Quyết định 390/2006/QĐ-TCDL

Quyết định 390/2006/QĐ-TCDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tổng cục Du lịch do Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Quyết định 390/2006/QĐ-TCDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Thanh tra Tổng cục Du lịch đã được thay thế bởi Quyết định 20/2008/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 390/2006/QĐ-TCDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Thanh tra Tổng cục Du lịch


TỔNG CỤC DU LỊCH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 390/2006/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH 

  VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤUTỔ CHỨC CỦA THANH TRA TỔNG CỤC DU LỊCH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra, ngày 01 tháng 4 năm 1990;
Căn cứ Pháp lệnh Du lịch, ngày 08 tháng 02 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 47/2001/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Du lịch; 
Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 94/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch; 
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Du lịch, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Thanh tra Tổng cục Du lịch là đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, có chức năng Thanh tra nhà nước, Thanh tra chuyên ngành về du lịch trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch theo quy định của pháp luật thanh tra. Thanh tra Tổng cục Du lịch chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và sự chỉ đạo về nghiệp vụ thanh tra của Tổng Thanh tra nhà nước.

Thanh tra Tổng cục Du lịch có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về Thanh tra Du lịch, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác Thanh tra Du lịch trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt;

2.Thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch theo kế hoạch, chương trình thanh tra hàng năm và đột xuất được Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt; 

3.Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác Thanh tra của Thủ trưởng đơn vị thuộc quyền quản lý nhà nước của Tổng cục Du lịch; chương trình, kế hoạch công tác, nghiệp vụ về Thanh tra Du lịch của cấp dưới;

4. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thanh tra nhà nước, công tác Thanh tra Du lịch cho Thanh tra viên Du lịch, cộng tác viên Thanh tra Du lịch, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương và các đối tượng khác tham gia hoạt động du lịch;

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch giao theo thẩm quyền của Tổng cục Du lịch;

6. Thanh tra việc thực hiện kế hoạch nhà nước; việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi đối tượng thanh tra theo chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch;

7. Thanh tra việc thực hiện các quy định của ngành Du lịch, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến kinh doanh và hoạt động du lịch đối với các đối tượng thanh tra;

8. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi của tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, hoạt động du lịch nếu luật quy định hành vi đó vi phạm nghiêm trọng các quy định của Ngành, chính sách và pháp luật của Nhà nước về du lịch;

9. Xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật;

10.Giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện công tác tiếp công dân;

11. Quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan của Thanh tra theo chế độ quy định của Nhà nước; quản lý và sử dụng tài chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Thanh tra theo quy định của pháp luật;

12. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ, đột xuất về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và của Tổng cục Du lịch; 

13. Quản lý hành chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc biên chế của Thanh tra và quản lý tài sản được giao;

14.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Tổng Thanh tra Nhà nước giao.

Điều 3. Tổ chức của Thanh tra và trách nhiệm của Chánh Thanh tra

1.Thanh tra Tổng cục Du lịch có Chánh Thanh tra, một số Phó Chánh Thanh tra và các công chức thực thi nhiệm vụ.

Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Tổng cục; Phó Chánh Thanh tra là người giúp Chánh Thanh tra phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Thanh tra vắng mặt, một Phó Chánh Thanh tra được Chánh Thanh tra uỷ quyền lãnh đạo hoạt động của Thanh tra.

2.Chánh Thanh tra có trách nhiệm xây dựng, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch phê duyệt Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Thanh tra Tổng cục, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức trên cơ sở biên chế được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 40/QĐ-TCDL ngày 18/3/1994 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tổng cục Du lịch và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Xúc tiến du lịch, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch và Chánh Thanh tra Tổng cục Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH
 
 

 
Võ Thị Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 390/2006/QĐ-TCDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu390/2006/QĐ-TCDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2003
Ngày hiệu lực28/10/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2008
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 390/2006/QĐ-TCDL

Lược đồ Quyết định 390/2006/QĐ-TCDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Thanh tra Tổng cục Du lịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 390/2006/QĐ-TCDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Thanh tra Tổng cục Du lịch
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu390/2006/QĐ-TCDL
       Cơ quan ban hànhTổng cục Du lịch
       Người kýVõ Thị Thắng
       Ngày ban hành28/10/2003
       Ngày hiệu lực28/10/2003
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2008
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 390/2006/QĐ-TCDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Thanh tra Tổng cục Du lịch

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 390/2006/QĐ-TCDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Thanh tra Tổng cục Du lịch