Quyết định 39/2019/QĐ-UBND

Quyết định 39/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 2913/2014/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2019/QĐ-UBND sửa đổi phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2019/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2913/2014/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Theo đnghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình s 46/TTr-SKHCN ngày 23/7/2019; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 38/BCTĐ-STP ngày 18/7/2019; Văn bản số 754/SKHCN-Ttra ngày 04/10/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 14 Quy chế phối hợp phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2913/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:

1. “Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, giúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai và quản lý các hoạt động phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố; có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế này, định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo”, cụ thể:

- Thời điểm chốt số liệu báo cáo: ngày 10/12 hàng năm.

- Thời điểm gửi báo cáo: ngày 15/12 hàng năm.

- Mẫu Đề cương Báo cáo (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2019.

2. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 14 Quy chế phối hp phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2913/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Bộ KH&CN;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- CT, các PCT UBND TP;
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện t
TP;
- CVP
, PVP;
- Các phòng: VXNC, KSTTHC, KTGS&TĐKT;
- CV: KHCN;
- Lưu: VT
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
SỞ, NGÀNH………..
-------
--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………./BC-……..

Hải Phòng, ngày.... tháng.... năm....

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

TÌNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM……..
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. Khái quát chung về tình hình chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Sở hữu trí tuệ và các Nghị định hướng dẫn:

1- Công tác chỉ đạo, triển khai thi hành các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ

2- Công tác tuyên truyền, phổ biến, chủ trương, chính sách pháp luật nhà nước về sở hữu trí tuệ.

II. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tu:

1- Kết quả phát hiện và xử lý vi phạm:

- Số vụ việc vi phạm;

- Số tiền thu pht;

- Số lưng hàng hóa tch thu, tiêu hủy...

2- Kết quả phối hp công tác phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

- Số vụ việc đã phối hp;

- Kết quả phối hợp giải quyết.

3- Đánh giá tình hình:

- Tăng, giảm số vụ việc vi phạm;

- Quy mô, tính chất, mức độ...

III. Đánh giá tình hình xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và công tác phòng chống xâm phạm quyền

1- Kết quả đạt được;

2- Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ trong kỳ tiếp theo

1- Nêu những định hướng, mục tiêu cơ bản, những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong công tác phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ được tập trung thực hiện trong kỳ tiếp theo.

2- Kiến nghị, đề xuất (nếu có)./.

 


Nơi nhận:
- Sở KHCN (để tổng hợp);
- Lưu: VT, ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Thời điểm chốt sliệu báo cáo là ngày 10/12 hàng năm.

- Báo cáo gửi vSở Khoa học và Công nghệ (Số 1 Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng) ngày 15/12 hàng năm để tng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành ph.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2019
Ngày hiệu lực27/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2019/QĐ-UBND sửa đổi phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Hải Phòng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 39/2019/QĐ-UBND sửa đổi phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Hải Phòng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu39/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýNguyễn Văn Tùng
       Ngày ban hành17/10/2019
       Ngày hiệu lực27/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 39/2019/QĐ-UBND sửa đổi phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2019/QĐ-UBND sửa đổi phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Hải Phòng

           • 17/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực