Quyết định 39/2017/QĐ-UBND

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định 23/2014/QĐ-UBND Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 23/2014/QĐ-UBND bán đấu giá quyền sử dụng đất Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2017/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2014/QĐ-UBND NGÀY 20/10/2014 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các s: Tư pháp, Tài nguyên và Môi Trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: Tư pháp, TN và MT(b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (b/c);
- Trưởng Ban Chỉ đạo CCTP Tỉnh ủy (b/c);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an, VKSND và TAND tỉnh;
- Các Cục: Kiểm tra văn bản, Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3 (t/hiện);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, NC, MH,(100b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 23/2014/QĐ-UBND bán đấu giá quyền sử dụng đất Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 39/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 23/2014/QĐ-UBND bán đấu giá quyền sử dụng đất Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu39/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýCầm Ngọc Minh
       Ngày ban hành01/12/2017
       Ngày hiệu lực11/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 39/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 23/2014/QĐ-UBND bán đấu giá quyền sử dụng đất Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 23/2014/QĐ-UBND bán đấu giá quyền sử dụng đất Sơn La

           • 01/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực