Quyết định 39/2018/QĐ-UBND

Quyết định 39/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên kèm theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2015/QĐ-UBND Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2018/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH HƯNG YÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2015/QĐ-UBND NGÀY 09/3/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập;

Để thực hiện văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư ban hành Điều lệ Trường Tiểu học và văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 597/TTr-SNV ngày 18 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 3 như sau:

“b) Quyết định thành lập; sáp nhập; chia, tách; giải thể; đặt tên, đổi tên, tổ chức lại các chi cục và tương đương trực thuộc sở; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở và Ủy ban nhân dân cấp huyện (trừ các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện) theo quy định của pháp luật hoặc theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương quản lý ngành, lĩnh vực. Quyết định cho phép thành lập, giải thể đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và tổ chức khác theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương quản lý ngành, lĩnh vực”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm i Khoản 1 Điều 3 như sau:

“i) Quyết định xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (trừ các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện); công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 7 như sau:

“b) Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đặt tên, đổi tên, xếp hạng các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện bao gồm trường công lập, dân lập (áp dụng đối với trường mầm non), tư thục theo quy định của pháp luật”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2018.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2018
Ngày hiệu lực15/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2015/QĐ-UBND Hưng Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 39/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2015/QĐ-UBND Hưng Yên
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu39/2018/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
      Người kýNguyễn Văn Phóng
      Ngày ban hành01/11/2018
      Ngày hiệu lực15/11/2018
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản gốc Quyết định 39/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2015/QĐ-UBND Hưng Yên

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2015/QĐ-UBND Hưng Yên