Quyết định 39/QĐ-TCLN

Quyết định 39/QĐ-TCLN năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế thuộc Tổng cục Lâm nghiệp

Quyết định 39/QĐ-TCLN 2010 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Vụ Khoa học công nghệ hợp tác quốc tế đã được thay thế bởi Quyết định 563/QĐ-TCLN-VP 2014 chức năng cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học Công nghệ Hợp tác quốc tế và được áp dụng kể từ ngày 16/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 39/QĐ-TCLN 2010 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Vụ Khoa học công nghệ hợp tác quốc tế


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/QĐ-TCLN

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THUỘC TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế và Chánh Văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế thuộc Tổng cục Lâm nghiệp là cơ quan tham mưu, giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường và hợp tác quốc tế theo phân công, phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về khoa học, công nghệ và môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan trong Tổng cục xây dựng, trình Tổng cục trưởng để trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chiến lược, chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ chuyên ngành lâm nghiệp; tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Chủ trì xây dựng, tham mưu cho Tổng cục trưởng giao kế hoạch, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường, tăng cường năng lực khoa học, công nghệ và môi trường;

c) Chủ trì thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực lâm nghiệp;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc tổng cục tham gia quản lý các hoạt động khuyến lâm;

đ) Tham gia hướng dẫn, chủ trì thẩm định việc công nhận các giống mới; vật tư, thiết bị chuyên dùng mới; quy trình công nghệ mới, tổ chức chứng nhận hợp quy về lâm nghiệp;

e) Thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Tổng cục; tham gia Hội đồng Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Hội đồng giải thưởng khoa học và công nghệ của Bộ;

g) Tham gia xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm kỹ thuật, sở hữu trí tuệ chuyên ngành lâm nghiệp; Tham gia xây dựng, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý khoa học, công nghệ, môi trường trong lĩnh vực lâm nghiệp;

h) Tham gia thẩm định đánh giá môi trường chiến lược các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực lâm nghiệp;

i) Tham gia quản lý các chương trình, đề tài về khoa học, công nghệ và môi trường thuộc lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

k) Tham gia xây dựng phương án sắp xếp hệ thống khoa học công nghệ và đào tạo chuyên ngành lâm nghiệp; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ khoa học của Tổng cục.

2. VHợp tác quốc tế

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan của Tổng cục xây dựng, trình Tổng cục trưởng để trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trương, chiến lược, kế hoạch và các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế và công tác đối ngoại;

b) Chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các hiệp định hợp tác song phương về lâm nghiệp đã ký kết với cấp Tổng cục và tương đương; Chủ trì xây dựng và chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật cho ngành lâm nghiệp (không kể các khoản hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng các dự án vay);

c) Chủ trì theo dõi, tham mưu cho Tổng cục trưởng các giải pháp về hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế, giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, tranh chấp có yếu tố nước ngoài, các vấn đề liên quan đến luật pháp và điều ước quốc tế;

d) Chủ trì xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo quốc tế hàng năm; Chủ trì kiểm tra, đôn đốc việc đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế và khu vực;

đ) Chủ trì quản lý nội dung và các cuộc tiếp xúc, giao dịch, trao đổi công thư đối ngoại của Tổng cục; Đầu mối các tổ chức quốc tế, cam kết quốc tế về lâm nghiệp; Đầu mối tổng hợp báo cáo thực hiện các điều ước, công ước và cam kết đa phương, song phương về lâm nghiệp;

e) Chủ trì xây dựng và triển khai các chương trình và sáng kiến mới của cộng đồng quốc tế về lâm nghiệp, đặc biệt trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu trong lâm nghiệp; Thực hiện chương trình thí điểm về “Giảm phát thải thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng” (REDD) thuộc Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC);

g) Chủ trì tổ chức triển khai Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa và quản lý Văn phòng Thường trực Công ước chống sa mạc hóa của Liên Hợp quốc (UNCCD); Quản lý Văn phòng Đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp và Văn phòng Cố vấn lâm nghiệp dài hạn JICA;

h) Tham gia đề xuất, chuẩn bị, đàm phán ký kết, gia nhập các điều ước, thỏa thuận quốc tế và các tổ chức quốc tế có liên quan tới lâm nghiệp và tổ chức kiểm tra thực hiện các điều ước đã ký kết hoặc gia nhập; Tham gia quản lý và triển khai thực hiện một số dự án hỗ trợ kỹ thuật cho ngành lâm nghiệp (không kể các khoản hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng các dự án vay) theo phân công của Tổng cục trưởng;

i) Tổ chức giới thiệu các chủ trương, chính sách, chiến lược, chương trình, dự án với các đối tác quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài nhằm mở rộng thị trường, kêu gọi nguồn vốn đầu tư và hợp tác quốc tế.

3. Các nhiệm vụ khác

a) Quản lý đội ngũ công chức, viên chức, hồ sơ, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định;

b) Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vụ

Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng. Vụ trưởng điều hành hoạt động của Vụ, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và trước pháp luật về hoạt động của Vụ.

Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của Vụ trưởng và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Vụ trưởng, Phó vụ trưởng thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Về cơ cấu tổ chức

Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có thể có các bộ phận: Hợp tác quốc tế; Khoa học, Công nghệ; Môi trường; Tổng hợp.

Công chức của Vụ chịu trách nhiệm về việc thi hành nhiệm vụ được giao; có nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Vụ trưởng có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Vụ; bố trí công chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, bản mô tả công việc và nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và hợp tác quốc tế, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Chánh thanh tra Tổng cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng
- Các Phó Tổng cục trưởng TCLN;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu VT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG




Hứa Đức Nhị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/QĐ-TCLN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/QĐ-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2010
Ngày hiệu lực22/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/QĐ-TCLN

Lược đồ Quyết định 39/QĐ-TCLN 2010 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Vụ Khoa học công nghệ hợp tác quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 39/QĐ-TCLN 2010 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Vụ Khoa học công nghệ hợp tác quốc tế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu39/QĐ-TCLN
       Cơ quan ban hànhTổng cục Lâm nghiệp
       Người kýHứa Đức Nhị
       Ngày ban hành22/04/2010
       Ngày hiệu lực22/04/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 39/QĐ-TCLN 2010 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Vụ Khoa học công nghệ hợp tác quốc tế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/QĐ-TCLN 2010 chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Vụ Khoa học công nghệ hợp tác quốc tế