Quyết định 39/2019/QĐ-UBND

Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2019/QĐ-UBND đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2019/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP THỰC HIỆN VIỆC ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN VÀ QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN ĐƯC MIỄN ĐĂNG KÝ PHỤC VỤ VUI CHƠI, GIẢI TRÍ DƯỚI NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về qun lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải tdưới nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình s 2938/TTr-SGTVT ngày 29 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định phân công, phân cấp việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện đưc miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưi nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1. Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước thuộc diện phải đăng kiểm theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước thuộc diện không phải đăng kiểm theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện quản lý phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước thuộc diện miễn đăng ký trên địa bàn quản lý.

Điều 2. Trách nhiệm triển khai, hưng dẫn

Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức triển khai, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong việc đăng ký phương tiện theo đúng trình tự thủ tục được quy định tại Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

Điều 3. Hiu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2019.

Điều 4. Tổ chức thc hin

Chánh Văn phòng UBND dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Giao thông vận tải, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- Vụ Pháp chế - Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh
ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo QB, Đài PTTH QB;
- VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học-Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CV XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2019
Ngày hiệu lực20/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2019/QĐ-UBND đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 39/2019/QĐ-UBND đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu39/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành28/11/2019
        Ngày hiệu lực20/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 39/2019/QĐ-UBND đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2019/QĐ-UBND đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước Quảng Bình

            • 28/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực