Quyết định 39/2020/QĐ-UBND

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2020/QĐ-UBND hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 39/2020/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- HTĐT: sotp@soctrang.gov.vn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hoàng Nghiệp

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức và nhiệm vụ phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Những nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp không quy định trong Quy chế này, các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và quy định của pháp luật có liên quan để tổ chức thực hiện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các sở, ban, ngành tỉnh;

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Sóc Trăng;

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;

4. Các cơ quan và tổ chức, đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp căn cứ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật.

2. Tạo điều kiện để doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật. Nghiêm cấm mọi thái độ, hành động cửa quyền, quan liêu của cán bộ, công chức đối với các tổ chức kinh doanh bán hàng đa cấp. Khi phát hiện các hành vi vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các cơ quan có nhiệm vụ chủ động tổ chức lực lượng xử lý từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin và phải do người đứng đầu cơ quan đó chỉ đạo. Trong trường hợp cần phối hợp lực lượng với các các cơ quan khác, người đứng đầu đó phải yêu cầu bằng văn bản.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh.

2. Quản lý đối với việc tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Thông báo gửi các cơ quan quản lý chuyên ngành, lĩnh vực về tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp để tổ chức kiểm tra, giám sát.

3. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Cung cấp, trao đổi thông tin để phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

5. Tham mưu cấp thẩm quyền thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo phạm vi quản lý; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho phù hợp thực tiễn.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Phân công đầu mối theo dõi, giải quyết, đôn đốc, phối hợp xử lý các công việc liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

2. Cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, cơ quan đầu mối đề xuất các nội dung cần phối hợp, báo cáo kết quả công tác quản lý theo phân công, phân cấp.

3. Để đảm bảo công tác phối hợp được kịp thời, các cơ quan trao đổi qua các hình thức: Trao đổi trực tiếp, thông qua văn bản, thông qua các phương tiện thông tin liên lạc, cử cán bộ và công chức tham gia các hoạt động phối hợp giữa các bên, tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung, kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát,...

4. Đối với Đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra bán hàng đa cấp phải được thành lập theo đúng thẩm quyền, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

Chương II

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Điều 6. Nhiệm vụ chung

Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, căn cứ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, chịu trách nhiệm:

1. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

2. Định kỳ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp theo phạm vi quản lý; phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp; cử thành viên tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về bán hàng đa cấp và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu; chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để trực tiếp tham gia phối hợp.

3. Trao đổi thông tin về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp, về xuất xứ, giá cả, chất lượng sản phẩm, hàng hóa liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

4. Chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin có liên quan, đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin đến công tác quản lý nhà nước, kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

5. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, cơ quan được giao đầu mối chủ trì tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành có trách nhiệm:

a) Bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành thanh tra, kiểm tra.

b) Chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định.

c) Báo cáo kết quả về cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, theo dõi.

Điều 7. Nhiệm vụ của Sở Công Thương

1. Phối hợp các cơ quan cấp tỉnh, các địa phương thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo phạm vi quản lý; tiến hành xác minh, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp cho doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Thông qua việc thực hiện các thủ tục hành chính về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp bán hàng đa cấp cho các cơ quan, địa phương có liên quan để phục vụ tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp.

4. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra liên ngành (khi cần thiết), xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp theo thẩm quyền.

5. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp khi tiếp nhận thông tin hoặc đề xuất của các cơ quan có liên quan khi phát hiện dấu hiệu vi phạm có tính chất nghiêm trọng liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Đoàn Kiểm tra liên ngành có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các vụ việc liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền nhiều cơ quan đơn vị hoặc có tính chất nghiêm trọng, cấp bách, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

6. Cập nhật và công bố thường xuyên, kịp thời danh sách doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp, thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương để phục vụ các đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

7. Tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Nhiệm vụ của Công an tỉnh

1. Chủ động lập kế hoạch triển khai, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để có giải pháp nắm tình hình, rà soát quản lý chặt địa bàn, đối tượng, thu thập thông tin, tài liệu về các phương thức, thủ đoạn kinh doanh đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân tự phòng ngừa và mạnh dạn tố giác tội phạm.

2. Chủ trì xây dựng và triển khai đến các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh kế hoạch chuyên đề về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả việc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp các đơn vị liên quan nắm, theo dõi, giám sát, kiểm tra theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh.

4. Đảm bảo công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật; kịp thời xử lý nội dung phản ánh của cá nhân, tổ chức và do Sở Công Thương, cơ quan liên quan cung cấp về các dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên địa bàn hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

5. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về kết quả công tác nắm tình hình, tiếp nhận, xử lý các tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

6. Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã làm đầu mối, thường xuyên phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 9. Nhiệm vụ của Sở Y tế

1. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý.

2. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác, việc đáp ứng điều kiện kinh doanh, chất lượng sản phẩm bán hàng đa cấp và việc quảng cáo sản phẩm có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành y tế; việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

Điều 10. Nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với các sản phẩm và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nông nghiệp theo quy định pháp luật.

Điều 11. Nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền của đơn vị được pháp luật quy định.

Điều 12. Nhiệm vụ của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Phối hợp với cơ quan có liên quan quản lý hoạt động quảng cáo một số mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 13. Nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về việc quảng cáo đối với các sản phẩm đa cấp.

2. Phối hợp các cơ quan hữu quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về việc tổ chức các chương trình du lịch có kèm hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Phổ biến pháp luật, thông tin tuyên truyền thông qua hội nghị phổ biến pháp luật, trên trang thông tin của Sở, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 14. Nhiệm vụ của Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng

1. Thực hiện các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 56 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các quy định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

2. Phối hợp với các sở, ngành tỉnh thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 15. Nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Sóc Trăng

Thực hiện theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thông tư số 29/2018/TT-NHNN ngày 31/11/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và các quy định sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Điều 16. Nhiệm vụ của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

1. Hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định.

2. Chỉ định đơn vị trực thuộc làm đầu mối để thực hiện Quy chế này, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan quản lý có liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin phản ánh và có dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình do Sở Công Thương và các cơ quan cung cấp.

Điều 17. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý.

2. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan đề nghị cung cấp các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các biến tướng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không đúng quy định trên địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định.

4. Khi tiếp nhận các thông tin liên quan đến doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp do Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan cung cấp, tiến hành theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp để kịp thời báo cáo, tham mưu công tác quản lý với cơ quan có thẩm quyền và phối hợp xử lý theo quy định.

5. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

a) Phối hợp lực lượng Công an xã theo dõi, quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến bán hàng đa cấp trên địa bàn (bao gồm cá nhân hoạt động thương mại cư trú trên địa bàn và cá nhân ở nơi khác thường xuyên đến địa bàn quản lý hoạt động thương mại); chủ động kiểm tra các giấy tờ, hồ sơ pháp lý có liên quan của tổ chức bán hàng đa cấp trên địa bàn, trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải báo cáo ngay Ủy ban nhân dân cấp huyện để có phương án xử lý theo quy định.

b) Đối với việc các cơ sở tổ chức giới thiệu, bán hàng tại các ấp, khóm quản lý, phải theo dõi nếu phát hiện các biến tướng về bán hàng đa cấp, kịp thời phối hợp lực lượng Công an xã đến hiện trường kiểm tra, bảo vệ hiện trường; thông báo và cung cấp thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan có liên quan để phối hợp giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định.

c) Làm đầu mối tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động bán hàng đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật để cung cấp cho cơ quan chủ trì hoặc cấp trên trực tiếp để xử lý theo thẩm quyền.

Điều 18. Nhiệm vụ của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng

1. Tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh để kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xác minh, giải quyết theo quy định.

2. Phối hợp cơ quan chức năng tuyên truyền quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đến các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Trách nhiệm thi hành

1. Các cơ quan, địa phương được phân công nhiệm vụ tại Chương II Quy chế này có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp về Sở Công Thương để tổng hợp (báo cáo 6 tháng trước ngày 10/6, báo cáo năm trước ngày 10/12) và đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Công Thương hướng dẫn, theo dõi việc tổ chức thực hiện Quy chế này, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh về Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo 6 tháng trước ngày 15/6, báo cáo năm trước ngày 15/12).

3. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh những nhiệm vụ mới theo quy định của pháp luật, các cơ quan, các địa phương có trách nhiệm phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2020
Ngày hiệu lực11/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(17/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/2020/QĐ-UBND hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 39/2020/QĐ-UBND hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tỉnh Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu39/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLâm Hoàng Nghiệp
        Ngày ban hành31/12/2020
        Ngày hiệu lực11/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (17/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 39/2020/QĐ-UBND hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tỉnh Sóc Trăng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2020/QĐ-UBND hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tỉnh Sóc Trăng

              • 31/12/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực