Quyết định 3887/QĐ-UBND

Quyết định 3887/QĐ-UBND năm 2017 về quy chế hoạt động của Trang mạng xã hội Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm phục vụ triển khai giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công và điều hành kinh tế cấp cơ sở do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3887/QĐ-UBND 2017 Trang mạng DDCI dịch vụ công điều hành kinh tế Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3887/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VẬN HÀNH TRANG MẠNG XÃ HỘI FANPAGE DDCI QUẢNG NINH THÍ ĐIỂM PHỤC VỤ TRIỂN KHAI GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THỦ TỤC DỊCH VỤ CÔNG VÀ ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CẤP CƠ SỞ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/7/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 19/8/2014 quy định trang thông tin điện tử chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin điện tử.

Căn cứ Kế hoạch số 2614/KH-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh v/v Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Ninh năm 2017, định hướng năm 2020;

Căn cứ Chương trình s 3180/CTr-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh về triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiện toàn Tổ công tác thực hiện Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015 và các năm tiếp theo của tỉnh Quảng Ninh và triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Tổ giúp việc triển khai Chương trình số 3180/CTr-UBND ngày 09/5/2017 về đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương tỉnh Quảng Ninh (DDCI) năm 2017;

Căn cứ Thông báo s 145/TB-UBND ngày 26/5/2017 về Kết luận và chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Văn Thành - PCT UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai thí điểm giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công và điều hành kinh tế cấp cơ sở sử dụng phương thức đánh giá ý kiến xã hội thông qua cơ sở dữ liệu trực tuyến;

Xét đề nghị của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tại văn bản số 813/BXTĐT-HĐ2 ngày 04/10/2017 về việc Ban hành Quy chế hoạt động vận hành trang mạng xã hội Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm phục vụ triển khai giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công và điều hành kinh tế cấp cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Trang mạng xã hội Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm phục vụ triển khai giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công và điều hành kinh tế cấp cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham gia thí điểm giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công và điều hành kinh tế cấp cơ sở sử dụng phương thức đánh giá ý kiến xã hội thông qua cơ sở dữ liệu trực tuyến được lựa chọn; Tổ công tác triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh theo Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 01/6/2015; Tổ giúp việc triển khai Chương trình số 3180/CTr-UBND ngày 09/5/2017; Hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh; Liên minh Hợp tác xã; Hội doanh nhân trẻ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- TT thông tin (đ
ăng tải);
- V0-5; XD1-5, TH1-2;
- Lưu: VT, XD6.

N15-QĐ002

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG VẬN HÀNH TRANG MẠNG XÃ HỘI FANPAGE DDCI QUẢNG NINH THÍ ĐIỂM PHỤC VỤ TRIỂN KHAI GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG THỦ TỤC DỊCH VỤ CÔNG VÀ ĐIỀU HÀNH KINH TẾ CẤP CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3887/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế hoạt động vận hành trang mạng xã hội Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm phục vụ triển khai giám sát chất lượng thủ tục hành chính công và điều hành kinh tế cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm) bao gồm: quản lý vận hành; cung cấp và cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu; biên tập, kiểm soát thông tin, cơ sở dữ liệu; trả lời, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trên mạng; công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan và hoạt động báo cáo, tổng hợp theo định kỳ).

2. Quy định này áp dụng cho các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham gia thí điểm giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công và điều hành kinh tế cấp cơ sở sử dụng phương thức đánh giá ý kiến xã hội thông qua cơ sở dữ liệu trực tuyến (sau đây gọi tắt là các Sở, Ban, Ngành và địa phương được lựa chọn thí điểm khảo sát SNA) theo Chương trình số 3180/CTr-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh và Thông báo số 145/TB-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh và cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi tương tác với trang Fanpage DDCI Quảng Ninh.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm bao gồm trang mạng xã hội của các Sở, Ban, Ngành, địa phương tham gia thí điểm giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công và điều hành kinh tế cấp cơ sở phục vụ cho việc cung cấp, trao đi thông tin giữa, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế về lĩnh vực điều hành kinh tế cấp sở, ban, ngành và các cấp chính quyền địa phương được lựa chọn thí điểm và được truyền tải bằng các hình thức: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa.

2. Cơ sở dữ liệu là tập hợp thông tin được xây dựng, cập nhật và duy trì đáp ứng yêu cầu truy nhập, sử dụng thông tin, tương tác phục vụ nhiệm vụ giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công và điều hành kinh tế cấp cơ sở của các đơn vị được lựa chọn tham gia đánh giá khảo sát thí điểm.

3. Thủ tục hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

4. Thủ tục hành chính về lĩnh vực kinh tế của các Sở, ban, ngành và địa phương được lựa chọn thí điểm SNA.

Điều 3. Địa chỉ trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm

Địa chỉ trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm là: https://www.facebook.com/DDCI-QUẢNG-NINH

Địa chỉ Fanpage DDCI các Sở, ban, ngành, địa phương là: https://www.facebook.com/DDCl+Tên Sở, Ban, Ngành do các Sở, ban, ngành, địa phương phụ trách quản lý.

Điều 4. Mục tiêu của trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm

Trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm có mục tiêu thu thập, tổng hợp, đánh giá giám sát ý kiến xã hội trên các mạng thông tin đại chúng về chất lượng điều hành kinh tế của cơ quan, cán bộ cấp cơ sở (cấp xã, phường của các địa phương và phòng, ban của các Sở, ngành) hướng tới thuận lợi hóa mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Xây dựng hình ảnh cởi mở minh bạch và thông thoáng của các cấp Sở, ban, ngành, địa phương nhằm tăng tính tương tác cũng như khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp sâu rộng hơn vào quá trình điều hành kinh tế của các Sở, ban, ngành, địa phương, trên cơ sở đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Quảng Ninh ở hiện tại và tương lai.

Chương II

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BAN QUẢN TRỊ FANPAGE

Điều 5. Cơ cấu tổ chức

1. Ban quản trị trang Fanpage DDCI Quảng Ninh bao gồm Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan tư vấn được lựa chọn. Trưởng Ban quản trị là đồng chí Trưng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư - Tổ trưởng Tổ công tác PCI tỉnh Quảng Ninh; Phó Ban thường trực Ban quản trị là Tổ phó thường trực Tổ công tác PCI tỉnh Quảng Ninh (Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư tỉnh Quảng Ninh); Các Phó Ban quản trị khác gồm Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc cơ quan tư vấn.

Thành viên Ban quản trị là các thành viên Tổ giúp việc DDCI được thành lập theo Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

2. Ban quản trị trang Fanpage DDCI của các Sở, ban, ngành, địa phương do thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các địa phương thành lập.

Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ

1. Cơ quan thường trực của Ban quản trị là Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh; chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn, các Sở, ban, ngành và địa phương vận hành, theo dõi tình hình hoạt động chung của Fanpage DDCI Quảng Ninh; chịu trách nhiệm điều phối giữa các Sở, ban, ngành và địa phương tham gia thí điểm và cơ quan tư vấn trong quá trình quản lý và vận hành trang Fanpage DDCI Quảng Ninh; chủ trì cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động triển khai PCI, DDCI của tỉnh.

2. Phó Ban quản trị (Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông) là đầu mối, chủ trì với các cơ quan truyền thông của tỉnh nắm bắt tình hình tư tưởng, thông tin báo chí, dư luận xã hội về những vấn đề trên địa bàn tỉnh liên quan đến các sở, ban, ngành và địa phương được lựa chọn tham gia khảo sát thí điểm SNA; chủ trì giám sát thông tin và xử lý các khủng hoảng truyền thông; chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn, các Sở, ban, ngành, địa phương theo dõi tình hình hoạt động chung của Fanpage DDCI Quảng Ninh; chủ trì các cuộc họp định kỳ, chủ trì cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động triển khai PCI, DDCI của tỉnh.

3. Phó Ban quản trị (Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh) là đầu mối tổng hợp và cung cấp thông tin về các hoạt động trong tỉnh liên quan đến các hoạt động hỗ trợ, tháo g khó khăn cho doanh nghiệp gửi về cơ quan thường trực Ban quản trị trang Fanpage DDCI Quảng Ninh; chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, giám sát, quản lý thông tin trên trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm.

4. Phòng Thông tin Tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mời phối hợp giám sát các thông tin được đưa lên trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm.

5. Các Sở, ban, ngành, địa phương được lựa chọn thí điểm SNA chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, công tác quản lý, vận hành các trang Fanpage của đơn vị; phối hợp với đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề kỹ thuật, bảo mật, lưu trữ thông tin trang DDCI do đơn vị quản lý.

6. Đơn vị tư vấn được lựa chọn chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề kỹ thuật, bảo mật, lưu trữ thông tin trên Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm; có trách nhiệm vận hành bộ công cụ phần mềm phân tích SNA và tổng hợp báo cáo định kỳ gửi các sở, ngành và địa phương được lựa chọn thí điểm SNA; đồng thời gửi UBND tỉnh (thông qua Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh để kịp thời nắm bắt thông tin, đôn đốc các cơ quan liên quan; Chịu trách nhiệm kiểm duyệt và cho phép đăng bài, kiểm duyệt các thông tin và nội dung bình luận trên trang Fanpage DDCI Quảng Ninh đảm bảo nguyên tắc phát ngôn về thông tin theo quy định của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

7. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ, Liên minh HTX tỉnh, các Hiệp hội doanh nghiệp địa phương, các Hội ngành nghề, CLB đầu tư khởi nghiệp giới thiệu, kết ni với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh biết, tham gia tích cực trong tương tác, phản hồi trên trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm; định kỳ tổng hợp các câu hỏi và trả lời của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trên trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm để cung cấp đến cộng đồng doanh nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau để cộng đồng doanh nghiệp biết, phản hồi.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ THU THẬP, CUNG CẤP, KIỂM DUYỆT, CẬP NHẬT VÀ BÁO CÁO THÔNG TIN

Điều 7. Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật trên trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm

Các thông tin trên trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm được bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Hệ thống văn bản trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế gồm: văn bản quy phạm pháp luật, văn bản điều hành và các văn bản khác.

2. Hướng dẫn quy trình, thủ tục hành chính và thời hạn giải quyết thuộc lĩnh vực kinh tế liên quan đến doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế được thực hiện bởi các sở, ban, ngành và địa phương được lựa chọn thí điểm SNA.

3. Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch của sở, ban, ngành và địa phương được lựa chọn thí điểm SNA.

4. Thông tin về hoạt động của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện/thị xã/thành phố có liên quan đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp, các hoạt động thúc đy phát triển kinh tế xã hội; Các hoạt động tiêu biểu của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

5. Thông tin giải đáp các ý kiến, đề xuất của tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp liên quan đến các sở, ban, ngành và địa phương được lựa chọn thí điểm SNA.

6. Một số thông tin khác về hoạt động triển khai PCI, DDCI và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ninh.

Điều 8. Nguyên tắc về cung cấp thông tin

1. Thông tin cung cấp trên trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm phải đúng, chính xác, phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh và không thuộc các các hành vi bị cấm theo Điều 12 Luật Công nghệ thông tin.

2. Thông tin cung cấp trên trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, báo chí, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin trên Internet.

3. Việc đăng tải các thông tin thu thập phải trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

4. Thông tin cung cấp, cập nhật lên trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm sử dụng tiếng Việt có dấu theo bảng mã Unicode - TCVN 6909:2001, hình ảnh, âm thanh, video. Đối với doanh nghiệp nước ngoài cho phép được trả lời bằng ngôn ngữ tiếng Anh nhưng cần phải được kiểm duyệt nội dung của người có thẩm quyền thuộc các sở, ngành và địa phương được lựa chọn khảo sát thí điểm SNA.

Điều 9. Kiểm duyệt và cập nhật thông tin

1. Tất cả các thông tin cập nhật lên Trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm đều phải được kiểm duyệt bởi Ban quản trị của Sở, ban, ngành, địa phương phụ trách Fanpage thành phần. Thông tin khác (nếu có) đăng tải lên trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm phải được kiểm duyệt bởi thường trực Ban quản trị trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và địa phương được lựa chọn khảo sát thí điểm SNA phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về mặt nội dung thông tin cung cấp và dữ liệu mà đơn vị mình đăng tải lên Fanpage đơn vị theo quy chế phát ngôn của tỉnh.

3. Mi đơn vị phân công cán bộ phụ trách việc cập nhật thông tin, dữ liệu lên Fanpage đơn vị và chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản. Cơ quan thường trực Ban quản trị Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm có trách nhiệm phân loại, chuyển tiếp thông tin tới các đơn vị có chức năng.

4. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm theo dõi, giám sát, kiểm duyệt kịp thời phát hiện các đơn vị vi phạm nguyên tc cung cấp thông tin tại Điều 7, Điều 8 Quy chế này gửi về cơ quan thường trực Tổ công tác PCI.

5. Quy trình cung cấp, kiểm duyệt và cập nhật thông tin:

a) Các Sở, ban, ngành, địa phương thành lập Ban quản trị Fanpage để kiểm duyệt thông tin trước khi đăng tải lên Fanpage của cơ quan mình. Trước khi thông tin được đăng tải sẽ phải đưa vào trạng thái chờ duyệt và phải được người đứng đầu Ban quản trị của cơ quan, sở, ban, ngành và địa phương đó phê duyệt trước khi đăng tải.

b) Đơn vị tư vấn xây dựng phương án kỹ thuật, bộ lọc để loại bỏ các thông tin thuộc các hành vi bị cm theo Điều 12 Luật Công nghệ thông tin trong quá trình tương tác giữa các Sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế.

c) Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm báo cáo và tham mưu phương án giải quyết khủng hoảng truyền thông đối với các thông tin nhạy cảm, bất cập và các ý kiến, phản hồi tiêu cực của doanh nghiệp liên quan có tác động, ảnh hưởng trong truyền thông.

d) Mỗi Sở, ban, ngành, địa phương phải có tối thiểu 5 bài/tuần đăng tải với mục đích cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế hoặc phản ảnh những chuyn động kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực, địa bàn mình quản lý.

đ) Thời gian trả lời phản ánh của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế.

- Các Sở, ban, ngành, địa phương được lựa chọn thí điểm SNA có trách nhiệm trả lời câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong thời hạn tối đa 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được kiến nghị trực tiếp trên trang Fanpage do mình quản lý hoặc trên trang DDCI Quảng Ninh thí điểm đối với các phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, địa phương mình sau khi được cơ quan thường trực Ban quản trị phân công.

- Khi nhận được yêu cầu phối hợp trả lời thông tin, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin gửi về cơ quan yêu cầu trong thời hạn tối đa 02 (hai) ngày làm việc.

- Đối với các trường hợp phức tạp, liên quan đến nhiều sở, ngành và địa phương, thời hạn cung cấp thông tin, trả lời doanh nghiệp cho phép được kéo dài không quá 05 (năm) ngày làm việc.

Điều 10. Chế độ tổng hợp báo cáo thông tin

1. Chế độ tổng hợp, báo cáo thông tin được thực hiện theo định kỳ hàng tuần.

2. Đơn vị tư vấn có trách nhiệm tổng hợp thông tin về lượng truy cập, phân tích số liệu để phục vụ công tác giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công và điều hành kinh tế cấp cơ sở định kỳ vào thứ 5 hàng tuần về tình hình chung của trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm, gửi về Thường trực Tổ công tác PCI, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; đồng thời trích dữ liệu tổng hợp của từng Sở, ban, ngành, địa phương được lựa chọn khảo sát thí điểm SNA gửi Ban Quản trị DDCI của từng Sở, ban, ngành, địa phương được lựa chọn thí điểm.

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm rà soát, kiểm duyệt việc đăng tải thông tin, định kỳ hàng tuần gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, đồng thời gửi Thường trực Tổ công tác PCI.

4. Các Sở, ban, ngành, địa phương được lựa chọn khảo sát thí điểm SNA có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tư vấn được lựa chọn tổng hợp tình hình hoạt động của Fanpage do đơn vị phụ trách, các khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành, hoạt động.

5. Thường trực Tổ công tác PCI tổng hợp các thông tin, báo cáo do Cơ quan tư vấn và các sở, ban, ngành, địa phương được lựa chọn khảo sát thí điểm SNA cung cấp, báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng tháng.

Chương IV

HỘI HỌP VÀ KINH PHÍ

Điều 11. Chế độ hội họp

1. Định kỳ 02 tuần/lần, vào Thứ Sáu, Ban quản trị Fanpage của tỉnh và các Sở, ban, ngành, địa phương họp trực tuyến qua Skype, Messenger,... về các vấn đề phát sinh trong công tác vận hành, quản trị Fanpage.

2. Định kỳ 03 tháng/lần, Ban quản trị Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm và các Sở, ban, ngành, địa phương họp trực tiếp tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư để tổng kết đánh giá về tình hình triển khai, thực hiện làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh.

3. Công tác tập huấn kiến thức về việc lập và vận hành Fanpage được tổ chức ít nhất 02 lần/năm do cơ quan tư vấn phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông và Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tổ chức.

4. Tùy theo tình hình thực tiễn, cơ quan thường trực tổ công tác PCI có thể yêu cầu các đơn vị quản lý Fanpage họp đột xuất.

Điều 12. Kinh phí duy trì hoạt động Fanpage

1. Kinh phí hoạt động của trang Fanpage DDCI Quảng Ninh do ngân sách tỉnh cấp thông qua cơ quan thường trực tổ công tác PCI là Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật được sử dụng cho các nhiệm vụ sau:

a) Chi phí chi trả cho cơ quan tư vấn để xây dựng phương án kỹ thuật, cơ sở dữ liệu trực tuyến, biên tập, hỗ trợ trong quá trình khai thác, vận hành Fanpage và các công việc khác đã ký kết theo hợp đồng và theo quy định của pháp luật hiện hành;

b) Chi phí cho việc vận hành thường xuyên của trang Fanpage DDCI Quảng Ninh, chi phí liên quan đến điều chỉnh giao diện thiết kế và quá trình lưu trữ và bảo mật an toàn trang Fanpage DDCI Quảng Ninh thí điểm;

c) Chi phí cho hoạt động của Ban quản trị trang Fanpage DDCI Quảng Ninh.

d) Chi phí cho việc tổ chức các khóa tập huấn kiến thức về việc lập và vận hành trang Fanpage DDCI Quảng Ninh.

e) Chi phí khác theo Quyết định của Tổ trưởng Tổ công tác PCI của tỉnh.

2. Kinh phí hoạt động của trang Fanpage DDCI các Sở, ban, ngành, địa phương được lựa chọn thí điểm SNA do ngân sách của các Sở, ban, ngành, địa phương tự cân đi, chi trả.

3. Mức chi được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13. Khen thưởng

Cá nhân, tập thể thực hiện tốt Quy chế này, có nhiều đóng góp cho hoạt động cho trang Fanpage DDCI Quảng Ninh, tùy theo thành tích cụ thể, được khen thưởng theo quy định tại Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 14. Xử lý vi phạm

Cá nhân, tập thể nào làm trái với các quy định của văn bản này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Tổ Công tác PCI tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan tư vấn được lựa chọn cùng các Sở, ban, ngành, địa phương được lựa chọn thí điểm SNA, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Hội doanh nhân trẻ căn cứ quy chế này triển khai thực hiện. Trên cơ sở Quy chế vận hành của trang Fanpage DDCI Quảng Ninh, các Sở, ban, ngành, địa phương được lựa chọn thí điểm SNA xây dựng quy chế cho Fanpage của đơn vị mình.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Cơ quan thường trực tổ công tác PCI là Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư để tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3887/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3887/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2017
Ngày hiệu lực16/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3887/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3887/QĐ-UBND 2017 Trang mạng DDCI dịch vụ công điều hành kinh tế Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3887/QĐ-UBND 2017 Trang mạng DDCI dịch vụ công điều hành kinh tế Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3887/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Thành
        Ngày ban hành16/10/2017
        Ngày hiệu lực16/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3887/QĐ-UBND 2017 Trang mạng DDCI dịch vụ công điều hành kinh tế Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3887/QĐ-UBND 2017 Trang mạng DDCI dịch vụ công điều hành kinh tế Quảng Ninh

           • 16/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực