Quyết định 39/2019/QĐ-UBND

Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2019/QĐ-UBND về kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 39/2019/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư s 63/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 07 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức kinh phí h trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1970/TTr-STC ngày 23 tháng 7 năm 2019 và Báo cáo kết qu thẩm định s 637/BC-STP ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng áp dụng

Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.

Điều 2. Mức kinh phí h trvà nguồn kinh phí thực hiện

1. Mức kinh phí htrợ: 05 triệu đồng/Ban/năm.

2. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí htrợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã được cân đối trong dự toán hàng năm của ngân sách cấp xã theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Điều 3. Tổ chức thc hin

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức phản ánh về STài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 4. Hiu lc thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 8 năm 2019.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưng ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế-B
Tài chính;
- Cục Ki
m tra văn bản QPPL-B Tư pháp:
- Thường trực T
nh ủy;
- Thư
ng trực HĐND tnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- TT. HĐND các huyện, thành phố;
- Trung tâm CNTT và truyền thông (công báo);
- Cổng thông
tin điện tử tnh;
- VPUB: LĐ, chuyên viên;
- Lưu: VT.ĐN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2019
Ngày hiệu lực18/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2019/QĐ-UBND về kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 39/2019/QĐ-UBND về kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu39/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành08/08/2019
        Ngày hiệu lực18/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 39/2019/QĐ-UBND về kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2019/QĐ-UBND về kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Ninh Thuận

            • 08/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực