Quyết định 39/2012/QĐ-UBND

Quyết định 39/2012/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2013 do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2012/QĐ-UBND chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2013 Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2012/QĐ-UBND

Long An, ngày 06 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 5 về phê duyệt biên chế sự nghiệp năm 2013;

Theo đề nghị tại văn bản số 362/SNV-TCCC ngày 30/7/2012 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2013 cho các đơn vị sự nghiệp của tỉnh là 29.078 người; trong đó:

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 21.274 người.

- Sự nghiệp y tế: 5.857 người.

- Sự nghiệp nghiên cứu khoa học: 66 người.

- Sự nghiệp văn hóa thông tin - thể thao: 792 người.

- Sự nghiệp khác: 724 người.

- Các Hội có tính chất đặc thù: 365 người.

Điều 2. Sở Nội vụ quyết định giao chỉ tiêu biên chế cụ thể cho từng đơn vị và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện. Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành

Điều 3. Đối với số biên chế sự nghiệp dự phòng trong năm 2013 là 100 người, giao Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh bố trí kịp thời trong trường hợp thành lập mới hoặc giao thêm nhiệm vụ đối với các đơn vị sự nghiệp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KT VBQPPL – Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Cổng TT ĐT tỉnh;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT, Tuan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2012
Ngày hiệu lực16/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2012/QĐ-UBND chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2013 Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 39/2012/QĐ-UBND chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2013 Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu39/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hữu Lâm
        Ngày ban hành06/08/2012
        Ngày hiệu lực16/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 39/2012/QĐ-UBND chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2013 Long An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2012/QĐ-UBND chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2013 Long An

            • 06/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực