Quyết định 39/1998/QĐ-TTg

Quyết định 39/1998/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 39/1998/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón đã được thay thế bởi Quyết định 20/1999/QĐ-TTg lập ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo điều hành xuất khẩu gạo nhập phân bón và được áp dụng kể từ ngày 13/02/1999.

Nội dung toàn văn Quyết định 39/1998/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GẠO VÀ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để giúp Thủ tướng Chính phủ điều hành hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón theo Quyết định số 12/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo được quy định tại "Quy chế họat động của Ban Chỉ đạo điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1998 - 1999" kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 3 năm 1999. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

VỀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH  XUẤT KHẨU GẠO VÀ NHẬP KHẨU PHÂN BÓN NĂM 1998 - 1999
(Kèm theo Quyết định số 39/1998/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 1998)

Nhằm từng bước khắc phục những hạn chế và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong kinh doanh xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón, Ban Chỉ đạo điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được thành lập có các thành phần tham gia và nhiệm vụ chính sau :

I. VỀ ĐIỀU HÀNH XUẤT KHẨU GẠO:

1. Trên cơ sở hạn ngạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đã được Bộ trưởng Bộ Thương mại giao tại Quyết định 89/TM-XNK ngày 26 tháng 01 năm 1998, theo dõi việc ký kết hợp đồng, tiến độ giao hàng phù hợp với tình hình thị trường trong ngoài nước, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu có hiệu quả.

2. Hướng dẫn chung và thông báo thường xuyên về thị trường và khách hàng.

3. Theo dõi diễn biến tình hình giá gạo trên thị trường thế giới để hình thành và công bố 10 ngày một lần khung giá hướng dẫn gạo xuất khẩu các loại, phù hợp với giá gạo trong nước.

4. Giám sát và đôn đốc các doanh nghiệp đầu mối thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc mua thóc hàng hóa của dân.

Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định về việc xuất khẩu gạo theo Quyết định số 12/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ; xử lý hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý các doanh nghiệp vi phạm các quy định này theo đúng pháp luật.

5. Điều phối, phân bổ hạn mức cho các doanh nghiệp đầu mối tham gia thực hiện các hợp đồng gạo được ký kết theo thỏa thuận của Chính phủ trong trường hợp cần thiết.

6. Kiến nghị để Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố điều phối hạn ngạch giữa các doanh nghiệp thuộc tỉnh, thành phố và Bộ trưởng Bộ Thương mại điều phối hạn ngạch giữa các doanh nghiệp, các tỉnh được giao hạn ngạch tại Quyết định 89/TM-XNK ngày 26 tháng 01 năm 1998 của Bộ Thương mại nhằm bảo đảm lợi ích chung của Nhà nước và của các doanh nghiệp xuất khẩu gạo có hiệu quả.

II. VỀ ĐIỀU HÀNH NHẬP KHẨU PHÂN BÓN:

1. Trên cơ sở hạn mức nhập khẩu phân bón các loại được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đã được Bộ trưởng Bộ Thương mại giao tại Quyết định 89/TM-XNK ngày 26 tháng 01 năm 1998, theo dõi và đôn đốc hàng về đúng thời gian, số lượng, chủng loại và khu vực đã hướng dẫn.

2. Xác định lượng hàng tồn kho cuối vụ để hướng dẫn, đôn đốc việc ký hợp đồng và điều hàng về cho vụ sản xuất tới, nhằm bảo đảm cung cầu ở từng khu vực.

3. Theo dõi diễn biến giá cả thị trường thế giới và công bố 10 ngày một lần giá phân bón các loại nhập từ các khu vực để hướng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu kịp thời và hiệu quả.

4. Đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón và xây dựng mạng lưới cung ứng phân bón thuận tiện và có lợi cho nông dân.

5. Kiến nghị để Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố điều phối hạn mức nhập giữa các doanh nghiệp thuộc tỉnh, thành phố và Bộ trưởng Bộ Thương mại điều phối hạn mức nhập giữa các doanh nghiệp, các tỉnh được giao hạn mức nhập khẩu tại Quyết định 89/TM-XNK ngày 26 tháng 01 năm 1998 của Bộ Thương mại, nhằm bảo đảm quyền lợi chung của Nhà nước và các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón có hiệu quả.

6. Xử lý các vấn đề nảy sinh trong việc thực hiện nhập khẩu phân bón theo phương án lập kho tồn trữ thường xuyên đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại Quyết định số 12/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998.

III. THÀNH PHẦN BAN CHỈ ĐẠO:

Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động xuất khẩu gạo, nhập khẩu phân bón gồm các thành phần sau :

1. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Thứ trưởng Bộ Thương mại,

Trưởng ban.

2. Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, ủy viên.

3. Chủ tịch Hiệp hội xuất nhập khẩu lương thực Việt Nam, ủy viên.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ban Vật giá Chính phủ, Tổng cục Hải quan, mỗi cơ quan cử một cán bộ cấp vụ làm ủy viên.

5. Ban Chỉ đạo lập Tổ Điều hành thường trực, làm việc tại Văn phòng Bộ Thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh, để giúp Ban Chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh hàng ngày trong điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón. Tổ trưởng Tổ Điều hành thường trực có trách nhiệm báo cáo cập nhật tình hình cho Trưởng ban Chỉ đạo và các ủy viên thuộc các tỉnh.

IV. NGUYÊN TÁC LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO:

1. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc bàn bạc dân chủ để xem xét và xử lý hoặc kiến nghị xử lý những vấn đề liên quan đến xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón.

Sau mỗi kỳ họp của Ban Chỉ đạo phải có Nghị quyết được các thành viên của Ban Chỉ đạo thông qua.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện sự phân công và các vấn đề đã thống nhất trong Nghị quyết các cuộc họp.

V. CHẾ ĐỘ SINH HOẠT VÀ BÁO CÁO:

1. Ban Chỉ đạo họp định kỳ một quý một lần vào tháng đầu quý (khi cần thiết sẽ họp bất thường) để đánh giá tình hình thực hiện của các doanh nghiệp, đưa ra hướng hoạt động, đồng thời xử lý các vấn đề phát sinh. Trường hợp có những vấn đề ngoài khả năng xử lý của Ban và vượt thẩm quyền các Bộ, ngành liên quan, thì Trưởng ban báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

2. Hàng tháng, Trưởng ban Chỉ đạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình xuất khẩu gạo, nhập khẩu phân bón và những vướng mắc nảy sinh liên quan đến cơ chế điều hành ngoài phạm vi Quyết định số 12/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/1998/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/1998/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/1998
Ngày hiệu lực18/02/1998
Ngày công báo31/03/1998
Số công báoSố 9
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/02/1999
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/1998/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 39/1998/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 39/1998/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu39/1998/QĐ-TTg
      Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
      Người kýNguyễn Công Tạn
      Ngày ban hành18/02/1998
      Ngày hiệu lực18/02/1998
      Ngày công báo31/03/1998
      Số công báoSố 9
      Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/02/1999
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 39/1998/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/1998/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo điều hành hoạt động xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón