Quyết định 39/2008/QĐ-UBND

Quyết định 39/2008/QĐ-UBND quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 39/2008/QĐ-UBND cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, xe thô sơ sức người đã được thay thế bởi Quyết định 09/2011/QĐ-UBND cước vận tải hàng hoá bằng phương tiện ô tô và được áp dụng kể từ ngày 18/04/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2008/QĐ-UBND cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, xe thô sơ sức người


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 39/2008/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG PHƯƠNG TIỆN Ô TÔ, PHƯƠNG TIỆN XE THÔ SƠ VÀ SỨC NGƯỜI ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 10 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Thông tư 170/2003/NĐ-CP Pháp lệnh giá">15/2004/TT-BTC ngày 09 tháng 3 năm 2004 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2707/TTr-STC ngày 05 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cho các trường hợp sau:

1. Xác định: Cước vận chuyển hàng hóa thanh toán từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, đơn giá trợ giá, trợ cước vận chuyển đối với các mặt hàng thực hiện chính sách miền núi theo quy định. Trường hợp thực hiện cơ chế đấu thầu đối với cước vận chuyển hàng hóa thì áp dụng theo mức cước trúng thầu.

2. Là cơ sở để các cơ quan, đơn vị tham khảo trong quá trình thương thảo hợp đồng cước vận chuyển hàng hóa ngoài các trường hợp đã nêu ở điểm 1, Điều này.

Điều 2. Cước vận tải hàng hóa quy định tại Điều 1, Quyết định này là mức cước tối đa đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng. Trong mọi trường hợp vận chuyển hàng hóa theo quy định tại khoản 1, Điều 1 thì không được cao hơn mức cước đã quy định tại biểu cước vận chuyển ban hành kèm theo Quyết định này.

Đối với khối lượng hàng hóa đã ký hợp đồng vận chuyển trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa thực hiện việc vận chuyển thì áp dụng mức cước quy định tại Quyết định này.

Trường hợp giá nhiên liệu trên thị trường tăng, giảm từ 10% đến dưới 20% so với giá nhiên liệu tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành (Giá xăng A92: 11.000đồng/lít và dầu Diezen 0,05: 12.000đồng/lít), giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giao thông- Vận tải, các ngành liên quan thống nhất điều chỉnh giá cước vận tải phù hợp, báo cáo UBND tỉnh và hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Khi giá nhiên liệu trên thị trường tăng, giảm từ 20% trở lên, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giao thông- Vận tải, các ngành liên quan trình UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Giao thông- Vận tải và các ngành liên quan hướng dẫn thực hiện chi tiết Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

BIỂU CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị)

I. CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG Ô TÔ

1. Cước vận tải bằng ô tô có trọng tải đăng ký từ 3 tấn trở lên

1.1. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1

Hàng bậc 1 bao gồm: Đất, cát, sạn (Sỏi), đá xay, gạch xây các loại.

Đơn vị tính : Đồng/Tấn.km 

Loại đường


Cự ly (km)

Đường loại I

Đường loại II

Đường loại III

Đường loại IV

Đường loại V

Đường trên loại V

A

1

2

3

4

5

6

1

11.648

13.861

20.376

29.544

42.840

51.408

2

6.448

7.673

11.280

16.355

23.716

28.459

3

4.638

5.520

8.114

11.764

17.060

20.472

4

3.796

4.518

6.639

9.628

13.961

16.753

5

3.328

3.960

5.822

8.441

12.241

14.689

6

3.008

3.580

5.260

7.629

11.061

13.274

7

2.773

3.299

4.851

7.032

10.198

12.238

8

2.590

3.083

4.530

6.569

9.524

11.429

9

2.440

2.904

4.268

6.188

8.973

10.768

10

2.317

2.758

4.054

5.878

8.522

10.226

11

2.211

2.631

3.869

5.608

8.133

9.759

12

2.113

2.515

3.696

5.360

7.773

9.328

13

2.013

2.396

3.521

5.106

7.405

8.886

14

1.922

2.288

3.361

4.876

7.068

8.481

15

1.837

2.186

3.214

4.659

6.756

8.107

16

1.760

2.095

3.078

4.464

6.473

7.768

17

1.706

2.030

2.983

4.326

6.273

7.528

B

1

2

3

4

5

6

18

1.662

1.978

2.908

4.216

6.113

7.336

19

1.614

1.920

2.823

4.093

5.936

7.124

20

1.560

1.857

2.729

3.956

5.737

6.884

21

1.498

1.783

2.619

3.798

5.508

6.609

22

1.439

1.712

2.519

3.650

5.294

6.352

23

1.387

1.652

2.427

3.519

5.102

6.123

24

1.342

1.597

2.346

3.403

4.934

5.921

25

1.298

1.545

2.271

3.293

4.774

5.728

26

1.256

1.496

2.199

3.187

4.620

5.544

27

1.215

1.446

2.126

3.080

4.468

5.361

28

1.173

1.396

2.053

2.976

4.314

5.177

29

1.134

1.350

1.982

2.875

4.168

5.002

30

1.098

1.306

1.922

2.785

4.039

4.847

31- 35

1.065

1.267

1.864

2.702

3.917

4.700

36- 40

1.036

1.233

1.812

2.627

3.811

4.573

41- 45

1.013

1.206

1.772

2.569

3.725

4.470

46- 50

992

1.181

1.735

2.517

3.648

4.378

51- 55

973

1.159

1.853

2.469

3.580

4.296

56- 60

957

1.138

1.674

2.427

3.519

4.223

61- 70

942

1.121

1.647

2.390

3.465

4.158

71- 80

930

1.107

1.627

2.359

3.420

4.103

81- 90

919

1.094

1.608

2.332

3.382

4.058

91- 100

911

1.084

1.593

2.311

3.351

4.021

Từ 101 km trở lên

905

1.077

1.583

2.294

3.328

3.994

1.2. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 2: Được tính bằng 1,10 lần cước hàng bậc 1

Hàng bậc 2 bao gồm: Ngói, lương thực đóng bao, đá các loại (Trừ đá xay), gỗ cây, than các loại, các loại quặng, sơn, các loại tranh tre, nứa lá, bương, vầu, hóp, sành sứ, các thành phẩm và bán thành phẩm bằng gỗ (Cửa, tủ, bàn, ghế, chấn song...) các thành phẩm và bán thành phẩm kim loại (Thanh, thỏi, dầm, tấm, lá, dây, cuộn, ống (Trừ ống nước)...

1.3. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 3: Được tính bằng 1,30 lần cước hàng bậc 1

Hàng bậc 3 bao gồm: Lương thực rời, xi măng, vôi các loại, phân bón các loại (Trừ phân động vật), xăng dầu, thuốc trừ sâu, trừ dịch, thuộc chống mối mọt, thuốc thú y, sách, báo, giấy viết, giống cây trồng, nông sản phẩm, các loại vật tư, máy móc, thiết bị chuyên ngành, nhựa đường, cột điện, ống nước (Bằng thép, bằng nhựa).

1.4 . Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 4: Được tính bằng 1,40 lần cước hàng bậc 1

Hàng bậc 4 bao gồm: Nhựa nhũ tương, muối các loại, thuốc chữa bệnh, phân động vật, bùn, hàng dơ bẩn các loại, kính các loại, hàng tinh vi, thủy tinh, xăng dầu chứa bằng phi.

Trường hợp vận chuyển các mặt hàng không có tên trong danh mục 4 bậc hàng nêu trên thì chủ hàng và chủ phương tiện căn cứ vào đặc tính của mặt hàng tương đương để xếp vào bậc hàng thích hợp khi tính cước vận chuyển.

2. Cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô có trọng tải đăng ký dưới 3 tấn và cước vận chuyển trên các tuyến đường khó khăn thuộc xã miền núi phải sử dụng phương tiện xe 3 cầu chạy xăng:

Được tính bằng 1,3 lần so với cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô có trọng tải từ 3 tấn trở lên như nêu ở mục 1 trên.

II. BIỂU CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG PHƯƠNG TIỆN THÔ SƠ

- Phương tiện thô sơ gồm : Xe bò, xe ngựa, xe rùa...

Áp dụng cho các quãng đường vận chuyển không thể sử dụng được các phương tiện vận tải bằng xe ô tô chỉ vận chuyển bằng phương tiện thô sơ: 56.000đồng/tấn/km.

III. BIỂU CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG SỨC NGƯỜI

- Vận chuyển bằng sức người như: Gùi, gánh, cõng đi bộ.

Áp dụng cho những đoạn đường đèo dốc, khe suối hiểm trở không có đường vận chuyển bằng tất cả các loại phương tiện khác chỉ duy nhất phải vận chuyển bằng sức người như gùi, gánh, cõng đi bộ : 130.000 đồng/tấn/km. 

IV. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TĂNG, GIẢM CƯỚC SO VỚI CƯỚC CƠ BẢN

1. Cước vận chuyển hàng hóa kết hợp chiều về: Một chủ hàng vừa có hàng đi vừa có hàng về trong một vòng quay phương tiện được giảm 10% tiền cước của số hàng vận chuyển chiều về.

2. Cước vận chuyển hàng bằng phương tiện có thiết bị tự xếp dỡ hàng

2.1. Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có thiết bị tự đổ (Xe ben), phương tiện có thiết bị nâng hạ (Xe reo) được cộng thêm 15% (1,15 lần) so với cước cơ bản.

2.2. Hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện có thiết bị tự hút xả (Xe stec) được cộng thêm 20% (1,2 lần) mức cước cơ bản.

2.3. Ngoài giá cước quy định tại mục 2.1 và 2.2 trên, mỗi lần sử dụng:

- Thiết bị tự đổ, tự hút xả được cộng thêm 4.000đồng/tấn hàng;

- Sử dụng thiết bị tự nâng hạ được cộng thêm 5.000 đồng/tấn hàng.

3. Đối với hàng hóa chứa trong Container: Bậc hàng tính cước là hàng bậc 3 cho tất cả các loại hàng chứa trong Container. Trọng lượng tính cước là trọng lượng đăng ký của Container.

V. CÁC LOẠI CHI PHÍ KHÁC NGOÀI CƯỚC CƠ BẢN QUY ĐỊNH TRÊN

1. Chi phí huy động phương tiện

Quãng đường huy động phương tiện có chiều dài từ 3 km trở xuống thì không tính tiền huy động. Khi phương tiện vận tải được huy động từ bãi đổ xe (Bãi đổ xe tập trung của đơn vị, đội xe...) đi xa trên 3km đến địa điểm khác làm việc trong một thời gian, sau khi công việc hoàn thành phương tiện vận tải về lại nơi xuất phát ban đầu thì được tính một lần tiền huy động phương tiện.

Trường hợp chủ hàng (Bên thuê phương tiện) bố trí được chỗ ở cho Lái xe và điểm để phương tiện thì không tính chi phí huy động phương tiện.

Tiền huy động phương tiện được tính theo công thức sau:

Số Tiền huy động phương tiện = {(Tổng số Km xe chạy- 3 Km xe chạy đầu x 2)- (Số Km xe chạy có hàng x 2)} x Đơn giá cước theo bậc hàng và loại đường tương ứng với cự ly thực tế vận chuyển x Trọng tải đăng ký phương tiện.

2. Chi phí phương tiện chờ đợi

- Thời gian xếp dỡ, làm thủ tục giao nhận trong một chuyến hàng vận chuyển là 01giờ, quá thời gian quy định trên bên nào gây nên chậm trễ thì bên đó phải trả tiền chờ đợi (Kể cả trường hợp chủ phương tiện đưa xe đến không đủ để vận chuyển khối lượng hàng hoá cần vận chuyển đã ghi trong hợp đồng).

- Tiền chờ đợi quy định cho các loại xe là 30.000 đồng/tấn/xe/giờ và 15.000 đồng/tấn/moóc/giờ.

- Việc quy tròn số lẻ như sau: Dưới 15 phút không tính. Từ 15 phút - 30 phút: Tính 30 phút; trên 30 phút tính tròn 01 giờ.

3. Chi phí chèn lót, chằng buộc hàng hóa

Những hàng hóa là hàng cồng kềnh, dễ vỡ, hàng nặng, hàng rời, linh kiện tinh vi...) khi vận chuyển đòi hỏi phải chèn lót, chằng buộc thì ngoài tiền cước theo quy định, chủ phương tiện được thu thêm tiền chèn lót, chằng buộc bao gồm tiền công, khấu hao vật liệu dụng cụ.

Phí chèn lót, chằng buộc do chủ hàng và chủ phương tiện thoả thuận và ghi vào hợp đồng vận chuyển.

Chủ phương tiện vận tải chịu trách nhiệm cung cấp vật liệu dụng cụ, nhân lực để thực hiện các công việc chèn lót chằng buộc hàng hóa.

4. Phí cầu đường, phà

Phương tiện vận chuyển trên đường có thu phí đường, cầu, phà thì chủ hàng phải thanh toán tiền các loại phí trên cho chủ phương tiện theo đơn giá do nhà nước quy định.

5. Chi phí vệ sinh phương tiện

Phương tiện vận tải đưa đến xếp hàng hóa phải được quét dọn sạch sẽ; vệ sinh thông thường do bên chủ phương tiện đảm nhiệm không tính tiền.

Trường hợp vận chuyển hàng hóa là các loại vôi, xi măng rời, hàng dơ bẩn.... (Thông thường là hàng bậc 4) thì chủ hàng phải trả tiền làm vệ sinh cho bên chủ phương tiện với mức 50.000 đồng/lần vệ sinh phương tiện./. 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2008/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 39/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/12/2008
Ngày hiệu lực 22/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/04/2011
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2008/QĐ-UBND cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, xe thô sơ sức người


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 39/2008/QĐ-UBND cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, xe thô sơ sức người
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 39/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Trị
Người ký Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành 12/12/2008
Ngày hiệu lực 22/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 18/04/2011
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 39/2008/QĐ-UBND cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, xe thô sơ sức người

Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2008/QĐ-UBND cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, xe thô sơ sức người