Quyết định 3890/QĐ-UBND

Quyết định 3890/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 3890/QĐ-UBND 2017 công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3890/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 2125/STP- QLXLVPHC&TDTHPL ngày 01/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Khánh Hòa;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; TTCB tỉnh;
- Lưu: VT + NgM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đắc Tài

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Thực hiện các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 81/2013/NĐ-CP), Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 97/2017/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức;

- Triển khai hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính;

- Xác định trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành trong việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP , Nghị định số 97/2017/NĐ-CP , đảm bảo thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

- Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính;

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế đảm bảo triển khai có hiệu quả việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành các quy định về xử lý vi phạm hành chính;

- Thực hiện nội dung kế hoạch tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai các lớp tập huấn nghiệp vụ cho người làm công tác xử lý, quản lý vi phạm hành chính;

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra, báo cáo, thống kê về xử lý vi phạm hành chính.

II. NỘI DUNG

1. Phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP , Nghị định số 97/2017/NĐ-CP .

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Khánh Hòa và các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2018.

b) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính; công tác thống kê, báo cáo, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính do Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2018.

2. Xác định lĩnh vực trọng tâm trong công tác thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm hành chính:

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra về xử lý vi phạm hành chính:

a) Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức thực hiện kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế tỉnh, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2018.

- Địa điểm: Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

4. Xây dựng cơ sử dữ liệu, cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Hoàn thiện Chuyên mục đăng tải thông tin tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

b) Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành các văn bản pháp luật liên quan đến việc sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, THỐNG KÊ

Nội dung báo cáo thực hiện theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật (báo cáo theo Phụ lục số 01 được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP , Đề cương báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính) thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực tại cơ quan đơn vị.

Nội dung thống kê theo các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP .

- Đơn vị báo cáo: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan Trung ương tại địa phương, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc.

- Đơn vị tổng hợp: Sở Tư pháp.

- Thời hạn báo cáo thực hiện theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP , cụ thể:

+ Trước ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng (thời điểm lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 hàng năm). Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp và dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh để gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 20/7/2018. Đối với số liệu từ ngày 01/10/2017 đến ngày 31/12/2017 (khoảng thời gian giữa thời điểm thực hiện báo cáo định kỳ theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP): tiến hành lấy số liệu theo hướng phân tách số liệu riêng trong khoảng thời gian nêu trên và tổng hợp công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính vào báo cáo 06 tháng năm 2018.

+ Trước ngày 10 tháng 01 đối với báo cáo hàng năm (thời điểm lấy số liệu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm hàng năm). Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp và dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh để gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 20/01/2019.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí phục vụ cho công tác thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm hành chính được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương.

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh phí và các điều kiện về cơ sở vật chất cho cơ quan tư pháp, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công theo Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Các sở, ban ngành thuộc tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, phát hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn thì có văn bản báo cáo kiến nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết.

Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3890/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3890/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2017
Ngày hiệu lực22/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3890/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3890/QĐ-UBND 2017 công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3890/QĐ-UBND 2017 công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3890/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Đắc Tài
        Ngày ban hành22/12/2017
        Ngày hiệu lực22/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3890/QĐ-UBND 2017 công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3890/QĐ-UBND 2017 công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Khánh Hòa

           • 22/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực