Quyết định 39/2017/QĐ-UBND

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 1919/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2017/QĐ-UBND quyền hạn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2017/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, DU LỊCH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1919/2016/QĐ-UBND NGÀY 09/9/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Luật: Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Luật Đt đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2178/TTr-SNV ngày 03 tháng 10 năm 2017 và Công văn số 2658/SNV-TCBC&TCPCP ngày 28 tháng 11 năm 2017; đề nghị của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố tại Công văn số 127/TTXTĐTTMDL-HCTC&XT ngày 20 tháng 3 năm 2017, Công văn số 567/TTXTĐTTMDL-HCTC&XT ngày 22 tháng 9 năm 2017, Công văn số 778/TTXTĐT-HCTC&XT ngày 28 tháng 11 năm 2017; Báo cáo thẩm định số 43/BCTĐ-STP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sa đi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1919/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố (sau đây viết là Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1919/2016/QĐ-UBND) gồm các nội dung sau:

1. Bổ sung, sửa đổi Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1919/2016/QĐ-UBND:

a) Bổ sung khoản 1a vào Điều 2 như sau:

“1a. Trung tâm là đầu mối chtrì thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, tài chính...đối với các dự án không sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công, nằm ngoài các khu công nghiệp và các dự án khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao Trung tâm là đầu mối giải quyết trên địa bàn thành phố Hải Phòng”.

b) Sửa đổi khoản 3 Điều 2 như sau:

“3. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động về xúc tiến đầu tư, hỗ trợ về cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư vào thành phố theo quy định của pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư vào thành phố”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1919/2016/QĐ-UBND:

a) Sửa đổi khoản 3 Điều 3 như sau:

“Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố các biện pháp đẩy nhanh việc thu hồi đất đối với các dự án đầu tư được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận; trên cơ sở đó phối hợp, đôn đốc các địa phương liên quan giải quyết nhanh công tác kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư đúng tiến độ; giải quyết các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng, nhà ở, tài chính, đăng ký kinh doanh liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại khoản 2 Điều này”.

b) Bổ sung khoản 3a, khoản 3b vào Điều 3 như sau:

“3a. Chủ trì thực hiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất (đối với các dự án không sử dụng nguồn vốn đầu tư công theo Luật Đầu tư công, nằm ngoài khu công nghiệp và dự án khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao Trung tâm là đầu mối giải quyết trên địa bàn thành phố Hải Phòng)”.

3b. Trung tâm được thực hiện ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể, tư vấn lập quy hoạch, tư vấn đấu thầu để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến đất đai, môi trường, quy hoạch, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; ký hợp đồng thuê chuyên gia, các tổ chức phản biện nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, thuê đơn vị lấy mẫu phân tích kiểm chứng chất lượng môi trường, phục vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm phù hợp tham gia thực hiện thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định của pháp luật”.

c) Sửa đổi khoản 4 Điều 3 như sau:

“4. Về xúc tiến đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng các chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm về hoạt động xúc tiến đầu tư của thành phố, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

b) Thu thập thông tin về kinh tế - xã hội, nghiên cứu thị trường, xu hướng phát triển và các đối tác đầu tư để chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố: Các giải pháp cụ thể về xúc tiến đầu tư; các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào thành phố trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; các giải pháp khoa học công nghệ, giải phóng mặt bằng nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của thành phố, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

c) Đề xuất và tchức thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ, vận động và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào thành phố.

d) Tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và tham mưu với lãnh đạo thành phố, cùng các cơ quan chức năng và doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

đ) Xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội và tiềm năng, thế mạnh, chính sách của thành phố trên các lĩnh vực đầu tư, quảng bá, giới thiệu hình ảnh và cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm thu hút đầu tư vào thành phố.

e) Tham mưu hợp tác với các tổ chức xúc tiến đầu tư trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

g) Tham mưu tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề về hoạt động đầu tư; làm đầu mối tổ chức xúc tiến khi tiếp xúc với các nhà đầu tư.

3. Sửa đổi khoản 2 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1919/2016/QĐ-UBND về nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Tổ chức và Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và Phòng Tài chính thuộc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch:

“Phòng Hành chính - Tổ chức và Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch: Thực hiện công tác quản trị văn phòng; kế toán, văn thư, lưu trữ; tổ chức cán bộ, chế độ chính sách và xúc tiến đầu tư.

Phòng Tài chính: Tham mưu, phối hợp với cơ quan liên quan trong việc thực hiện thẩm định giá đất cụ thể báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất thành phố xem xét, quyết định theo quy định; xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng; Thtrưởng cơ quan, đơn vị liên quan và Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP;
- VPCP, Bộ Tư pháp;
- Cục kiểm tra văn bản,
BTP;
- TTTU, TT HĐNDTP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hộ
i TP Hải Phòng;
- CT UBND TP;
- Các PCT
UBND TP;
- Như Điều 3;
- Báo Hải Phòng, Đài PTTH
HP;
- Cổng TTĐTTP;
- Công báo TP;
- CVP, các PCVP UBND
TP;
- Các Phòng: VXNC, TCNS, XDGTCT, NNTNMT, KTGSTĐKT;
- CV: NV;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2017/QĐ-UBND quyền hạn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hải Phòng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 39/2017/QĐ-UBND quyền hạn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hải Phòng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu39/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýNguyễn Văn Tùng
       Ngày ban hành21/12/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (07/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 39/2017/QĐ-UBND quyền hạn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hải Phòng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2017/QĐ-UBND quyền hạn Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hải Phòng

        • 21/12/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/01/2018

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực