Quyết định 390/QĐ-UBND

Quyết định 390/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố; các ngành hàng, sản phẩm nông nghiệp quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 390/QĐ-UBND 2019 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 390/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CẤP THÀNH PHỐ; CÁC NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP QUAN TRỌNG CẦN KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU TIÊN HỖ TRỢ THỰC HIỆN LIÊN KẾT SẢN XUẤT GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 382/TTr- SNN ngày 19/11/2018 và văn bản số 4008/SNN-KHTC ngày 20/12/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố; các ngành hàng, sản phẩm quan trọng nông nghiệp cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của thành phố Hà Nội (Phụ lục Danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (để báo cáo)
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; (để báo cáo)
- Bộ Tài chính; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Các PCT UBND Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP; TKBT, KT, NC, ĐT;
- Lưu: VT, KT (Túy 2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC CẤP THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

TT

Tên sản phẩm

Chủng loại

1

Sản phẩm giống cây trồng

Giống lúa

Giống cây ăn quả

2

Giống vật nuôi

Bò sữa

Bò cái sinh sản lai Zebu

Bò thịt (BBB, Wagyu, Charolais,..)

Lợn (Lợn ngoại Landrace, Duroc...)

Gà, vịt

Giống bản địa đặc sản: Gà mía, gà mía lai,..

3

Giống thủy sản

(năng suất, chất lượng cao)

Cá chép lai, cá rô phi đơn tính

Cá thủy đặc sản

4

Sản phẩm chăn nuôi - thủy sản

Thịt lợn, bò, gà, vịt an toàn

Trứng, sữa an toàn

Thủy sản an toàn

5

Sản phẩm trồng trọt

Rau an toàn, rau hữu cơ

Quả đặc sản (cam Canh, bưởi, chuối, nhãn chín muộn)

Gạo chất lượng cao

Hoa, cây cảnh (Hoa hồng, Lily, Lan, Đào)

6

Các sản phẩm sơ chế, chế biến

Các sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nông, lâm và thủy sản được sản xuất trên địa bàn Thành phố có khả năng làm tăng giá trị nông sản lên 1,5 lần so với ban đầu

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP QUAN TRỌNG CẦN KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU TIÊN HỖ TRỢ THỰC HIỆN LIÊN KẾT SẢN XUẤT GẮN VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

TT

Tên ngành hàng

Yêu cầu

1

Ngành sản xuất con giống:

Sản xuất giống bò thịt, giống lợn, giống gà, vịt, giống thủy sản năng suất, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất của Thành phố và các tỉnh, thành phố có nhu cầu trong cả nước

2

Ngành sản xuất giống cây trồng

Sản xuất giống lúa, cây ăn quả cung cấp nhu cầu sản xuất của Thành phố và các tỉnh, thành phố có nhu cầu.

3

Ngành sản xuất các sản phẩm chăn nuôi thương phẩm

Phát triển chăn nuôi bò sữa hữu cơ, bò thịt chất lượng cao lai: BBB, Wagyu, Charolais,.... Bò cái sinh sản lai Zêbu... Lợn ngoại Landrace, Duroc...Gà mía, gà mía lai, lợn bản địa...cá chép lai, cá rô phi đơn tính, cá thủy đặc sản...

4

Ngành sản xuất các sản phẩm trồng trọt thương phẩm

Sản xuất các cây trồng có lợi thế của Thành phố: Cây ăn quả đặc sản (nhãn chín muộn, bưởi, cam, chuối); Rau sản xuất theo VietGAP, GLOBALGAP, hữu cơ..., lúa chất lượng cao.

5

Sản xuất, sơ chế, chế biến các sản phẩm nông, lâm, thủy sản

Sơ chế, chế biến các sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt có lợi thế của Hà Nội; các sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản có khả năng làm tăng giá trị lên 1,5 lần so với ban đầu.

6

Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao

Theo quy hoạch và chương trình, dự án Tăng trưởng bền vững hiệu quả, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao giá trị gia tăng, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

7

Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 390/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu390/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2019
Ngày hiệu lực17/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 390/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 390/QĐ-UBND 2019 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 390/QĐ-UBND 2019 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu390/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành17/01/2019
        Ngày hiệu lực17/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 390/QĐ-UBND 2019 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 390/QĐ-UBND 2019 Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp Thành phố Hà Nội

            • 17/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực