện trạng vị trí, tỷ lệ 1/500;

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500;

- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tỷ lệ 1/500; bao gồm:

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống giao thông;

+ Bản đồ hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt;

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp điện và chiếu sáng;

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp nước;

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải rắn;

+ Bản đồ hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc;

+ Bản đồ hiện trạng môi trường.

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500;

- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/500;

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác và môi trường, tỷ lệ 1/500, bao gồm:

+ Bản đồ quy hoạch giao thông đô thị;

+ Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng (tùy theo nội dung và quy mô đồ án, có thể gộp chung với bản đồ quy hoạch giao thông đô thị);

+ Bản đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị;

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị;

+ Bản đồ quy hoạch cấp nước đô thị;

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và xử lý chất thải rắn đô thị;

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc;

+ Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược;

+ Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật.

- Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết;

- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết bao gồm thuyết minh, bản vẽ và dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết.

10.2. Tiến độ và tổ chức thực hiện:

a) Tiến độ thực hiện: thời gian lập đồ án quy hoạch chi tiết tối đa 06 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ.

b) Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Công nghệ môi trường Sài Gòn (EDICO).

- Đơn vị tư vấn: do chủ đầu tư lựa chọn, phải có đủ điều kiện, năng lực theo quy định hiện hành.

- Cơ quan thẩm định: Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân Thành phố.

12. Các điểm lưu ý khi nghiên cứu, lập đồ án quy hoạch chi tiết:

- Các nội dung nghiên cứu đề xuất của đồ án phải đảm bảo phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành, phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 9 và đồ án quy hoạch khu tỷ lệ 1/2000 tại khu vực đã được duyệt; phải đảm kết nối đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật của dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, phù hợp với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại phường Phú Hữu, Quận 9 đã được phê duyệt và các yêu cầu của các cơ quan quản lý chuyên ngành.

- Phải tuân thủ về chỉ giới hành lang sông, kênh, rạch đã được quy định tại Quyết định số 150/2004/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành lang sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Việc san lấp kênh, mương, rạch (nếu có) trong khu vực quy hoạch phải có ý kiến thỏa thuận của các cơ quan có thẩm quyền đã được quy định tại Quyết định số 319/2003/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý việc san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm, hồ công cộng thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Cần lưu ý tiếp thu, ghi nhận và giải trình các ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư có liên quan đến đồ án quy hoạch (theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở) để có giải pháp quy hoạch phù hợp, khả thi.

- Về thành phần hồ sơ, hình thức, quy cách thể hiện bản vẽ cần thể hiện theo Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng và theo Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân Quận 9, Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Công nghệ môi trường Sài Gòn (chủ đầu tư dự án) chịu trách nhiệm về tính pháp lý của ranh đất dự án và cùng với đơn vị tư vấn khảo sát, lập bản đồ hiện trạng chịu trách nhiệm về tính chính xác các số liệu đánh giá hiện trạng trong hồ sơ, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở tại phường Phú Hữu, Quận 9.

- Trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt này, Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Công nghệ môi trường Sài Gòn cần tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trong thời hạn theo quy định.

Điều 3. Quyết định này đính kèm thuyết minh và các bản vẽ quy hoạch được nêu tại khoản 4, Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Hữu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Công nghệ môi trường Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-MTu) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3880/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3880/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/08/2014
Ngày hiệu lực 11/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3880/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3880/QĐ-UBND 2014 quy hoạch chi tiết khu nhà ở tại phường Phú Hữu Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3880/QĐ-UBND 2014 quy hoạch chi tiết khu nhà ở tại phường Phú Hữu Hồ Chí Minh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3880/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành 11/08/2014
Ngày hiệu lực 11/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 3880/QĐ-UBND 2014 quy hoạch chi tiết khu nhà ở tại phường Phú Hữu Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3880/QĐ-UBND 2014 quy hoạch chi tiết khu nhà ở tại phường Phú Hữu Hồ Chí Minh

  • 11/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực