Quyết định 3889/QĐ-UBND

Quyết định 3889/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ và chế độ thông tin, báo cáo công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3889/QĐ-UBND tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân Thanh Hóa 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3889/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH; KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy đnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Căn cứ Quyết định số 4164/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tnh Thanh Hóa về việc thành lập Ban Tiếp công dân tnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ và chế độ thông tin, báo cáo công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Công an tỉnh, Công an thành phố Thanh Hóa; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Thanh tra Chính phủ;
-
Ban Tiếp công dân TW;
-
Thường trực Tnh ủy;
-
Thường trực HĐND tnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
Chủ tịch UBND tnh;
- Các PCT UBND tnh;
-
Lưu: VT, TD (02 bản).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH; KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa Ban Tiếp công dân tnh Thanh Hóa với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tnh (gọi chung cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên); UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện), các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn; phục vụ công tác tiếp công dân của lãnh đạo Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh và UBND tnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa.

2. Cơ quan, công chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sTiếp công dân của tỉnh phải thực hiện theo Quy chế này và theo quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp trong công tác tiếp công dân

1. Bảo đảm sự lãnh, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Tnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBND tỉnh.

2. Tuân thủ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức.

3. Tích cực, chđộng, hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Chương II

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM, CÁCH THỨC PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH THANH HÓA

Điều 3. Phối hợp quản lý, điều hành hoạt động tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

1. Ban Tiếp công dân tnh chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý Trụ sTiếp công dân tỉnh, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện tốt cho công tác tiếp công dân; làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân, bố trí người tiếp công dân thường xuyên trong các ngày làm việc và trong trường hp đột xuất theo quy định.

2. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phải có văn bản cử người đại diện phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Người đại diện tham gia tiếp công dân phải chấp hành nội quy tiếp công dân, quy chế phối hợp và điều hành của Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh; có trách nhiệm tiếp công dân theo Lịch tiếp công dân của các cơ quan tham gia tiếp công dân niêm yết công khai tại Trụ sở Tiếp công dân tnh. Trường hp tiếp công dân đột xuất thực hiện theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan mình hoặc Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh.

3. Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tham gia tiếp công dân theo dõi, quản lý người tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sTiếp công dân tỉnh; Trưởng Ban Tiếp công dân có trách nhiệm nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của người tiếp công dân của cơ quan tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sTiếp công dân.

4. Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh được quyền đề nghị cơ quan, đơn vị phối hợp tiếp công dân cử người tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; đề nghị khen thưng cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác tiếp công dân; kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đi với tập thể, cá nhân vi phạm.

Điều 4. Phối hợp đón tiếp, hướng dẫn công dân; tiếp công dân thường xuyên, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

1. Ban Tiếp công dân tnh chịu trách nhiệm tổ chức việc thường trực, bảo vệ, hành chính, chỉ dẫn công dân. Bộ phận Tiếp công dân thuộc Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm đón tiếp, hướng dẫn công dân đến đại diện cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh để thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở Tiếp công dân.

2. Đại diện cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên có trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, thủ trưởng đơn vị mình. Trường hợp vụ việc thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan khác thì hướng dẫn công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với đại diện cơ quan có trách nhiệm:

a) Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì tiếp công dân, tiếp nhận, xlý kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra Đảng cấp mình, cấp dưới và khiếu nại, tố cáo về những vấn đề liên quan đến kỷ luật Đảng, phẩm chất cán bộ, đảng viên, về sinh hoạt trong nội bộ tổ chức Đảng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

b) Đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tiếp công dân, tiếp nhận, xlý kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Nội chính và khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Ban Nội chính.

c) Đại diện Văn phòng Tnh ủy chtrì tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh về chtrương, đường lối, chính sách của Đảng và khiếu nại, tố cáo về công tác xây dựng Đảng và những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy.

d) Đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tnh chủ trì tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, HĐND.

đ) Ban Tiếp công dân tỉnh chủ trì tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh, những vấn đề cần báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo; về chủ trương, quyết định của UBND tỉnh và các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc nội dung quy định tại các Điểm a, b, c, d Khoản này.

e) Ban Tiếp công dân chủ trì tiếp công dân đối với vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan, người đại diện cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ để tham mưu, xử lý theo quy định.

Điều 5. Trách nhiệm phối hợp tham mưu, phục vụ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân

1. Phối hợp giữa Ban Tiếp công dân tnh với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tnh:

a) Ban Tiếp công dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tnh thường xuyên phối hợp thông báo tình hình, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu hồ sơ có liên quan trong công tác tiếp công dân.

b) Ban Tiếp công dân tnh chịu trách nhiệm đảm bo cơ svật chất, điều kiện tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh cho lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tnh và Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tnh tiếp công dân; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, tham mưu giúp lãnh đạo UBND tnh tiếp công dân và thực hiện việc tiếp, hướng dẫn, trả lời công dân.

c) Đại diện Ủy ban Kiểm tra Tnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, tham mưu giúp lãnh đạo Tnh ủy và lãnh đạo cơ quan mình tiếp công dân; thực hiện việc tiếp, hướng dẫn, trả lời công dân.

d) Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, tham mưu giúp Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tnh tiếp công dân và thực hiện việc tiếp, hướng dẫn, trả lời công dân.

2. Trách nhiệm phối hợp của UBND các huyện, thị xã, thành phvà các sở, ban, ngành cấp tnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh:

a) Phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân tnh để trao đổi, cung cấp thông tin, tài liu hồ sơ nhằm phục vụ kịp thời, chính xác trong quá trình tiếp công dân, xử lý đơn.

b) Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các s, ban, ngành cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh có trách nhiệm tham gia phục vụ lãnh đạo Tnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBND tnh tiếp công dân định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu.

3. Ban Tiếp công dân tnh chủ trì, phối hợp vi Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các s, ban, ngành cấp tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến các ngày tiếp công dân định kỳ của Chtịch UBND tỉnh.

Điều 6. Phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, người tiếp công dân và xử lý khiếu kiện đông người tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

1. Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố Thanh Hóa và các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an phường nơi đặt Trụ sở Tiếp công dân tnh xây dựng Phương án, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người tiếp công dân; xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, người có hành vi gây rối trật tự, xúc phạm, đe dọa lôi kéo, kích động, xúi giục người khác tụ tập đông người khiếu kiện tại Trụ sở UBND tnh, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Ban Tiếp công dân tnh phối hp với cơ quan Công an bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh; tham mưu giúp Chủ tịch UBND tnh yêu cầu cơ quan Công an có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm pháp luật nêu tại Khoản 1, Điều này.

3. UBND cấp huyện, cơ quan Công an nơi phát sinh vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp Ban Tiếp công dân tỉnh vận động, thuyết phục công dân chấp hành quy định của pháp luật hoặc có biện pháp đưa công dân khiếu kiện vượt cấp trở về địa phương để giải quyết theo thẩm quyền.

Chương III

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Điều 7. Phối hợp kiểm tra, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân

1. Ban Tiếp công dân tnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đôn đốc, nhắc nhcác cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh qua tiếp công dân.

2. Căn cứ tình hình cụ thể, Ban Tiếp công dân tỉnh chtrì hoặc phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo lãnh đạo, kiểm tra trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vụ việc đã được lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tnh và Đoàn ĐBQH tỉnh chỉ đạo đôn đốc giải quyết; chủ trì tổ chức kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố có công dân nhiều lần đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh khiếu kiện và các vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp, đông người.

3. Ban Tiếp công dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Thanh tra tnh đề xuất chương trình, kế hoạch, thời gian tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các cơ quan, đơn vị trong việc thi hành pháp luật về tiếp công dân, việc tiếp công dân, bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn của công dân và vụ việc do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên chuyển đơn, chđạo giải quyết.

4. Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố và các s, ban, ngành cấp tnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh căn cứ quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ để ban hành quy chế phối hợp tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn trong việc tiếp công dân; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp trên địa bàn và thuộc lĩnh vực ngành quản lý, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp.

Điều 8. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành cấp tnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh tổng hợp tình hình, báo cáo đột xuất, định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm về kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại xlý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu hồ sơ kịp thời phục vụ công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

2. Ban Tiếp công dân tỉnh chủ trì giao ban định kỳ hàng tháng với đại diện của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, khi cần thiết mời đại diện của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan cùng tham dự; tổng kết, sơ kết về công tác tiếp công dân.

Tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng, năm và đột xuất.

Điều 9. Phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương

1. Ban Tiếp công dân tỉnh chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tiếp công dân của Ban Tiếp công dân Trung ương.

Thường xuyên phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương để nắm tình hình công dân trong tnh ra Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước khiếu kiện, nhất là trong dịp diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết; cung cấp tài liệu hồ sơ, thông tin kịp thời về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu của Ban Tiếp công dân Trung ương.

2. Ban Tiếp công dân tỉnh là đầu mối giúp Chtịch UBND tnh trong việc phối hp với Ban Tiếp công dân Trung ương và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, cơ quan Công an nơi phát sinh vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hp với Ban Tiếp công dân Trung ương, Ban Tiếp công dân tỉnh vận động, thuyết phục công dân chấp hành quy định của pháp luật, đưa công dân trở về địa phương giải quyết theo thẩm quyền.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Công an tỉnh, Công an thành phố Thanh Hóa; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị phn ánh về Ban Tiếp công dân tỉnh để kịp thời tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3889/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3889/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2015
Ngày hiệu lực05/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3889/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3889/QĐ-UBND tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân Thanh Hóa 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3889/QĐ-UBND tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân Thanh Hóa 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3889/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành05/10/2015
        Ngày hiệu lực05/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3889/QĐ-UBND tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân Thanh Hóa 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3889/QĐ-UBND tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân Thanh Hóa 2015

            • 05/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực