Quyết định 3888/QĐ-UBND

Quyết định 3888/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Quyết định 44/2012/QĐ-UBND quy định về doanh thu tối thiểu và tỷ lệ phần trăm (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ôtô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3888/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Quyết định 44/2012/QĐ-UBND Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3888/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2012/QĐ-UBND NGÀY 15/8/2012 CỦA UBND TỈNH HÀ TĨNH QUY ĐỊNH VỀ DOANH THU TỐI THIỂU VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CHI PHÍ TIÊU HAO NHIÊN LIỆU TỐI ĐA SO VỚI DOANH THU CỦA TỪNG LOẠI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Ô TÔ, MÁY THI CÔNG ĐỂ LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/NĐ-CP">96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Văn bản số 2369/CT-THNVDT ngày 15/12/2017 (trên cơ sở ý kiến thống nhất của các sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tư pháp),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh quy định về doanh thu tối thiểu và tỷ lệ phần trăm (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ôtô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp.

Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực vận tải, máy thi công theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, cá nhân kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực vận tải, máy thi công và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều3.
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TH.
- Gửi: Điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3888/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3888/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/12/2017
Ngày hiệu lực 26/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3888/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3888/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Quyết định 44/2012/QĐ-UBND Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 3888/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Quyết định 44/2012/QĐ-UBND Hà Tĩnh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3888/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành 26/12/2017
Ngày hiệu lực 26/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(08/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3888/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Quyết định 44/2012/QĐ-UBND Hà Tĩnh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3888/QĐ-UBND 2017 bãi bỏ Quyết định 44/2012/QĐ-UBND Hà Tĩnh

  • 26/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực