Quyết định 390/QĐ-UBDT

Quyết định 390/QĐ-UBDT năm 2013 công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

Nội dung toàn văn Quyết định 390/QĐ-UBDT năm 2013 công bố thủ tục hành chính Ủy ban Dân tộc


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 390/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-UBDT ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế thống kê, công bố và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính thuộc phạm vi chc năng quản lý của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-UBDT ngày 24 tháng 6 năm 2013 về hướng dẫn thực hiện một số điều Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu sđặc biệt khó khăn giai đoạn 2012- 2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được thay thế quy định việc "Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015" thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 8 năm 2013. Thủ tục này thay thế thủ tục “Cho vay vốn phát trin sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn” được ban hành kèm theo Quyết định số 260/QĐ-UBDT ngày 12 tháng 8 năm 2009 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư;
- Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh;
- Website Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, PC (KSTTHC), CSDT (03).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
G
iàng Seo Phử

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
(Ban hàn
h kèm theo Quyết định số 390/QĐ-UBDT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

STT

Tên thủ tc hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I

Thủ tục hành chính cp Trung ương

Không có

 

II

Thủ tục hành chính cp tỉnh

Không có

 

III

Thủ tục hành chính cấp huyện

Không có

 

IV

Thủ tục hành chính cp xã

01

 

1

Phê duyệt đi tượng vay vn phát trin sản xuất đi với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015” thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

Dân tộc

y ban nhân dân xã

PHN II

NỘI DUNG CỤ THỂ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN DÂN TỘC "PHÊ DUYỆT ĐỐI TƯỢNG VAY VỐN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT ĐỐI VỚI HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015”

1. Trình tự thực hiện:

a) Hàng năm, ngay sau khi có kết quả phê duyệt danh sách hộ nghèo, Ủy ban nhân dân cp xã chỉ đạo các thôn tchức cho hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đăng ký vay vốn. Các hộ thuộc đối tượng thực hiện đăng ký vay vốn tại thôn, bản kèm theo phương án sử dụng vốn. Thời gian hoàn thành: Trong 05 ngày làm việc, ktừ ngày nhận được chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Trưởng thôn tập hợp danh sách đăng ký vay vốn; chủ trì, phối hợp với đại diện các tchức chính trị - xã hội tại thôn, có sự tham gia của đại diện một shộ gia đình trong danh sách tổ chức họp bình xét, phân loại các hộ thuộc đối tượng được vay vốn, ưu tiên những hộ khó khăn hơn và những hộ chưa được vay theo Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ vviệc cho vay vn phát trin sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn (sau đây gọi tắt là Quyết định s 32/2007/QĐ-TTg) được vay vốn trước. Việc họp bình xét được lập thành biên bản, có chữ ký xác nhận của trưởng thôn, đại diện hộ gia đình và các tổ chức chính trị- xã hội tại thôn. Thời gian hoàn thành: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày các hộ đăng ký vay vốn.

c) Trưởng thôn lập danh sách hộ đề nghị được vay vốn theo thứ tự ưu tiên đã họp bình xét tại khoản 2 Điều này, kèm theo Biên bản họp bình xét gửi Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Thời gian hoàn thành: Trong 01 ngày làm việc, ktừ ngày họp bình xét.

d) Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, tổng hợp, xác nhận danh sách các hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đề nghị được vay vốn theo thứ tự ưu tiên của xã, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Thời gian hoàn thành: Trong 10 ngày làm việc, ktừ ngày nhận đủ hsơ của các thôn.

đ) Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định phê duyệt danh sách hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vn theo thứ tự ưu tiên; chuyn danh sách sang Ngân hàng Chính sách xã hội để tiến hành cho vay theo đúng thứ tự ưu tiên tại danh sách và tuân th quy trình, thtục do Ngân hàng Chính sách xã hội quy định. Đồng thời gửi danh sách đã phê duyệt cho y ban nhân dân cấp xã đthông báo tới các hộ được xét cho vay vn. Thời gian xem xét phê duyệt là 12 ngày, ktừ ngày nhận đủ hồ sơ của các xã, phường, thị trn.

Các hộ có trong danh sách đã được phê duyệt liên hệ trực tiếp với tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn nơi cư trú đlàm thủ tục vay vốn.

2. Cách thức thực hiện:

a) Qua bưu điện;

b) Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Phương án sử dụng vn do hộ gia đình lập, có chữ ký, hoặc điểm chỉ của chủ hộ.

- Biên bản họp thôn có chữ ký xác nhận của Trưởng thôn, đại diện hộ gia đình và các Tchức Chính trị - xã hội tại thôn.

- Danh sách hộ đề nghị được vay vốn do trưởng thôn lập kèm theo biên bản họp bình xét gửi y ban nhân dân xã xác nhận.

- Bản tng hợp xác nhận danh sách các hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn đnghị được vay vốn theo thứ tự ưu tiên của xã, trình Ủy ban nhân dân cp huyện phê duyệt.

b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

5. Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính:

Tchức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Người có thm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định phê duyệt danh sách hộ dân tộc thiu số đặc biệt khó khăn được vay vốn theo thứ tự ưu tiên.

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tkhai (nếu có): Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Hộ dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 54/2012/QĐ-TTg cho vay vốn">02/2013/TT-UBDT ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban Dân tộc phải có các tiêu chí sau:

a) Cư trú hp pháp, ổn định ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007, Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 30/6/2009, Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 01/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định bổ sung danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn của Thủ tướng Chính phủ; trường hợp không xác định được nơi cư trú của hộ thì nơi cư trú của hộ là nơi hộ đang sinh sống và có xác nhn của công an xã, phường, thị trấn.

b) Là hộ nghèo theo chuẩn hộ nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015, có mức thu nhập bình quân từ 200.000 đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực nông thôn và từ 250.000 đồng/người/tháng trở xuống đối với khu vực thành thị.

Đi với các địa phương tự cân đối được ngân sách mà có quy định riêng về chun nghèo ở mức cao hơn, thì áp dụng tiêu chí hộ có mức thu nhập bình quân đu người hàng tháng t50% trở xuống theo chuẩn nghèo của địa phương đó quy định.

c) Có phương án sử dụng vốn vay do chủ hộ lập, có chữ ký (hoặc điểm chỉ) của chủ hộ; trường hợp những hộ không tự lập được phương án thì một trong các tổ chức chính trị - xã hội của thôn, bản, buôn, làng, ấp, phum, sóc (sau đây gọi là thôn) hoặc y ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn, cùng với hộ để lập phương án.

- Việc xét duyệt đối tượng vay vốn được tiến hành theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 54/2012/QĐ-TTg cho vay vốn">02/2013/TT-UBDT ngày 24 tháng 6 năm 2013, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chính sách cho vay vốn phát trin sản xut đối với hộ dân tộc thiu sđặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015.

Thông tư số 54/2012/QĐ-TTg cho vay vốn">02/2013/TT-UBDT ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhim Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 4 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 390/QĐ-UBDT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 390/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/08/2013
Ngày hiệu lực 09/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 390/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 390/QĐ-UBDT năm 2013 công bố thủ tục hành chính Ủy ban Dân tộc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 390/QĐ-UBDT năm 2013 công bố thủ tục hành chính Ủy ban Dân tộc
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 390/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
Người ký Giàng Seo Phử
Ngày ban hành 05/08/2013
Ngày hiệu lực 09/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 390/QĐ-UBDT năm 2013 công bố thủ tục hành chính Ủy ban Dân tộc

Lịch sử hiệu lực Quyết định 390/QĐ-UBDT năm 2013 công bố thủ tục hành chính Ủy ban Dân tộc

  • 05/08/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/08/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực