Quyết định 3892/QĐ-BKHCN

Quyết định 3892/QĐ-BKHCN năm 2015 về thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3892/QĐ-BKHCN 2015 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3892/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm:

1. Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo: Thứ trưởng phụ trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin và đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Các ủy viên Thường trực:

(1) Giám đốc Trung tâm Tin học;

(2) Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao.

4. Các ủy viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị:

(1) Vụ Tài chính;

(2) Vụ Tổ chức cán bộ;

(3) Vụ Pháp chế;

(4) Văn phòng Bộ;

(5) Vụ Kế hoạch - Tổng hợp;

(6) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

(7) Ban Qun lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;

(8) Cục Sở hữu trí tuệ;

(9) Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia;

(10) Cục Công tác phía Nam;

(11) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

1. Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

2. Chỉ đạo, điều phối, đôn đốc việc thực hiện triển khai các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án lớn về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Làm đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Chỉ đạo, điều phối, đôn đốc việc thực hiện triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

6. Thực hiện nhiệm vụ khác liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và cấp có thẩm quyền.

Điều 3: Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Trung tâm Tin học, Vụ trưởng Vụ Công nghệ Cao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- UBQG về ứng dụng CNTT;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB, TTTH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3892/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3892/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2015
Ngày hiệu lực29/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3892/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 3892/QĐ-BKHCN 2015 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3892/QĐ-BKHCN 2015 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3892/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNguyễn Quân
        Ngày ban hành29/12/2015
        Ngày hiệu lực29/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3892/QĐ-BKHCN 2015 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3892/QĐ-BKHCN 2015 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin

           • 29/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực