Quyết định 39/2017/QĐ-UBND

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về quy định chế độ tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2017/QĐ-UBND chế độ tiền ăn học viên cai nghiện ma túy bắt buộc Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2017/QĐ-UBND

Long An, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIỀN ĂN CỦA HỌC VIÊN CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT BUỘC TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/ 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Nghị định s136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bsung một số Điều của Nghị định s 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy bắt buộc;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 1604/TTr-SLĐTBXH ngày 09/8/2017; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 1253/STP-XDKTVB ngày 07/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Long An như sau:

Định mức tiền ăn hàng tháng của học viên cai nghiện bắt buộc0,9 mức lương cơ sở. Ngày lễ, Tết dương lịch học viên được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết Nguyên đán học viên được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với học viên bị ốm do Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy quyết định theo chỉ định của cán bộ y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017. Định mức tiền ăn theo quy định tại Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017.

Bãi bỏ Khoản 3, Điều 3 của Quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (nay là Cơ sở cai nghiện ma túy Long An) và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở ngành chức năng liên quan liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- T
hường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực
HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở ngành tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử - Công báo tỉnh;
- Phòng KGVX;
- Lưu: VT, thu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2017
Ngày hiệu lực01/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2017/QĐ-UBND chế độ tiền ăn học viên cai nghiện ma túy bắt buộc Long An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 39/2017/QĐ-UBND chế độ tiền ăn học viên cai nghiện ma túy bắt buộc Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu39/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýTrần Văn Cần
       Ngày ban hành17/08/2017
       Ngày hiệu lực01/09/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 39/2017/QĐ-UBND chế độ tiền ăn học viên cai nghiện ma túy bắt buộc Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2017/QĐ-UBND chế độ tiền ăn học viên cai nghiện ma túy bắt buộc Long An

           • 17/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực