Quyết định 39/2019/QĐ-UBND

Quyết định 39/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 34/2015/QĐ-UBND về quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2019/QĐ-UBND Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học công nghệ Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2019/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2015/QĐ-UBND NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH QUY CHẾ KHEN THƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 50/TTr-SKHCN ngày 25 tháng 7 năm 2019 xem xét thông qua dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định s 34/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nng ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nng ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành ph Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, HĐND và UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&CN, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ T
ư pháp;
- TTTU,
TT HĐND thành phố Đà Nng;
- Đoàn ĐBQH thành ph
;
- CT, các PCT UBND TP;
- UBMTTQ TP và các hội, đoàn thể TP;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Cổng thông tin điện t
thành phố;
- Lưu: VT, VHXH, SKHCN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2019
Ngày hiệu lực19/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2019/QĐ-UBND Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học công nghệ Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 39/2019/QĐ-UBND Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học công nghệ Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu39/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Đức Thơ
       Ngày ban hành09/09/2019
       Ngày hiệu lực19/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 39/2019/QĐ-UBND Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học công nghệ Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2019/QĐ-UBND Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học công nghệ Đà Nẵng

           • 09/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực