Quyết định 3890/QĐ-UBND

Quyết định 3890/QĐ-UBND năm 2015 quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Quyết định 3890/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 Thanh Hóa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3890/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 3163/TTr-STC ngày 25/8/2015 (kèm theo Biên bản liên ngành do Sở Tài chính chủ trì ngày 12/8/2015) về việc đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hệ sđiều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo điểm a, khoản 2, Điều 18, Nghị định s44/2014/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

- Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với các tuyến đường trên địa bàn tnh Thanh Hóa bằng 1.

- Thời hạn áp dụng: Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này và các quy định hiện hành của Nhà nước, các S: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu giá đất trên thị trường có biến động so với giá đất quy định tại Quyết định số 4545/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành điều tra, khảo sát, lập phương án hệ số điều chỉnh giá đất theo trình tự quy định của pháp luật, gửi Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưng Cục Thuế Thanh Hóa; Trưng Ban Qun lý Khu kinh tế Nghi Sơn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3 Quyết định;
-
Bộ Tài chính, Bộ TN&MT;
-
Thường trực Tnh ủy, HĐND tnh;
-
Đoàn Đại biểu QH Thanh Hóa;
-
Ch tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
UB MTTQ tnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
-
Công báo tnh Thanh Hóa;
-
Cổng thông tin điện tử tnh Thanh Hóa;
-
Lưu: VT, KTTC (QDCD 15-012)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3890/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3890/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2015
Ngày hiệu lực05/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3890/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3890/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3890/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 Thanh Hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3890/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đình Xứng
        Ngày ban hành05/10/2015
        Ngày hiệu lực05/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3890/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 Thanh Hóa

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3890/QĐ-UBND hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 Thanh Hóa

           • 05/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực