Quyết định 39/2020/QĐ-UBND

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2008/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Nghị định 66/2008/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2008/QĐ-UBND tỉnh Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2020/QĐ-UBND

Long An, ngày 24 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2008/QĐ-UBND NGÀY 29/10/2008 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 66/2008/NĐ-CP NGÀY 28/5/2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3369/TTr-STP ngày 21/9 /2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ- CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Lý do: Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Ban NCTCD;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2020
Ngày hiệu lực15/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(15/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2008/QĐ-UBND tỉnh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 39/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2008/QĐ-UBND tỉnh Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu39/2020/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýTrần Văn Cần
       Ngày ban hành24/09/2020
       Ngày hiệu lực15/10/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtTháng trước
       (15/10/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 39/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2008/QĐ-UBND tỉnh Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 47/2008/QĐ-UBND tỉnh Long An

           • 24/09/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực