Quyết định 3881/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3881/QĐ-BVHTTDL năm 2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Gia đình do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3881/QĐ-BVHTTDL năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Vụ Gia đình


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3881 /QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ GIA ĐÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

 Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Gia đình là tổ chức thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng ban hành hoặc để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình.

2. Trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm, chương trình hành động, các dự án về lĩnh vực gia đình.

3. Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch công tác về lĩnh vực gia đình.

4. Tham mưu giúp Bộ trưởng trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình theo chức năng, nhiệm vụ được giao quy định trong Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và công tác gia đình.

6. Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình; tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

7. Xây dựng và hướng dẫn nhân rộng mô hình gia đình hạnh phúc, điển hình tiên tiến và phát triển bền vững; tư vấn, giáo dục trước hôn nhân; cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.

8. Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tham mưu giúp Bộ trưởng về công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em, chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi và bình đẳng trong gia đình.

9. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ về lĩnh vực gia đình theo quy định của pháp luật.

10. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trình Bộ trưởng việc đàm phán, ký kết, phê duyệt, tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế về gia đình; tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gia đình theo quy định của pháp luật.

11. Tham mưu giúp Bộ trưởng hướng dẫn về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình.

12. Tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về nội dung hoạt động của các hội, tổ chức phi Chính phủ thuộc lĩnh vực gia đình.

13. Tổ chức nghiên cứu khoa học, sơ kết, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực gia đình.

14. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Bộ; quản lý công chức; thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Vụ; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

15. Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trong việc hướng dẫn và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác gia đình.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

.Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng.

2. Công chức chuyên môn nghiệp vụ.

Vụ trưởng Vụ Gia đình chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Vụ; có trách nhiệm sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Sở VHTTDL các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Vụ TCCB, Hồ sơ nội vụ, TT (100).

BỘ TRƯỞNG

Hoàng Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3881/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3881/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2013
Ngày hiệu lực01/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3881/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 3881/QĐ-BVHTTDL năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Vụ Gia đình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3881/QĐ-BVHTTDL năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Vụ Gia đình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3881/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành01/11/2013
        Ngày hiệu lực01/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3881/QĐ-BVHTTDL năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Vụ Gia đình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3881/QĐ-BVHTTDL năm 2013 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Vụ Gia đình

           • 01/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực