Quyết định 39/QĐ-UBND

Quyết định 39/QĐ-UBND Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 39/QĐ-UBND Kế hoạch công tác thi hành xử lý vi phạm hành chính Điện Biên 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 13 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2017.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 39/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan.

Đánh giá tình hình thi hành pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC); tình hình thực thi, áp dụng pháp luật về XLVPHC; kịp thời đôn đốc, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh.

Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật về XLVPHC; mức độ tuân thủ pháp luật, hiệu quả điều chỉnh của pháp luật để kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về XLVPHC và hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành có liên quan đến công tác XLVPHC.

2. Yêu cầu

Xác định rõ lĩnh vực trọng tâm; quan hệ phối hợp và phân công trách nhiệm cụ thể giữa các cấp, các ngành trong việc chủ trì, phối hợp giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về XLVPHC tại địa phương.

Gắn việc thực hiện và kiểm tra việc thực hiện XLVPHC với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, các cấp có liên quan.

II. NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Công tác phổ biến pháp luật về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị quyết số 24/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 Về việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện);

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2017.

2. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

2.1. Nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong thi hành pháp luật về XLVPHC, bảo đảm công tác quản lý XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật về XLVPHC được thực hiện kịp thời, thông suốt, hiệu quả.

Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản Quy phạm pháp luật về XLVPHC để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2017.

2.2. Tổ chức theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: các Sở, ban ngành tỉnh; UBND cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2017.

3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về Xử lý vi phạm hành chính cho các cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: các Sở, ban ngành tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

4. Tổ chức khảo sát về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

- Nội dung: Thực hiện điều tra, khảo sát về tình hình thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính theo lĩnh vực theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp;

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

5. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Nội dung hoạt động kiểm tra: Tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về Xử lý vi phạm hành chính tại huyện Tủa Chùa và huyện Điện Biên Đông.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

b) Nội dung công tác thanh tra: Tiến hành thanh tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị, địa phương khi có kiến nghị của Sở Tư pháp hoặc khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn được quy định tại Điều 22 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện.

6. Sơ kết đánh giá kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

6.1. Sơ kết tình hình thi hành để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban ngành tỉnh; UBND cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

6.2. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng, năm 2017.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

7. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và thống kê về xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Điều 17 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 23, 24 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Nghị định của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính được ban hành và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn giải quyết.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2017
Ngày hiệu lực13/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 39/QĐ-UBND Kế hoạch công tác thi hành xử lý vi phạm hành chính Điện Biên 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 39/QĐ-UBND Kế hoạch công tác thi hành xử lý vi phạm hành chính Điện Biên 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu39/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành13/01/2017
        Ngày hiệu lực13/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 39/QĐ-UBND Kế hoạch công tác thi hành xử lý vi phạm hành chính Điện Biên 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/QĐ-UBND Kế hoạch công tác thi hành xử lý vi phạm hành chính Điện Biên 2017

           • 13/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực