Quyết định 39/QĐ-VPCP

Quyết định 39/QĐ-VPCP năm 2010 cử công chức giúp việc Phó Chủ nhiệm Văn Trọng Lý do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 39/QĐ-VPCP cử công chức giúp việc Phó Chủ nhiệm Văn Trọng Lý


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 39/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỬ CÔNG CHỨC GIÚP VIỆC PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN TRỌNG LÝ 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Vũ Ngọc Quyền, chuyên viên Vụ Kinh tế ngành kiêm giúp việc Phó Chủ nhiệm Văn Trọng Lý.

Điều 2. Các Vụ trưởng: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kinh tế ngành, Vụ Tài vụ, Cục trưởng Cục Quản trị và ông Vũ Ngọc Quyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- BTCN, các PCN (để báo cáo);
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Văn phòng ĐU, CĐ;
- Lưu: VT, TCCB (10b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Tiến Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/QĐ-VPCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2010
Ngày hiệu lực12/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/QĐ-VPCP

Lược đồ Quyết định 39/QĐ-VPCP cử công chức giúp việc Phó Chủ nhiệm Văn Trọng Lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 39/QĐ-VPCP cử công chức giúp việc Phó Chủ nhiệm Văn Trọng Lý
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu39/QĐ-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tiến Dũng
        Ngày ban hành12/01/2010
        Ngày hiệu lực12/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 39/QĐ-VPCP cử công chức giúp việc Phó Chủ nhiệm Văn Trọng Lý

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/QĐ-VPCP cử công chức giúp việc Phó Chủ nhiệm Văn Trọng Lý

            • 12/01/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/01/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực